ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 23. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2006/C 122/1

Euro maiņas kurss

1

2006/C 122/2

Paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu, lietā - COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS un citi (Kannu paplašināšanās nolīgums) (1)

2

2006/C 122/3

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību

4

2006/C 122/4

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

9

2006/C 122/5

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā saucamās Permis de Béarn des Gaves, saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti)  (1)

11

2006/C 122/6

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā saucamās Permis de Tarbes-Val d'Adour saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti)  (1)

13

2006/C 122/7

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4237 — Bouygues/Alstom) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

16

2006/C 122/8

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

17


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV