ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 122

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
23. toukokuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2006/C 122/1

Euron kurssi

1

2006/C 122/2

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukainen tiedonanto asiassa COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS ym. (Cannesin sopimuksen voimassaolon jatkamista koskeva sopimus) (1)

2

2006/C 122/3

Tiivistelmä valtiontuesta, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen 23 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti

4

2006/C 122/4

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

9

2006/C 122/5

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Béarn des Gaves) koskevasta hakemuksesta)  (1)

11

2006/C 122/6

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Tarbes-Val d'Adour) koskevasta hakemuksesta)  (1)

13

2006/C 122/7

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4237 — Bouygues/Alstom) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

16

2006/C 122/8

Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

17


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI