1.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. februarja 2009

o shemi pomoči C 2/08 (ex N 572/07) o spremembi sistema pomorskega davka na tonažo, ki jo namerava izvesti Irska

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 688)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/626/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedeno določbo (1),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Irski organi so Komisijo o spremembi obstoječega sistema davka na tonažo N 504/02, ki ga je Komisija prvotno odobrila 11. decembra 2002 (2), uradno obvestili z elektronskima dopisoma z dne 3. oktobra 2007 in 19. novembra 2007.

(2)

Komisija je z dopisom z dne 16. januarja 2008 (3) Irsko obvestila o odločitvi, da bo sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES glede spremembe sistema.

(3)

Odločitev je bila 14. maja 2008 objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (4). Irska je pripombe predložila 29. februarja 2008. Komisija ni prejela pripomb zainteresiranih strank.

2.   PODROBEN OPIS UKREPA

2.1   Glavne določbe davka na tonažo iz leta 2002

(4)

Irski davek na tonažo iz leta 2002 je „davčni sistem, ki se uporablja za ladjarske družbe, ki se ukvarjajo s pomorskim prometom. Družbe, ki izpolnjujejo pogoje, lahko namesto obdavčitve ladijskih prevozov na podlagi dejanskega dobička izberejo obdavčitev na podlagi neto tonaže plovil. Družbe, ki izpolnjujejo pogoje, se morajo za sistem odločiti v treh letih od datuma začetka veljavnosti zakonodaje. Družbe, ki so se odločile za davek na tonažo, morajo v tem sistemu ostati 10 let (obdobje davka na tonažo).

Če je več irskih družb, ki izpolnjujejo pogoje, članic iste skupine družb, se morajo za sistem davka na tonažo odločiti vse. Poslovne dejavnosti, za katere ne velja davek na tonažo, se obdavčijo na podlagi običajnih določb davka od dobička pravnih oseb.

Na podlagi sistema davka na tonažo […] se znesek davka za pomorske družbe, ki izpolnjujejo pogoje, določi na podlagi neto tonaže njihovih plovil, ki izpolnjujejo pogoje. Za vsako plovilo, za katero velja davek na tonažo, se obdavčljivi dobiček, ki pripada upravičenim dejavnostim, določi kot pavšalni znesek, izračunan na podlagi neto tonaže plovila, kot je navedeno v nadaljevanju, na 100 neto ton (NT) in na začeto 24-urno obdobje, ne glede na to, ali plovilo obratuje ali ne:

do vključno 1 000 neto ton

1,00 EUR na 100 NT

od 1 001 do 10 000 neto ton

0,75 EUR na 100 NT

od 10 001 do 25 000 neto ton

0,50 EUR na 100 NT

nad 25 000 neto ton

0,25 EUR na 100 NT.

Standardni irski davek od dobička pravnih oseb v višini 12,5 % se nato uporabi za tako določen dobiček.“ (5)

2.2   Omejitev „časovnega zakupa“ na podlagi sistema davka na tonažo iz leta 2002

(5)

„Predpogoj za vključenost družbe v sistem davka na tonažo [iz leta 2002] je, da delež vključenih ladij v lasti družbe, ki se izračuna na podlagi njihove tonaže, ni manjši kot 25 % tonaže vseh njenih ladij, ki izpolnjujejo pogoje. Družba za vstop v sistem davka na tonažo in sodelovanje v njem ne sme zakupiti [vključno s časovnim zakupom] več kot 75 % neto tonaže ladij, ki izpolnjujejo pogoje in jih družba upravlja. Pri skupini je meja 75 % skupne neto tonaže vseh ladij, ki izpolnjujejo pogoje in jih upravljajo vse članice skupine, ki so družbe, ki izpolnjujejo pogoje. „Zakup ladje“ pomeni najem ladje s posadko, ki jo zagotovi lastnik ladje, v nasprotju z zakupom ladje brez posadke, kjer mora najemnik sam zagotoviti posadko.“ (6)

2.3   Priglašene spremembe

2.3.1   Odprava omejitve časovnega zakupa

(6)

Irski organi nameravajo zdaj odpraviti omejitev časovnega zakupa. Tako je glede na obvestilo družba ali skupina družb lahko vključena v sistem davka na tonažo, ne da bi imela v lasti eno samo ladjo. Po navedbah irskih organov je odprava navedene omejitve potrebna iz več razlogov:

(a)

da se zavarujejo ladjarske družbe s sedežem na Irskem, ki izpolnjujejo vsa druga sedanja merila za upravičenost, vendar se zaradi presežne dejavnosti časovnega zakupa ne morejo odločiti za sistem davka na tonažo;

(b)

da se zagotovi dodatna fleksibilnost za družbe, upravičene do irskega davka na tonažo (v nadaljnjem besedilu: družbe, vključene v irski sistem davka na tonažo), ki izvajajo dejavnosti, obdavčene z davkom na tonažo, da izkoristijo tržne razmere, v katerih bi sicer kršile pogoje davka na tonažo;

(c)

da se doseže enakopravnost s sistemi drugih držav članic glede pogojev v zvezi z ladjevjem v časovnem zakupu;

(d)

da se poveča širjenje dejavnosti upravljanja ladij na kopnem;

(e)

da se prepreči prenos poslovnih dejavnosti z družb, vključenih v sistem davka na tonažo, na družbe, ki niso vključene v sistem davka na tonažo, in nazadnje na upravljavce ladij iz tretjih držav, ali da se prepreči izključitev iz irskega sistema davka na tonažo zaradi kršitve omejitve.

2.3.2   Trajanje

(7)

Priglašena sprememba zakonodaje o davku na tonažo se bo uporabljala šele po odobritvi Komisije, toda z učinkom od nastopa spremembe v nacionalni zakonodaji januarja 2006.

(8)

Sprememba ne spreminja trajanja sistema davka na tonažo: sedanji sistem davka na tonažo je omejen na 10 let in se izteče 31. decembra 2012. „Družbe, ki izpolnjujejo pogoje“, bodo na splošno imele samo 36 mesecev, da se odločijo, ali bodo vstopile v sistem davka na tonažo, ko bodo postale družbe, ki izpolnjujejo pogoje, to je družba, ki plačuje irski davek od dobička pravnih oseb, upravlja „ladje, ki izpolnjujejo pogoje“ ter izvaja strateško in trgovsko upravljanje ladij, ki izpolnjujejo pogoje, na Irskem.

2.3.3   Upravičenci

(9)

Sprememba se bo uporabljala za vse družbe, ki trenutno lahko izkoriščajo sistem davka na tonažo, in za tiste družbe ali skupine družb, ki izpolnjujejo pogoje in:

(a)

plačujejo irski davek od dobička pravnih oseb;

(b)

katerih dobiček ustvarjajo ladje, ki izpolnjujejo pogoje in opravljajo „upravičene dejavnosti“, in ki se odločijo za sistem davka na tonažo, ter

(c)

izvajajo strateško in trgovsko upravljanje ladijskih prevozov, ki izpolnjujejo pogoje, z irskega ozemlja.

2.3.4   Proračun

(10)

Irski organi predvidevajo, da bodo stroški odprave omejitve časovnega zakupa, ki se uporablja od 1. januarja 2006, v prvem letu približno 5,88 milijona EUR glede na preteklo oživitev trga. Predvideva se, da se bodo srednjeročno (od leta 2007 do leta 2009) stroški zmanjšali, ko se bodo zaslužki znižali na običajnejše tržne ravni, in sicer na približno 1,38 milijona EUR.

2.4   Razlogi za sprožitev formalnega postopka preiskave

(11)

Komisija je v odločitvi o sprožitvi postopka iz člena 88(2) Pogodbe ES izrazila pomislek, da so spremembe, ki so jih priglasili irski organi, lahko v nasprotju z načeli iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za pomorski promet (7) (v nadaljnjem besedilu: Smernice). Komisija je zlasti izrazila dvom o združljivosti irske enostranske odprave največjega števila časovno zakupljenih ladij, dovoljenega na podlagi irskega sistema davka na tonažo. Komisija je opozorila, da lahko popolna odprava takih omejitev časovnega zakupa sproži davčno konkurenco med bolj ali manj privlačnimi sistemi davka na tonažo po Skupnosti. Glede na priznanje v Smernicah, da je tako davčno konkurenco treba upoštevati (8), so lahko spremembe, ki so jih predlagali irski organi, da se popolnoma odpravi omejitev časovnega zakupa, v nasprotju s „skupnim interesom“, izraženim v členu 87(3)(c) Pogodbe, na katerem temelji odobritev davkov na tonažo.

(12)

Poleg tega je Komisija tudi izrazila dvom o morebitni retroaktivnosti načrtovanega ukrepa. To bi se lahko zgodilo, če se pomoč v skladu s priglašeno spremembo odobri z učinkom od 1. januarja 2006.

2.5   Pripombe Irske

(13)

Irska je z dopisom z dne 29. februarja 2008 opozorila na naslednje točke:

(a)

tržne razmere, v katerih si Irska prizadeva odpraviti omejitev časovnega zakupa, ne vplivajo samo na irske ladjarje, ampak tudi na ladjarje Skupnosti in tretjih držav. Zlasti se je od leta 2002 močno povečalo svetovno povpraševanje po razsutem tovoru;

(b)

časovni zakup ladjarjem zagotavlja dodatno fleksibilnost pri prizadevanjih za izpolnjevanje pogodb o razsutem tovoru s podjetji, ki uvažajo in izvažajo razsuti tovor;

(c)

podoben razvoj je bil v drugih državah članicah (na primer na Danskem).

3.   OCENA

3.1   Prisotnost pomoči

(14)

Komisija v zvezi s prisotnostjo pomoči meni, da priglašena sprememba ne spreminja opredelitve, da je irski sistem davka na tonažo, kot je bil leta 2002 odobren z odločbo N 504/02 (9), državna pomoč.

(15)

Irski organi bodo tudi po odpravi omejitve časovnega zakupa še vedno zagotavljali ugodnost, financirano iz državnih sredstev, in s tem dajali prednost nekaterim podjetjem, ker je ukrep poseben za sektor ladijskega prevoza. Taka ugodnost lahko izkrivi konkurenco in bi lahko prizadela trgovino med državami članicami, saj se dejavnosti ladijskega prevoza izvajajo predvsem pod enakimi konkurenčnimi pogoji na mednarodni ravni. Zato priglašena sprememba irskega sistema davka na tonažo iz leta 2002 ne spreminja njegove opredelitve kot državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe.

3.2   Pravna podlaga za oceno

(16)

Pravna podlaga za oceno združljivosti priglašenega ukrepa so Smernice.

3.3   Združljivost ukrepa

(17)

V Smernicah je določeno: „Cilj državne pomoči v okviru skupne politike na področju pomorskega prometa je spodbujati konkurenčnost ladjevja Skupnosti na svetovnem trgu ladijskih prevozov. Zato morajo sistemi davčne olajšave praviloma zahtevati povezavo s Skupnostjo. Vendar pa se lahko izjemoma odobrijo tudi, kadar se uporabljajo za celotno ladjevje, ki ga upravlja ladjar s sedežem na ozemlju države članice, ki je zavezan davku od dobička pravnih oseb, če je dokazano, da se strateško in trgovsko upravljanje vseh zadevnih ladij dejansko izvaja na ozemlju in da ta dejavnost pomembno prispeva h gospodarski dejavnosti in zaposlovanju v Skupnosti. (10)

(18)

V Smernicah ni navedena nobena omejitev za vključitev časovno zakupljenih ladij v sisteme davka na tonažo. Komisija je v prejšnjih odločbah odobrila sisteme, v katere so bile vključene družbe, pri katerih je bilo razmerje med tonažo lastnih plovil (ali zakupljenih plovil brez posadke) in tonažo plovil, zakupljenih na podlagi časa ali določene poti, do razmerja 3:1 (11), 4:1 (12) ali 10:1 (13).

(19)

Namen navedenega razmerja je preprečiti primere, ko družbe, vključene v sistem davka na tonažo, postanejo čisti pomorski posredniki, brez vsake odgovornosti za vodenje posadke in tehnično upravljanje plovil, ki jih upravljajo. Če bi družbe, vključene v sistem davka na tonažo, upravljale samo plovila, zakupljena na podlagi časa ali določene poti, bi izgubile vse svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z vodenjem posadke in tehničnim upravljanjem plovil, kar je v nasprotju z enim od ciljev, določenih v četrti alinei prvega pododstavka oddelka 2.2 Smernic, to je „ohranjanje in izboljšanje pomorskega strokovnega znanja in izkušenj“.

(20)

Primerno je tudi povedati, da je bil namen razmerja doseči drugi cilj Smernic, s tem da se je nacionalnim organom olajšalo nadzorovanje za zagotovitev, da se kopenske dejavnosti v zvezi s plovili, vključenimi v sistem davka na tonažo, ohranijo v Skupnosti/EGP. Verjetno je namreč, da ladjarji, vključeni v sistem davka na tonažo, sami zagotovijo vodenje posadke v primerih, ko so lastniki plovil ali ko jih zakupijo brez posadke. Kadar se ti dejavnosti izvajata v družbi, je davčnim organom torej lažje preveriti, da se kopenske dejavnosti v zvezi s temi plovili izvajajo v Skupnosti/EGP. Zastavljeni cilj pri tem je prispevati k „utrjevanju pomorskega grozda, ustanovljenega v državah članicah“ v skladu s tretjo alineo prvega pododstavka oddelka 2.2 Smernic.

(21)

Vendar pa bi popolna odprava omejitve omogočila podjetjem, ki imajo samo plovila, zakupljena na podlagi časa ali določene poti, da izkoriščajo sistem davka na tonažo. Komisija zato meni, da priglašena sprememba ni v skladu s cilji, navedenimi v uvodnih izjavah 19 in 20. Komisija meni, da bi bilo treba ohraniti vsaj minimalno razmerje 10:1 med zakupljenimi in lastnimi plovili.

(22)

Če zgoraj navedeni cilji niso izpolnjeni, Komisija meni, da bi morala zakupljena plovila prispevati k drugemu cilju Smernic, to je k spodbujanju vpisa ali ponovnega vpisa v registre držav članic v skladu z drugo alineo prvega pododstavka oddelka 2.2 Smernic. Zato tudi če se obe dejavnosti, vodenje posadke in tehnično upravljanje plovil, ne izvajata na ozemlju Skupnosti/EGP, bi Komisija lahko sprejela, da je skupni interes ohranjen, če zadevno plovilo pluje pod zastavo Skupnosti/EGP.

(23)

Posledično Komisija meni, da bodo zgornji cilji izpolnjeni, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zakupljeno plovilo je registrirano v pomorskem registru Skupnosti ali EGP ali

(b)

vodenje posadke in tehnično upravljanje plovila se izvajata na ozemlju Skupnosti ali EGP.

(24)

Če so izpolnjeni ti pogoji, so izpolnjeni zgoraj navedeni cilji Smernic.

(25)

V skladu z nedavno sodno prakso (14) se lahko priglašena sprememba odobri z učinkom od 1. januarja 2007 (datum priglasitve), da se prepreči njena retroaktivna uporaba –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priglašena sprememba sistema davka na tonažo N 504/02, ki ga je Komisija prvotno odobrila 11. decembra 2002, je združljiva s skupnim trgom, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2.

Uporablja se lahko z učinkom od 1. januarja 2007.

Člen 2

Minimalno razmerje med zakupljenimi in lastnimi plovili, ki jih upravlja vsaka družba, vključena v sistem davka na tonažo, je 10:1.

Vsako od zakupljenih plovil, ki ga upravlja določena družba, vključena v sistem davka na tonažo, izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a)

zakupljeno plovilo je registrirano v pomorskem registru Skupnosti ali EGP;

(b)

vodenje posadke in tehnično upravljanje zakupljenega plovila se izvajata na ozemlju Skupnosti ali EGP.

Člen 3

Irska v dveh mesecih od uradnega obvestila o tej odločbi Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za uskladitev s to odločbo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Irsko.

V Bruslju, 25. februarja 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL C 117, 14.5.2008, str. 32.

(2)  Odločba C(2002) 4371 konč.

(3)  SG(2008)D/200091.

(4)  UL C 117, 14.5.2008, str. 32.

(5)  Odločba C(2002) 4371 konč., točke 3 do 6.

(6)  Odločba C(2002) 4371 konč., točka 26.

(7)  UL C 13, 17.1.2004, str. 3.

(8)  Smernice, oddelek 3.1: Davčna obravnava pomorskih družb.

(9)  Glej opombo 2 te odločbe.

(10)  Smernice, oddelek 3.1, sedmi pododstavek.

(11)  Glej na primer Odločbo Komisije C 20/03, ki je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:145:0004:0047:FR:PDF, Odločbo Komisije N 572/02, ki je na voljo v uradnem jeziku na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/n572-02.pdf

(12)  Odločba Komisije z dne 12. marca 2002 (državna pomoč N 563/01), ki je na voljo v uradnem jeziku na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf

(13)  Glej Odločbo Komisije C 58/08, ki je še neobjavljena.

(14)  Glej sodbo z dne 18. decembra 2008 v zadevi C-384/07 Wienstrom GmbH proti Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, ki še ni objavljena, in sicer zlasti točko 26: „Če je bil projekt pomoči Komisiji pravilno priglašen in se pred sprejetjem te odločbe še ni začel izvajati, se lahko začne izvajati z njeno izdajo, v tem primeru tudi za predhodno obdobje, ki ga pokriva ukrep, ki je bil razglašen za združljivega s skupnim trgom.“