1.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. februára 2009

o schéme pomoci C 2/08 (ex N 572/07), o zmene režimu dane z tonáže v námornej doprave, ktorú plánuje zaviesť Írsko

[oznámené pod číslom K(2009) 688]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/626/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili svoje pripomienky v súlade s uvedeným článkom (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Prostredníctvom listov v elektronickej podobe z 3. októbra 2007 a z 19. novembra 2007 írske orgány oznámili Komisii zmenu existujúceho režimu dane z tonáže N 504/02, ktorý pôvodne schválila Komisia 11. decembra 2002 (2).

(2)

Listom zo 16. januára 2008 (3) Komisia informovala Írsko o svojom rozhodnutí začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci zmeny danej schémy pomoci.

(3)

Toto rozhodnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (4)14. mája 2008. Írsko predložilo svoje pripomienky 29. februára 2008. Komisia nedostala od zainteresovaných strán žiadne pripomienky.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENIA

2.1.   Hlavné ustanovenia režimu dane z tonáže z roku 2002

(4)

Írsky režim dane z tonáže z roku 2002 je „... daňový režim vzťahujúci sa na prepravné spoločnosti podnikajúce v oblasti námornej dopravy. Oprávnené spoločnosti si môžu zvoliť možnosť zdanenia svojich prepravných činností na základe čistej tonáže ich flotily namiesto zdanenia na základe skutočných ziskov. Oprávnené spoločnosti si musia vybrať režim do troch rokov od dňa nadobudnutia účinnosti príslušných právnych predpisov. Spoločnosti, ktoré si vyberú daň z tonáže, musia podliehať tomuto režimu počas 10 rokov (obdobie dane z tonáže).

Ak sú viaceré írske oprávnené spoločnosti členmi tej istej skupiny spoločností, všetky si musia zvoliť režim dane z tonáže. Iné obchodné činnosti ako tie, ktoré podliehajú dani z tonáže, by boli zdanené na základe normálnych ustanovení dane z príjmu právnických osôb.

Podľa […] režimu dane z tonáže je výška dane pre oprávnené námorné spoločnosti stanovená na základe čistej tonáže ich oprávnenej flotily. Pre každé plavidlo podliehajúce dani z tonáže sa zdaniteľný príjem súvisiaci s oprávnenými činnosťami stanoví ako paušálna suma v závislosti od jeho čistej tonáže, a to za každých 100 ton netto (NT) a za každé začaté časové obdobie 24 hodín bez ohľadu na to, či je plavidlo prevádzkyschopné, alebo nie, takto:

do 1 000 netto ton vrátane

1,00 EUR na 100 NT

od 1 001 do 10 000 netto ton

0,75 EUR na 100 NT

od 10 001 do 25 000 netto ton

0,50 EUR na 100 NT

viac ako 25 000 netto ton

0,25 EUR na 100 NT.

Štandardná írska daň z príjmu právnických osôb 12,5 % sa potom uplatňuje na zisky stanovené týmto spôsobom.“ (5)

2.2.   Obmedzenie „časového prenájmu“ v rámci režimu dane z tonáže z roku 2002

(5)

Jednou z „... podmienok na to, aby boli spoločnosti oprávnené na režim dane z tonáže [z roku 2002], je, aby podiel oprávnených lodí vo vlastníctve samotnej spoločnosti, vypočítaný na základe ich tonáže, nebol nižší ako 25 % tonáže všetkých oprávnených lodí, ktoré spoločnosť prevádzkuje. Na to, aby spoločnosť vstúpila do režimu dane z tonáže a mohla v ňom zotrvať, sa od nej vlastne vyžaduje, aby nemala vo svojej ‚prenajatej‘ flotile [tiež časový prenájom] viac ako 75 % čistej tonáže oprávnených lodí, ktoré prevádzkuje. V prípade skupiny spoločností je táto hranica 75 % celkovej čistej tonáže všetkých oprávnených lodí prevádzkovaných všetkými členmi skupiny, ktorí sú oprávnenými spoločnosťami. Pojem ‚prenajať si loď‘ znamená prenajať si ju s posádkou poskytnutou prenajímateľom na rozdiel od pojmu ‚prenájom samotnej lode‘, pri ktorom si prenajímateľ musí zabezpečiť posádku sám.“ (6)

2.3.   Oznámené zmeny

2.3.1.   Odstránenie časového prenájmu

(6)

Írske úrady majú v súčasnosti v úmysle zrušiť obmedzenie časového prenájmu. Podľa ich oznámenia by teda spoločnosť alebo skupiny spoločností mohli využívať režim dane z tonáže bez toho, aby vlastnili čo i len jedinú loď. Podľa írskych úradov sa zrušenie tohto obmedzenia vyžaduje z viacerých dôvodov, aby:

a)

boli prijaté lodné spoločnosti so sídlom v Írsku, ktoré spĺňajú všetky ostatné aktuálne kvalifikačné kritériá, avšak pre nadmernú činnosť časového prenájmu nie sú oprávnené na daň z tonáže;

b)

sa spoločnostiam, ktoré využívajú írsky režim dane z tonáže (ďalej len „spoločnosti s írskou daňou z tonáže“), ktoré vykonávajú činnosti podliehajúce dani z tonáže, umožnilo, aby mohli využiť podmienky na trhu, na ktorom by za iných okolností porušili podmienky pre daň z tonáže;

c)

sa dosiahla rovnosť s režimami ostatných členských štátov so zreteľom na podmienky spojené s časovo prenajatou flotilou;

d)

sa viac rozšírila činnosť pobrežného riadenia lodí;

e)

sa zabránilo presunu obchodných činností zo spoločností s daňou z tonáže na spoločnosti bez dane z tonáže a nakoniec na prevádzkovateľov lodí z tretích krajín alebo tomu, aby boli vylúčené z írskeho režimu dane z tonáže z dôvodu prekročenia limitov.

2.3.2.   Trvanie

(7)

Oznámená zmena právnych predpisov týkajúcich sa dane z tonáže sa bude uplatňovať až po schválení Komisiou, ale s účinnosťou od januára 2006, keď sa zmena objavila vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(8)

Zmenou sa nenarúša trvanie režimu dane z tonáže. Trvanie súčasného režimu dane z tonáže je obmedzené na 10 rokov a uplynie 31. decembra 2012. Oprávnené spoločnosti budú mať vo všeobecnosti len 36 mesiacov na to, aby splnili podmienky na vstup do režimu dane z tonáže tým, že sa stanú oprávnenými spoločnosťami, to znamená spoločnosťami zdaniteľnými podľa írskej dane z príjmu právnických osôb, prevádzkujúcimi „oprávnené lode“ a vykonávajúcimi strategické a obchodné riadenie oprávnených lodí v Írsku.

2.3.3.   Príjemcovia pomoci

(9)

Zmena sa bude vzťahovať na všetky spoločnosti, ktoré v súčasnosti využívajú režim dane z tonáže, a na tie oprávnené spoločnosti alebo skupiny spoločností:

a)

na ktoré sa vzťahuje írska daň z príjmu právnických osôb;

b)

ktorých zisky plynú z oprávnených lodí vykonávajúcich oprávnené činnosti a ktoré sa rozhodnú pre režim dane z tonáže a

c)

ktoré vykonávajú strategické a obchodné riadenie oprávnených lodí z územia Írska.

2.3.4.   Rozpočet

(10)

Írske úrady odhadujú, že vzhľadom na minulé zlepšenie na trhu budú náklady na zrušenie časového prenájmu platného od 1. januára 2006 za prvý rok v tejto oblasti 5,88 milióna EUR. Keďže zisky klesajú na bežnejšie trhové úrovne, predpokladá sa, že zo strednodobého hľadiska (2007 – 2009) náklady poklesnú približne na 1,38 milióna EUR.

2.4.   Dôvody na začatie konania vo veci formálneho zisťovania

(11)

Vo svojom rozhodnutí začať konanie ustanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES Komisia vyjadrila svoje pochybnosti o tom, že zmeny oznámené írskymi úradmi by mohli byť v rozpore so zásadami ustanovenými v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu (7) (ďalej len „usmernenia“). Komisia vyjadrila predovšetkým svoje pochybnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť jednostranného zrušenia maximálneho počtu časovo prenajatých lodí, ktoré sú v rámci režimu dane z tonáže povolené, Írskom. Komisia poznamenala, že úplne zrušenie takýchto časových prenájmov môže viesť k daňovej konkurencii medzi viac alebo menej atraktívnymi režimami dane z tonáže v Spoločenstve. Vzhľadom na potvrdenie v usmerneniach, že je potrebné zohľadniť takúto daňovú konkurenciu (8), môžu byť zmeny, ktoré navrhujú írske úrady na úplné odstránenie časového prenájmu, v rozpore so „spoločným záujmom“ vyjadreným v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, na ktorom sa schválenie daní z tonáže zakladá.

(12)

Komisia okrem toho vyjadrila pochybnosti, aj pokiaľ ide o potenciálnu spätnú platnosť tohto plánovaného opatrenia. To by sa mohlo stať, ak sa pomoc vyplývajúca z oznámenej zmeny udelí s účinkom od 1. januára 2006.

2.5.   Pripomienky z Írska

(13)

V liste z 29. februára 2008 Írsko uviedlo tieto body:

a)

trhové podmienky, na základe ktorých chce Írsko odstrániť obmedzenie časového prenájmu lodí, neovplyvňujú len írskych majiteľov lodí, ale aj majiteľov lodí v Spoločenstve a v tretích krajinách. Od roku 2002 prudko vzrástol predovšetkým celkový dopyt po hlavných komoditách;

b)

časový prenájom poskytuje dodatočnú flexibilitu pre majiteľov lodí, ktorí chcú uzavrieť zmluvy o hlavných komoditách s firmami vyvážajúcimi a dovážajúcimi tieto hlavné komodity;

c)

v iných členských štátoch (napríklad v Dánsku) bol podobný vývoj.

3.   POSÚDENIE

3.1.   Existencia pomoci

(14)

Pokiaľ ide o existenciu pomoci, Komisia sa nazdáva, že oznámená zmena nenaruší postavenie írskeho režimu dane z tonáže ako štátnej pomoci, tak ako to bolo schválené v roku 2002 rozhodnutím N 504/02 (9).

(15)

Dokonca aj po zrušení obmedzenia časového prenájmu írske úrady budú naďalej poskytovať výhodu prostredníctvom štátnych zdrojov, a teda uprednostňovať niektoré podniky, pretože toto opatrenie je špecifické pre odvetvie námornej dopravy. Takáto výhoda by mohla narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, pretože takéto prepravné činnosti sa vykonávajú predovšetkým na medzinárodnej úrovni. Z týchto dôvodov sa oznámenou zmenou írskeho režimu dane z tonáže z roku 2002 nenarúša v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy jeho postavenie ako štátnej pomoci.

3.2.   Právny základ posúdenia pomoci

(16)

Právnym základom posúdenia zlučiteľnosti oznámeného opatrenia sú usmernenia.

3.3.   Zlučiteľnosť opatrenia

(17)

V usmerneniach sa ustanovuje, že „... cieľom štátnej pomoci v rámci spoločnej politiky námornej dopravy je podporovať hospodársku súťaž flotíl Spoločenstva na celkovom trhu lodnej prepravy. Režim daňových úľav by teda mal spravidla vyžadovať spojenie s vlajkou Spoločenstva. Vo výnimočných prípadoch sa však môže schváliť pomoc, ak sa vzťahuje na celú flotilu prevádzkovanú majiteľom lode, ktorý má sídlo na území členského štátu, kde podlieha dani z príjmu právnických osôb, za predpokladu, že sa preukáže, že strategické a obchodné riadenie všetkých príslušných lodí sa vykonáva na danom území a že touto činnosťou sa významne prispieva k hospodárskej činnosti a zamestnanosti v Spoločenstve.“ (10)

(18)

V usmerneniach sa neuvádza žiadne obmedzenie na začlenenie časovo prenajatých lodí do režimu dane z tonáže. V minulých rozhodnutiach Komisia povolila režimy vzťahujúce sa na spoločnosti, v ktorých je pomer medzi tonážou vlastných lodí (alebo prenájom samotnej lode bez posádky) a tonážou časovo prenajatých lodí alebo lodí prenajatých na plavbu až do 3:1 (11), 4:1 (12) alebo 10:1 (13).

(19)

Týmto pomerom sa malo zabrániť, aby sa podniky s daňou z tonáže prípadne nestali čistými sprostredkovateľmi v námornej doprave bez akejkoľvek zodpovednosti za riadenie posádky a technické riadenie lodí, ktoré prevádzkujú. Keby spoločnosti s daňou z tonáže prevádzkovali len časovo prenajaté lode alebo lode prenajaté na plavbu, stratili by svoje know-how, pokiaľ ide o riadenie posádky a technické riadenie plavidiel, čo je v protiklade s jedným zo štyroch cieľov, ktoré sú stanovené v oddiele 2.2. prvom pododseku štvrtej zarážke usmernení, konkrétne „udržiavanie a zlepšovanie námorného know-how“.

(20)

Zároveň je vhodné povedať, že týmto pomerom sa dosiahol iný cieľ usmernení. Pre vnútroštátne úrady sa zjednodušila kontrola toho, či sa výkon pobrežných činností spojených s loďami, na ktoré sa vzťahuje daň z tonáže, udržiava v rámci Spoločenstva/EHP. Je dokonca možné, že majitelia lodí s daňou z tonáže v prípade, že vlastnia lode alebo že si prenajímajú len lode, riadia posádku sami. Ak tieto dve činnosti vykonávajú sami, je pre daňové úrady jednoduchšie skontrolovať, či sú činnosti na pobreží spojené s týmito loďami lokalizované na území Spoločenstva/EHP. V tomto prípade je cieľom prispieť ku „konsolidácii námorného združenia zriadeného v členských štátoch“ v súlade s oddielom 2.2. prvým pododsekom treťou zarážkou usmernení.

(21)

Úplné zrušenie tohto obmedzenia by však umožnilo podnikom, ktoré využívajú časovo prenajaté lode alebo lode prenajaté na plavbu, využívať režim dane z tonáže. V tejto súvislosti sa Komisia nazdáva, že oznámená zmena nie je v súlade s cieľmi uvedenými v odôvodneniach 19 a 20. Komisia zastáva názor, že minimálny pomer 10 : 1 medzi časovo prenajatými a vlastnými loďami by sa mal zachovať.

(22)

Komisia si myslí, že ak sa nesplnia vyššie uvedené ciele, časovo prenajaté lode by mali prispieť k ďalšiemu cieľu z usmernení, konkrétne k podpore vyvesovania vlajok alebo k zmene vlajok v registroch členských štátov v súlade s oddielom 2.2. prvým pododsekom druhou zarážkou usmernení. Ak sa teda riadenie posádky a technické riadenie lodí aj nevykonáva na území Spoločenstva/EHP, Komisia by mohla akceptovať, že sa chráni spoločný záujem, ak príslušné lode majú vyvesenú vlajku Spoločenstva/EHP.

(23)

V dôsledku toho sa Komisia nazdáva, že uvedené ciele sa splnia, ak sa dodržia tieto podmienky:

a)

časovo prenajatá loď je zaregistrovaná v námornom registri Spoločenstva alebo EHP alebo

b)

riadenie prevádzky a technické riadenie sa vykonávajú na území Spoločenstva alebo EHP.

(24)

Ak sú splnené tieto podmienky, dosiahnu sa vyššie uvedené ciele usmernení.

(25)

V súlade s nedávnou judikatúrou (14) možno s účinnosťou od 1. januára 2007 (dátum oznámenia) povoliť oznámenú zmenu, aby sa zabránilo jej uplatňovaniu s retroaktívnym účinkom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oznámená zmena režimu dane z tonáže N 504/02, ktorý pôvodne schválila Komisia 11. decembra 2002, je v súlade so spoločným trhom, pokiaľ podlieha podmienkam ustanoveným v článku 2.

Môže sa uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2007.

Článok 2

Minimálny pomer medzi časovo prenajatými loďami a vlastnými loďami prevádzkovanými každou spoločnosťou s daňou z tonáže musí byť 10:1.

Každá z týchto časovo prenajatých lodí prevádzkovaná danou spoločnosťou s daňou z tonáže musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

a)

časovo prenajatá loď je zaregistrovaná v námornom registri Spoločenstva alebo EHP;

b)

riadenie prevádzky a technické riadenie časovo prenajatej lode sa vykonávajú na území Spoločenstva alebo EHP.

Článok 3

Írsko bude do dvoch mesiacov po oznámení tohto rozhodnutia informovať Komisiu o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Írsku.

V Bruseli 25. februára 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 32.

(2)  Rozhodnutie K(2002) 4371 v konečnom znení.

(3)  SG(2008)D/200091.

(4)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 32.

(5)  Rozhodnutie K(2002) 4371 v konečnom znení, body 3 až 6.

(6)  Rozhodnutie K(2002) 4371 v konečnom znení, bod 26.

(7)  Ú. v. EÚ C 13, 17.1.2004, s. 3.

(8)  Usmernenia, bod 3.1. Daňový prístup k spoločnostiam vlastniacim lode.

(9)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2 v tomto rozhodnutí.

(10)  Usmernenia, bod 3.1 siedmy pododsek.

(11)  Pozri napríklad rozhodnutie Komisie C 20/03 dostupné na tejto internetovej adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:145:0004:0047:FR:PDF, rozhodnutie Komisie N 572/02 dostupné v úradnom jazyku na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/n572-02.pdf

(12)  Rozhodnutie Komisie z 12. marca 2002 (štátna pomoc N 563/01) dostupné v úradnom jazyku na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf

(13)  Pozri rozhodnutie Komisie C 58/08, zatiaľ neuverejnené.

(14)  Pozri rozsudok z 18. decembra 2008 vo veci C-384/07, Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, zatiaľ nezverejnený, a najmä bod 26: „Pokiaľ bol návrh pomoci riadne oznámený Komisii a nebol vykonaný pred týmto rozhodnutím, môže byť vykonaný od vydania tohto rozhodnutia prípadne aj za predchádzajúce obdobia, na ktoré sa vzťahuje opatrenie, ktoré bolo vyhlásené za zlučiteľné so spoločným trhom.“