1.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. února 2009

o režimu podpory C 2/08 (ex N 572/07) o změně systému zdanění námořní dopravy podle tonáže, kterou hodlá Irsko zavést

(oznámeno pod číslem K(2009) 688)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2009/626/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedeným ustanovením (1),

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Irské orgány oznámily Komisi svými dopisy v elektronické podobě ze dne 3. října 2007 a 19. listopadu 2007 změnu stávajícího režimu zdanění podle tonáže (N 504/02), původně schváleného Komisí dne 11. prosince 2002 (2).

(2)

Dopisem ze dne 16. ledna 2008 (3) Komise informovala Irsko, že se rozhodla zahájit postup podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES v souvislosti se změnou uvedeného režimu.

(3)

Rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (4) dne 14. května 2008. Irsko odevzdalo své postřehy dne 29. února 2008. Komise neobdržela od zúčastněných stran žádné připomínky.

2.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ

2.1   Základní ustanovení režimu zdanění podle tonáže z roku 2002

(4)

Irský režim zdanění podle tonáže, zavedený v roce 2002, je „daňový režim vztahující se na společnosti námořní dopravy. Společnosti, které mohou tohoto režimu využít, se mohou rozhodnout, zda budou platit daň z tonáže za své přepravní činnosti na základě čisté tonáže své flotily, či na základě svých skutečných zisků. Způsobilé společnosti se musí pro tento režim rozhodnout do tří let od data vstupu této právní úpravy v platnost. Společnosti, které se rozhodly pro zdanění podle tonáže, musí zůstat podřízeny tomuto režimu po dobu 10 let (trvání režimu zdanění).

Pokud několik způsobilých irských společností patří do téže firemní skupiny, musí se pro systém zdanění podle tonáže rozhodnout všechny. Jiné podnikatelské činnosti než ty, na které se vztahuje režim zdanění podle tonáže, by byly zdaněny na základě běžných ustanovení předpisů o zdanění firem.

V rámci […] režimu zdanění podle tonáže se u způsobilých společností provozujících námořní dopravu stanoví výše daně na základě čisté tonáže jejich loďstev, na která se tento režim vztahuje. Pro každé plavidlo podléhající dani z tonáže se zdanitelné příjmy související se způsobilými činnostmi stanoví paušální částkou, která se vypočítá podle jeho čisté tonáže, jak je uvedeno níže, za každých 100 tun čisté tonáže (NT) a za každé započaté 24 hodinové období, bez ohledu na to, zda je plavidlo v provozu, či nikoli:

Do 1 000 NT včetně

1,00 EUR za každých 100 NT

Od 1 001 do 10 000 NT

0,75 EUR za každých 100 NT

Od 10 001 do 25 000 NT

0,50 EUR za každých 100 NT

Nad 25 000 NT

0,25 EUR za každých 100 NT

Poté se na takto stanovené příjmy uplatní standardní irská sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 12,5 %.“ (5)

2.2   Omezení časového pronájmu plavidel s posádkou („time charter“) v rámci režimu zdanění podle tonáže z roku 2002

(5)

Jednou „z podmínek pro způsobilost k režimu daně z tonáže [z roku 2002] je skutečnost, že podíl lodí, na které se režim vztahuje a které společnost sama vlastní, počítaný podle jejich tonáže, je alespoň 25 % tonáže všech jejích lodí, na které se režim vztahuje. Aby se společnost mohla účastnit režimu daně z tonáže, je potřeba, aby objem lodí, které si pronajímá [rovněž časový pronájem], nepřekročil více než 75 % čisté tonáže lodí, na které se režim vztahuje a které společnost provozuje. V případě skupiny společností představuje tato hraniční hodnota 75 % souhrnné čisté tonáže všech způsobilých lodí provozovaných všemi členy skupiny, kteří jsou způsobilými společnostmi. „Pronajmout si loď“ znamená pronajmout si ji i s posádkou, kterou dá k dispozici pronajímatel, na rozdíl od definice pronájmu samotné lodi bez posádky, kdy posádku musí zajistit strana, která si loď pronajímá.“ (6)

2.3   Oznámené změny

2.3.1   Zrušení omezení časového pronájmu plavidel s posádkou

(6)

Irské orgány nyní hodlají zrušit omezení časového pronájmu plavidel s posádkou. Podle stávajícího oznámení by tak společnost či skupina společností mohla využívat výhody režimu zdanění podle tonáže, aniž by vlastnila jedinou loď. Podle irských orgánů je zrušení uvedeného omezení nezbytné z několika důvodů:

a)

zajistit podporu přepravním společnostem se sídlem v Irsku, které splňují všechna ostatní momentálně platná kritéria způsobilosti, ale nemohou si zvolit zdanění podle tonáže kvůli nadměrnému podílu pronájmu plavidel s posádkou;

b)

poskytnout zvýšenou flexibilitu společnostem využívajícím irský režim zdanění podle tonáže (dále jen „společnosti zdaněné podle irské daně z tonáže“), které provozují činnosti spadající do režimu zdanění podle tonáže, aby mohly využívat tržní podmínky tam, kde by jinak porušovaly podmínky pro zařazení do režimu zdanění podle tonáže;

c)

dosáhnout rovnosti s daňovými režimy jiných členských států, co se týče podmínek souvisejících s plavidly pronajímanými včetně posádky;

d)

zvýšit rozsah pevninské správy plavidel;

e)

zabránit převádění podnikatelských činností ze společností využívajících zdanění podle tonáže na společnosti, které zdanění podle tonáže nevyužívají, a tudíž na provozovatele plavidel ze třetích zemí, nebo vyřazení společností z irského režimu zdanění podle tonáže kvůli překročení příslušné mezní hodnoty.

2.3.2   Trvání

(7)

Oznámená změna právní úpravy zdanění podle tonáže vstoupí v platnost až po schválení Komisí, avšak s účinností od začlenění změny do vnitrostátních právních předpisů v lednu 2006.

(8)

Tato změna nemění trvání režimu zdanění podle tonáže: trvání stávajícího režimu zdanění podle tonáže je omezeno na dobu 10 let, která vyprší dne 31. prosince 2012. „Způsobilé společnosti“ budou mít obecně jen 36 měsíců na to, aby se rozhodly ke vstupu do režimu zdanění podle tonáže poté, co se staly způsobilými společnostmi, to znamená společností podléhající irské dani z příjmů právnických osob, která provozuje „způsobilé lodě“ a provádí strategickou a obchodní správu způsobilých lodí v Irsku.

2.3.3   Příjemci

(9)

Změna se bude vztahovat na všechny společnosti, které nyní mohou využívat režim zdanění podle tonáže, a na ty způsobilé společnosti nebo skupiny společností:

a)

na které se vztahuje irská daň z příjmu právnických osob;

b)

jejichž příjmy jsou odvozeny od způsobilých lodí provozujících „způsobilé činnosti“ a které si zvolí režim zdanění podle tonáže a

c)

které provádějí strategickou a obchodní správu způsobilé námořní dopravy z území Irska.

2.3.4   Rozpočet

(10)

Irské orgány předpokládají, že náklady za první rok související se zrušením omezení časového pronájmu plavidel s posádkou, uplatněným od 1. ledna 2006, se budou pohybovat kolem 5,88 milionu eur, přičemž uvedený odhad vychází z dosavadního vzestupu tohoto trhu. Předpokládá se, že náklady ve střednědobém horizontu (2007 až 2009) klesnou stejně jako klesají příjmy, a to na typičtější tržní úrovně, přibližně na 1,38 milionu eur.

2.4   Důvody pro zahájení formálního vyšetřovacího řízení

(11)

Ve svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES Komise vyjádřila své pochyby, že by změny oznámené irskými orgány mohly být v rozporu s principy stanovenými v pokynech Společenství pro státní podporu námořní dopravě (7) (dále jen „pokyny“). Komise zejména vyjádřila své pochyby ohledně slučitelnosti Irskem navrhovaného jednostranného zrušení maximálního počtu časově pronajímaných lodí s posádkou přípustného v rámci irského režimu zdanění podle tonáže. Komise uvedla, že úplné zrušení takových omezení časového pronájmu lodí s posádkou může v rámci Společenství spustit fiskální soutěž mezi více nebo méně atraktivními režimy zdanění podle tonáže. S ohledem na konstatování uvedené v pokynech, že takovou fiskální soutěž je nutno brát v úvahu (8), mohou změny navrhované irskými orgány za účelem úplného odstranění omezení časového pronájmu lodí s posádkou být v rozporu se „společným zájmem“ vyjádřeným v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o EU, na němž je schválení daní z tonáže založeno.

(12)

Kromě toho také Komise vyjádřila pochyby ohledně možnosti zpětné působnosti plánovaného opatření. K té by mohlo dojít, pokud by byla podpora podle oznámených změn poskytována s účinností od 1. ledna 2006.

2.5   Připomínky Irska

(13)

Ve svém dopise ze dne 29. února 2008 Irsko uvádí následující body:

a)

tržní podmínky, na jejichž základě chce Irsko odstranit omezení časového pronájmu lodí s posádkou, se netýkají pouze irských rejdařů, ale i rejdařů ze Společenství a ze třetích zemí. Zejména celosvětová poptávka po volně ložených komoditách od roku 2002 silně vzrostla;

b)

časový pronájem lodí s posádkou poskytuje zvýšenou flexibilitu rejdařům, kteří se snaží plnit smlouvy o přepravě volně loženého zboží, uzavřené s firmami provozujícími vývoz a dovoz volně loženého zboží;

c)

podobný vývoj probíhá i v jiných členských státech (například v Dánsku).

3.   POSOUZENÍ

3.1   Existence podpory

(14)

Co se týče existence podpory, domnívá se Komise, že oznámená změna nemění nic na tom, že irská daň z tonáže, schválená v roce 2002 rozhodnutím č. N 504/02 (9), představuje státní podporu.

(15)

I po zrušení omezení časového pronájmu plavidel s posádkou budou irské orgány i nadále poskytovat výhody ze státních prostředků, a tím zvýhodňovat určité podniky, jelikož toto opatření se týká výhradně rejdařského odvětví. Hrozí nebezpečí, že taková výhoda naruší hospodářskou soutěž a mohla by negativně ovlivnit obchod mezi členskými státy, jelikož takové rejdařské činnosti jsou v podstatě prováděny na mezinárodní scéně. Z těchto důvodů oznámená změna irského režimu zdanění podle tonáže z roku 2002 nemění nic na tom, že se jedná o státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o EU.

3.2   Právní základ posouzení

(16)

Právním základem pro posouzení slučitelnosti oznámeného opatření jsou výše zmíněné pokyny.

3.3   Slučitelnost opatření

(17)

V pokynech se uvádí: „Cílem státní podpory v rámci společné politiky pro oblast námořní dopravy je podporovat konkurenceschopnost loďstev Společenství na celosvětovém trhu lodní dopravy. Proto by měl režim daňových úlev zpravidla vyžadovat spojitost s vlajkou Společenství. Nicméně tyto režimy mohou být také výjimečně schváleny i v případech, kdy se vztahují na celé loďstvo provozované rejdařstvím, které má sídlo na území některého členského státu a podléhá dani z příjmů právnických osob, pokud se prokáže, že strategická a obchodní správa všech dotyčných lodí je skutečně prováděna na území členského státu a že tato činnost podstatně přispívá k hospodářské činnosti a zaměstnanosti ve Společenství.“ (10)

(18)

V pokynech není uvedeno žádné omezení pro zařazení časově pronajímaných lodí s posádkou do režimů zdanění podle tonáže. V dřívějších rozhodnutích Komise schválila režimy vztahující se na společnosti, u kterých poměr hodnoty tonáže vlastních plavidel (nebo plavidel pronajímaných bez posádky) a tonáže plavidel pronajímaných s posádkou na určitou dobu nebo na jednotlivou plavbu dosahuje nejvýše 3:1 (11), 4:1 (12) nebo 10:1 (13).

(19)

Účelem tohoto poměru je zabránit situacím, kdy se ze společností zdaněných podle tonáže stanou výhradně jen makléřské společnosti zprostředkující námořní dopravu, bez jakékoli zodpovědnosti za správu posádek a technickou správu plavidel, která provozují. Pokud by společnosti zdaněné podle tonáže provozovaly pouze plavidla pronajímaná s posádkou na určitou dobu nebo na plavbu, přišly by o své know-how, co se týče správy posádky a technické správy plavidel, což je v rozporu s jedním z cílů uvedených v oddílu 2.2 prvním pododstavci čtvrté odrážce pokynů, jmenovitě „udržovat a zdokonalovat námořní know-how“.

(20)

Je také nutno přiznat, že tento poměr sleduje i další cíl pokynů, a to tím, že vnitrostátním orgánům usnadňuje kontrolu, zda jsou pozemní aktivity související s plavidly, na které se vztahuje zdanění podle tonáže, spravovány na území Společenství nebo EHP. Je skutečně pravděpodobné, že si rejdařství využívající zdanění podle tonáže sama zajišťují správu posádek v případech, kdy plavidla vlastní nebo kdy si je pronajímají bez posádky. Pokud jsou tyto dvě činnosti zajišťovány vlastními silami, mohou daňové úřady snadněji kontrolovat, zda jsou pozemní činnosti související s příslušnými plavidly prováděny na území Společenství nebo EHP. Sledovaným cílem je zde přispět „ke konsolidaci námořního klastru vytvořeného v členských státech“ v souladu s oddílem 2.2 prvním pododstavcem třetí odrážkou pokynů.

(21)

Nicméně úplné zrušení daného omezení by umožnilo, aby výhody režimu zdanění podle tonáže využívaly i podniky, které provozují pouze plavidla pronajímaná s posádkou na určitou dobu nebo plavbu. V této souvislosti je Komise toho názoru, že oznámená změna není v souladu s cíli uvedenými výše v bodech 19 a 20. Komise se domnívá, že by měl být zachován minimální poměr mezi plavidly pronajímanými s posádkou a vlastními plavidly ve výši alespoň 10:1.

(22)

Nejsou-li výše uvedené cíle splněny, Komise se domnívá, že by plavidla pronajímaná s posádkou měla přispívat ke splnění jiného cíle pokynů, jmenovitě k podporování registrace nebo přeregistrace plavidel do lodních rejstříků členských států v souladu s oddílem 2.2 prvním pododstavcem druhou odrážkou pokynů. Z toho vyplývá, že i v případě, že jak správa posádek, tak technická správa plavidel nejsou prováděny na území Společenství nebo EHP, mohla by Komise uznat zajištění společného zájmu, jestliže je příslušné plavidlo provozováno pod vlajkou Společenství nebo EHP.

(23)

Proto je Komise toho názoru, že výše uvedených cílů bude dosaženo, pokud budou splněny následující podmínky:

a)

plavidlo pronajaté včetně posádky je registrováno v některém lodním rejstříku v rámci Společenství nebo EHP nebo

b)

správa jeho posádky a jeho technická správa jsou prováděny na území Společenství nebo EHP.

(24)

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je dosaženo výše uvedených cílů.

(25)

V souladu s nedávnou judikaturou (14) lze oznámenou změnu schválit s účinností od 1. ledna 2007 (datum oznámení), aby nedošlo k její zpětné působnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oznámená změna režimu zdanění podle tonáže N 504/02, původně schváleného Komisí dne 11. prosince 2002, je slučitelná se společným trhem za podmínek uvedených v článku 2.

Lze ji uplatnit s účinností od 1. ledna 2007.

Článek 2

Poměr mezi plavidly pronajímanými s posádkou a vlastními plavidly provozovanými každou společností zdaněnou podle tonáže musí být nejméně 10:1.

Každé z plavidel pronajímaných s posádkou, které je provozováno danou společností zdaněnou podle tonáže, musí splňovat nejméně jednu z následujících podmínek:

a)

plavidlo pronajaté včetně posádky je registrováno v některém lodním rejstříku v rámci Společenství nebo EHP;

b)

správa posádky a technická správa plavidla pronajatého včetně posádky jsou prováděny na území Společenství nebo EHP.

Článek 3

Do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí oznámí Irsko Komisi opatření, která přijalo, aby toto rozhodnutí splnilo.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

V Bruselu dne 25. února 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 32.

(2)  Rozhodnutí K(2002) 4371 v konečném znění.

(3)  SG(2008)D/200091.

(4)  Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 32.

(5)  Rozhodnutí K(2002) 4371 v konečném znění, body 3 až 6.

(6)  Rozhodnutí K(2002) 4371 v konečném znění, bod 26.

(7)  Úř. věst. C 13, 17.1.2004, s. 3.

(8)  Pokyny, bod 3.1: Daňové zacházení s námořními společnostmi.

(9)  Viz poznámka pod čarou č. 2 v tomto rozhodnutí.

(10)  Bod 3.1 sedmý pododstavec pokynů.

(11)  Viz například rozhodnutí Komise C 20/03, které je dostupné na internetové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:145:0004:0047:FR:PDF nebo rozhodnutí Komise N 572/02, které je dostupné v úředním jazyce na internetové adrese http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2002/n572-02.pdf

(12)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2002 (státní podpora N 563/01), které je dostupné v úředním jazyce na internetové adrese http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf

(13)  Viz rozhodnutí Komise C 58/08, dosud nezveřejněno.

(14)  Viz rozsudek ze dne 18. prosince 2008 ve věci Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, C-384/07, (dosud neoznámeno), a zejména odstavec 26: „Byl-li záměr podpory řádně oznámen Komisi a nebyl-li proveden před tímto rozhodnutím, může být proveden od vydání tohoto rozhodnutí případně i za předcházející období, na které se vztahuje opatření, které bylo prohlášeno za slučitelné se společným trhem.“