23.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/1


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1372 A COMISIEI

din 19 august 2019

de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea

[notificată cu numărul C(2019) 6026]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (1), în special articolul 21 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2007/2/CE dispune ca statele membre să monitorizeze punerea în aplicare și utilizarea infrastructurilor lor pentru informații spațiale și să transmită un raport cu privire la o serie de aspecte relevante. Decizia 2009/442/CE a Comisiei (2) pune în aplicare Directiva 2007/2/CE în ceea ce privește monitorizarea și raportarea respectivă. Experiența dobândită în urma exercițiilor de raportare anterioare și concluziile evaluărilor recente [evaluarea REFIT a Directivei 2007/2/CE (3), verificarea adecvării privind raportarea și monitorizarea politicii de mediu a UE (4)] au arătat că este necesar să se simplifice și să se raționalizeze monitorizarea și raportarea, să se faciliteze compararea progreselor statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare și să se ofere o imagine generală la nivel național și la nivelul UE, cu diminuarea, în același timp, a sarcinii legate de monitorizare și raportare. Informațiile actualizate ar trebui colectate într-un mod mai simplu, comparabil și mai puțin împovărător pentru toate părțile care raportează. În plus, numărul considerabil de indicatori nu permitea obținerea unei imagini clare asupra progreselor în materie de punere în aplicare. Indicatorii utilizați erau prea mulți și nu neapărat cei potriviți. Prin urmare, Decizia 2009/442/CE ar trebui înlocuită.

(2)

Monitorizarea ar trebui să utilizeze un set de indicatori calculați pe baza datelor colectate de la autoritățile publice. Acești indicatori vor măsura progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2007/2/CE în statele membre și vor fi utilizați pentru a evalua succesul directivei în raport cu obiectivele sale. Prin urmare, indicatorii stabiliți în prezentul act au fost aleși potrivit logicii de intervenție generică a Directivei 2007/2/CE și răspund cerințelor privind identificarea datelor spațiale necesare (articolul 3), documentarea datelor spațiale identificate prin metadate (articolul 4), asigurarea faptului că datele spațiale documentate sunt accesibile online prin intermediul serviciilor de rețea care permit căutarea, vizualizarea și descărcarea acestora (articolele 6 și 7) și organizarea datelor spațiale în modele de date interoperabile cu un vocabular comun (articolul 5).

(3)

În vederea reducerii la minimum a sarcinii administrative legate de monitorizare, indicatorii ar trebui să fie calculați pe baza metadatelor pentru seturile de date spațiale și serviciile de date spațiale deja create și publicate de statele membre în temeiul articolului 5 din Directiva 2007/2/CE, pentru ca statele membre să nu fie obligate să calculeze manual indicatorii și pentru a furniza anual o listă a seturilor de date spațiale și a serviciilor de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în anexele I, II și III la Directiva 2007/2/CE, astfel cum se prevede în Decizia 2009/442/CE. Numai metadatele care sunt publicate de statele membre vor fi luate în considerare la calcularea indicatorilor pentru monitorizare. Metadatele care nu au fost publicate nu permit efectuarea de căutări și nu contribuie la infrastructura de informații spațiale, motiv pentru care nu vor fi luate în considerare la calcularea indicatorilor pentru monitorizare.

(4)

Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă legată de raportare, statele membre ar trebui să raporteze numai aspectele privind infrastructura lor de informații spațiale care s-au modificat de la prezentarea ultimului raport în temeiul articolului 21 alineatul (3) din Directiva 2007/2/CE.

(5)

Pentru a asigura o abordare coerentă și comparabilă în ceea ce privește monitorizarea și raportarea la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să monitorizeze cel puțin un subset comun de seturi de date spațiale și să raporteze cu privire la disponibilitatea, accesibilitatea și interoperabilitatea acestora. Acest subset comun ar trebui să fie constituit de seturile de date spațiale deja utilizate de statele membre în scopul raportării în temeiul actelor legislative ale UE în materie de mediu identificate în raportul Comisiei intitulat „Acțiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind mediul” (5), în urma unei verificări cuprinzătoare a adecvării raportării și monitorizării politicii de mediu a UE (6).

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 22 din Directiva 2007/2/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește norme detaliate privind punerea în aplicare a obligațiilor statelor membre de a monitoriza punerea în aplicare și utilizarea infrastructurilor lor de informații spațiale și de a raporta Comisiei cu privire la această monitorizare, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatele (1) și (2) din Directiva 2007/2/CE.

Articolul 2

Dispoziții comune privind monitorizarea și raportarea

(1)   Indicatorii menționați la articolele 3-7 se calculează utilizând metadatele pentru seturile de date spațiale și serviciile de date spațiale care sunt publicate de statele membre prin intermediul serviciilor de căutare menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/2/CE.

(2)   Statele membre pun la dispoziția publicului, pe internet sau prin alte mijloace de telecomunicații adecvate, toate rezultatele monitorizării, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2007/2/CE.

Articolul 3

Monitorizarea disponibilității datelor și a serviciilor spațiale

(1)   Pentru a măsura numărul de seturi de date spațiale și de servicii de date spațiale se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de seturi de date spațiale pentru care există metadate („DSi1,1”);

(b)

numărul de servicii de date spațiale pentru care există metadate („DSi1,2”).

(2)   Pentru a măsura numărul de seturi de date spațiale care sunt deja utilizate de statul membru pentru a raporta Comisiei în temeiul legislației de mediu se utilizează următorii indicatori: numărul de seturi de date spațiale pentru care metadatele conțin un cuvânt-cheie dintr-un registru pus la dispoziție de Comisie indicând că setul de date spațiale este utilizat pentru raportare în temeiul legislației de mediu („DSi1,3”).

(3)   Pentru a măsura numărul de seturi de date spațiale care acoperă teritoriul regional sau, respectiv, cel național se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de seturi de date spațiale pentru care metadatele conțin un cuvânt-cheie dintr-un registru pus la dispoziție de Comisie indicând că setul de date spațiale acoperă teritoriul regional („DSi1,4”);

(b)

numărul de seturi de date spațiale pentru care metadatele conțin un cuvânt-cheie dintr-un registru pus la dispoziție de Comisie indicând că setul de date spațiale acoperă teritoriul național („DSi1,5”).

Articolul 4

Monitorizarea conformității metadatelor cu Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 (7)

Pentru a măsura procentajul de metadate pentru seturile de date spațiale și serviciile de date spațiale care sunt publicate de statele membre prin intermediul serviciilor de căutare menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/2/CE care sunt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 în ceea ce privește metadatele se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de seturi de date spațiale pentru care metadatele sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale pentru care există metadate furnizat de indicatorul „DSi1,1” („MDi1,1”);

(b)

numărul de servicii de date spațiale pentru care metadatele sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de servicii de date spațiale pentru care există metadate furnizat de indicatorul „DSi1,2” („MDi1,2”).

Articolul 5

Monitorizarea conformității seturilor de date spațiale cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei (8) privind interoperabilitatea

Pentru a măsura procentajul de seturi de date spațiale care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor de date spațiale se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de seturi de date spațiale care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale furnizat de indicatorul „DSi1,1” („DSi2”);

(b)

numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în anexa I la Directiva 2007/2/CE care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în respectiva anexă („DSi2,1”);

(c)

numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în anexa II la Directiva 2007/2/CE care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în respectiva anexă („DSi2,2”);

(d)

numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în anexa III la Directiva 2007/2/CE care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale corespunzând categoriilor enumerate în respectiva anexă („DSi2,3”).

Articolul 6

Monitorizarea accesibilității seturilor de date spațiale prin servicii de vizualizare și descărcare

Pentru a măsura procentajul seturilor de date spațiale care sunt accesibile prin serviciile de vizualizare menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2007/2/CE și prin serviciile de descărcare menționate la litera (c) din dispoziția respectivă se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de seturi de date spațiale pentru care există atât servicii de vizualizare, cât și servicii de descărcare înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale furnizat de indicatorul DSi1,1 („NSi2”);

(b)

numărul de seturi de date spațiale pentru care există un serviciu de vizualizare înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale furnizat de indicatorul DSi1,1 („NSi2,1”);

(c)

numărul de seturi de date spațiale pentru care există un serviciu de descărcare înmulțit cu o sută și împărțit la numărul de seturi de date spațiale furnizat de indicatorul DSi1,1 („NSi2,2”).

Articolul 7

Monitorizarea conformității serviciilor de rețea cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei (9)

Pentru a măsura procentajul serviciilor de rețea menționate la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2007/2/CE care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește serviciile de rețea se utilizează următorii indicatori:

(a)

numărul de servicii de rețea care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul total de servicii de rețea („NSi4”);

(b)

numărul de servicii de căutare care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul total de servicii de căutare („NSi4,1”);

(c)

numărul de servicii de vizualizare care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul total de servicii de vizualizare („NSi4,2”);

(d)

numărul de servicii de descărcare care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul total de servicii de descărcare („NSi4,3”);

(e)

numărul de servicii de transformare care sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 înmulțit cu o sută și împărțit la numărul total de servicii de transformare („NSi4,4”).

Articolul 8

Publicarea rezultatelor monitorizării

Rezultatele monitorizării prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2007/2/CE se publică cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an în ceea ce privește stadiul punerii în aplicare a infrastructurii pentru informații spațiale la data de 15 decembrie a anului precedent. Rezultatele sunt actualizate cel puțin o dată pe an.

Articolul 9

Actualizarea rapoartelor de sinteză

Statele membre furnizează Comisiei descrieri actualizate care prezintă în mod concis elementele menționate la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2007/2/CE. Aceste descrieri se actualizează numai în cazul în care există schimbări față de informațiile transmise anterior.

Articolul 10

Abrogare

Decizia 2009/442/CE se abrogă.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 august 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

(2)  Decizia 2009/442/CE a Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea (JO L 148, 11.6.2009, p. 18).

(3)  SWD(2016) 273 final.

(4)  COM(2017) 312 final și SWD(2017) 230.

(5)  COM(2017) 312 final.

(6)  SWD(2017) 230 final; lista completă figurează în anexa 1 (secțiunea 8.1 a documentului).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele (JO L 326, 4.12.2008, p. 12).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, p. 11).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește serviciile de rețea (JO L 274, 20.10.2009, p. 9).