30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 326/60


Talan väckt den 6 november 2006 – UniCredito Italiano mot harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (Uniweb)

(Mål T-303/06)

(2006/C 326/130)

Ansökan är avfattad på italienska

Parter

Sökande: UniCredito Italiano S.p.A. (Genua, Italien) (ombud: advokaterna G. Floridia och R. Floridia)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Union Investment Privatfonds GmbH

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 5 september 2006 i de förenade ärendena R 196/2005-2 och R 211/2005-2, angående invändningsförfarandet nr B490971 rörande ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 2.236.164.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden.

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”UNIWEB” (registreringsansökan nr 2.236.164) för tjänster i klasserna 35, 36 och 42.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Union Investment Privatfonds GmbH, tidigare Union Investment Gesellschaft GmbH.

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: De tyska ordmärkena ”UNIFONDS” (nr 991.995) och ”UNIRAK” (nr 991.997) samt det tyska figurmärket ”UNIZINS” (nr 2.016.954) för att beteckna kapitalplacering i den mening som avses i klass 36.

Invändningsenhetens beslut: Delar av invändningen bifölls, till den del det slogs fast att det föreligger en risk för förväxling ”vad beträffar enbart de tjänster som anses vara av liknande slag”.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslogs.

Grunder: I det angripna beslutet gjordes en felaktig tillämpning av teorin om utvidgat skydd för så kallade varumärkesserier, vilken utvecklats av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Bainbridge, eftersom de två villkor som krävs i det avseendet inte var uppfyllda: a) Den gemensamma beståndsdelen i serien av äldre varumärken skall ha särskiljningsförmåga, och b) de äldre varumärkena skall användas och av omsättningskretsen uppfattas som att de betecknar ett flertal varor och/tjänster.