30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/60


Prasība, kas celta 2006. gada 6. novembrī — UniCredito Italiano pret ITSB — Union Investment Privatfonds (“Uniweb”)

(Lieta T-303/06)

(2006/C 326/130)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: UniCredito Italiano S.p.A., Dženova (Itālija) (pārstāvji — G. Floridia un R. Floridia, Avvocati)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Union Investment Privatfonds GmbH

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2006. gada 5. septembra lēmumu apvienotajās lietās R 196/2005–2 un R 211/2005–2, kas attiecās uz iebildumu procesu B490971 par Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 2 236 164.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “UNIWEB” (reģistrācijas pieteikums Nr. 2 236 164) attiecībā uz 35., 36. un 42. klasi

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Union Investment Privatfonds GmbH, agrāk Union Investment Gesellschaft GmbH

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiskas Vācijas preču zīmes “UNIFONDS” (Nr. 991 995) un “UNIRAK” (Nr. 991 997) un grafiska Vācijas preču zīme “UNIZINS” (Nr. 2 016 954) attiecībā uz 36. klasē ietilpstošajām kapitāla investīcijām

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus daļēji apmierināt, ciktāl sajaukšanas iespēja tiek atzīta “tikai attiecībā uz pakalpojumiem, kas uzskatāmi par līdzīgiem”

Apelāciju padomes lēmums: apelāciju noraidīt

Izvirzītie pamati: Apstrīdētais lēmums piemērojot kļūdaini plašākas aizsardzības teoriju, kuru Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa ir ieviesusi 2006. gada 23. februāra spriedumā lietā T-194/03 Brainbridge, par labu tā sauktajām sērijveida preču zīmēm, jo neesot izpildīti divi tam vajadzīgie priekšnosacījumi: a) agrāko preču zīmju sērijas kopējo elementu atšķirtspēja un b) priekšnosacījums, ka agrākās preču zīmes ir tikušas izmantotas un no konkrētās sabiedrības daļas viedokļa ir uztvertas tādējādi, ka tās attiecas uz lielu skaitu precēm un/vai pakalpojumiem.