30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 326/60


Sag anlagt den 6. november 2006 — UniCredito Italiano mod KHIM — Union Investment Privatfonds (Uniweb)

(Sag T-303/06)

(2006/C 326/130)

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: UniCredito Italiano SpA (Genova, Italien) (ved avvocati G. Floridia og R. Floridia)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Union Investment Privatfonds GmbH

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 5. september 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (forenede sager R 196/2005-2 og R 211/2005-2) vedrørende indsigelsessag nr. B490971 om EF-varemærkeansøgning nr. 2 236 164 annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Sagsøgeren.

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »UNIWEB« (ansøgning nr. 2 236 164) for tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 42.

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Union Investment Privatfonds GmbH, tidligere Union Investment Gesellschaft GmbH.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: De tyske ordmærker »UNIFONDS« (nr. 991 995) og »UNIRAK« (nr. 991 997) samt det tyske figurmærke »UNIZINS« (nr. 2 016 954) som betegnelse for virksomhed med kapitalanbringelse i henhold til klasse 36.

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge, for så vidt det anerkendes, at der er risiko for forveksling »alene med hensyn til tjenesteydelser, der ligner hinanden«.

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen.

Søgsmålsgrunde: I den anfægtede afgørelse er teorien om en udvidet beskyttelse for såkaldte seriemærker, som Retten i Første Instans har udviklet i sin dom af 23. februar 2006 i sag T-194/03 vedrørende varemærket »Bainbridge«, anvendt fejlagtigt, fordi de to nødvendige betingelser ikke er opfyldt: a) den fælles bestanddel i serien af ældre varemærker skal have særpræg; og b) de ældre varemærker skal være i brug og af den relevante kundekreds forstås som betegnende for en flerhed af varer og/eller tjenesteydelser.