26.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 326/1


FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN (KONSOLIDERAD VERSION)

AVDELNING III

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 13

1.   Unionen ska ha en institutionell ram med syfte att främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet.

Unionens institutioner ska vara följande:

Europaparlamentet.

Europeiska rådet.

Rådet.

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen).

Europeiska unionens domstol.

Europeiska centralbanken.

Revisionsrätten.

2.   Varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Institutionerna ska samarbeta lojalt med varandra.

3.   Bestämmelserna om Europeiska centralbanken och revisionsrätten, samt närmare bestämmelser om övriga institutioner, återfinns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.   Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommitté, vilka ska ha rådgivande funktion.