30.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 106/30


Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 2 februari 2005 av European Dynamics SA

(Mål T-59/05)

(2005/C 106/63)

Rättegångsspråk: engelska

European Dynamics SA, Aten (Grekland), har den 2 februari 2005 väckt talan vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt mot Europeiska gemenskapernas kommission. Sökanden företräds av advokaten N. Korogiannakis.

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens (GD Jordbruk) beslut att förkasta sökandens anbud och tilldela den utvalda uppdragstagaren kontraktet,

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader och andra kostnader i samband med talan, även om den ogillas.

Grunder och huvudargument

Sökandebolaget lämnade in ett anbud med anledning av kommissionens meddelande om upphandling AGRI-2004-S4FA-I3-01 angående leverans av tjänster för utveckling, underhåll och stöd för de finansiella informationssystem som används vid GD Jordbruk. (1) Detta anbud förkastades genom det ifrågasatta beslutet och kontraktet tilldelades en annan anbudsgivare.

Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av detta beslut hävdar sökanden för det första att kommissionen åsidosatt budgetförordningen (2) och artikel 17.1 i direktiv 92/50 (3) genom att använda mycket vaga kriterier. Sökanden gör vidare gällande att kommissionen, som svar på sökandens frågor, inte lyckades förklara på ett klart och objektivt sätt vad som mer precist krävdes av anbudsgivarna.

Sökanden anser vidare att kommissionen gjorde sig skyldig till uppenbara felbedömningar vid sin utvärdering av sökandens anbud. Sökanden gör i detta avseende gällande att utvärderingskommittén inte utvärderade anbuden korrekt, då de inte tog hänsyn till att båda medlemmarna i det utvalda konsortiet, i motsats till sökanden, har mycket begränsad erfarenhet. Sökanden påstår även att sökandens anbud var mer fördelaktigt.

Sökanden åberopar även att kommissionen har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 253 EG att motivera sina beslut och har underlåtit att lämna ut relevant information som sökanden begärt rörande skälen för att förkasta sökandens anbud. Sökanden hävdar också att kommissionen åsidosatt principen om god förvaltningssed och omsorgsprincipen genom att handla först efter betydande dröjsmål och genom att inte på ett fullgott sätt besvara sökandens begäran om information innan anbuden lämnades in.


(1)  EGT 2004/S 59-050031.

(2)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 139).