30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 106/30


Žaloba podaná dňa 2. februára 2005: European Dynamics S.A. proti Komisii Európskych spoločenstiev

(Vec T-59/05)

(2005/C 106/63)

Jazyk konania: angličtina

European Dynamics S.A., so sídlom v Aténach (Grécko), v zastúpení: N. Korogiannakis, advokát, podala 2. februára 2005 na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev žalobu proti Komisii Európskych spoločenstiev.

Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

zrušil rozhodnutie Komisie (GR pre poľnohospodárstvo), ktorým posúdila ponuku žalobkyne za neúspešnú a uzavrel zmluvu s úspešným dodávateľom,

zaviazal Komisiu nahradiť trovy konania žalobkyne a iné trovy a výdavky spojené so žalobou, a to aj pre prípad zamietnutia žaloby.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalujúca spoločnosť dala ponuku v reakcii na vyhlásenie verejnej súťaže Komisie AGRI -2004-S4FA-I3-01 na poskytnutie služieb vývoja, udržiavania a podpory informačného systému pre Finančné informačné systémy GR pre poľnohospodárstvo (1). Napadnutým rozhodnutím bola táto ponuka zamietnutá a zmluva uzavretá s iným záujemcom.

Na podporu svojej žaloby na zrušenie toho rozhodnutia žalobkyňa v prvom rade uvádza, že Komisia porušila Rozpočtové nariadenie (2) ako aj článok 17 smernice 92/50 (3) tým, že použila hodnotiace kritériá, ktoré boli extrémne vágne. Žalobkyňa takisto tvrdí, že Komisia v odpovedi na otázky žalobkyne jasne a objektívne nevysvetlila, čo presne sa očakávalo od uchádzačov.

Žalobkyňa ďalej usudzuje, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri hodnotení ponuky žalobkyne. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Hodnotiaci výbor ponuky správne neposúdil, pretože nevzal do úvahy to, že v protiklade so žalobkyňou majú obaja členovia úspešného konzorcia extrémne obmedzené skúsenosti. Žalobkyňa tiež tvrdí, že jej ponuka bola výhodnejšia.

Žalobkyňa sa takisto dovoláva porušenia povinnosti Komisie uviesť dôvody podľa článku 253 ES a neposkytnutia relevantných informácií požadovaných žalobkyňou z dôvodu zamietnutie jej ponuky. Žalobkyňa takisto uvádza, že Komisia porušila zásadu správneho administratívneho postupu a náležitej starostlivosti tým, že konala so značným omeškaním a tým, že neponúkla primerané odpovede na žiadosti žalobkyne o poskytnutie informácie pred predložením jej ponúk.


(1)  Ú. v. EÚ S 59-050031

(2)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

(3)  Smernica Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1).