30.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/30


European Dynamics S.A.:n 2.2.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

(Asia T-59/05)

(2005/C 106/63)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

European Dynamics S.A., kotipaikka Ateena, Kreikka, edustajanaan lakimies N. Korogiannakis, on nostanut 2.2.2005 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

kumoaa komission (maatalouden pääosasto) päätöksen olla hyväksymättä kantajan tarjousta ja antaa sopimus tarjouskilpailun voittaneelle alihankkijalle;

velvoittaa komission korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut ja muut kanteesta aiheutuneet kulut, vaikka kanne hylättäisiin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajayritys vastasi komission tarjouspyyntöön AGRI-2004-S4FA-I3-01, joka koski tietojärjestelmän kehittämis-, ylläpito- ja tukipalveluiden toimittamista maatalouden pääosaston taloushallinnon tietojärjestelmiä varten (1), tekemällä tarjouksen. Riidanalaisella päätöksellä tarjous hylättiin ja sopimus annettiin toiselle tarjoajalle.

Kantaja vetoaa päätöksen kumoamista koskevan kanteensa tueksi ensinnäkin siihen, että komissio rikkoi varainhoitoasetusta (2) ja direktiivin 92/50 (3) 17 artiklan 1 kohtaa, koska se käytti erittäin epämääräisiä arviointikriteereitä. Kantaja väittää edelleen, että komissio ei vastannut kantajan kysymyksiin selittämällä selkeästi ja objektiivisesti, mitä tarjoajilta tarkkaan ottaen pyydettiin.

Kantaja katsoo edelleen, että komissio teki ilmeisiä arviointivirheitä arvioidessaan kantajan tarjousta. Tältä osin kantaja väittää, että arviointikomitea ei arvioinut tarjouksia oikein, koska se ei ottanut huomioon sitä, että toisin kuin kantajalla molemmilla tarjouskilpailun voittaneen ryhmittymän jäsenillä oli erittäin vähän kokemusta. Kantaja väittää myös, että sen oma tarjous oli edullisempi.

Kantaja vetoaa myös siihen, että komissio on rikkonut EY 253 artiklan mukaista perusteluvelvollisuuttaan ja siihen, että komissio ei ole antanut kantajan pyytämiä asiaan liittyviä tietoja perusteista, joilla kantajan tarjous on hylätty. Kantaja väittää myös, että komissio on loukannut hyvän hallinnon periaatetta ja huolellisuusvelvollisuutta, koska se on toiminut huomattavalla viipeellä ja koska se ei ole toimittanut riittäviä vastauksia kantajan tiedonsaantipyyntöihin ennen tarjousten jättämistä.


(1)  EUVL 2004 S 59-050031.

(2)  Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 tehty neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/50/ETY, EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1.