30.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 106/30


Sag anlagt den 2. februar 2005 af European Dynamics S.A. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag T-59/05)

(2005/C 106/63)

Processprog: engelsk

Ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans er der den 2. februar 2005 anlagt sag mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber af European Dynamics S.A., Athen (Grækenland), ved lawyer N. Korogiannakis.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Kommissionens beslutning (GD Landbrug) — om ikke at antage sagsøgerens bud og tildele kontrakten til den nuværende kontrahent, annulleres,

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgerens retlige omkostninger og andre omkostninger og udgifter, der er afholdt i forbindelse med sagen, også selv om sagsøger ikke får medhold.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Sagsøgeren indgav bud som svar på Kommissionens offentlige udbud AGRI-2004-S4FA-13-01 om levering af informationssystemudvikling, vedligeholdelse og støtteydelser vedrørende finansinformationssystemerne i GD for Landbrug (1). Buddet blev afslået ved den omtvistede beslutning og kontrakten tildelt en anden bydende.

Til støtte for påstanden om annullation af beslutningen har sagsøgeren for det første gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat Finansforordningen (2) såvel som artikel 17, stk. 1, i direktiv 92/50 (3) ved at anvende udvælgelseskriterier, der var yderst vage. Sagsøgeren har også gjort gældende, at Kommissionen ikke som svar på sagsøgerens spørgsmål på en tilstrækkelig klar og upartisk måde har forklaret, hvad der krævedes af de bydende.

Sagsøgeren har yderligere anført, at Kommissionen har anlagt en åbenbart urigtig vurdering ved bedømmelsen af sagsøgerens bud. Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at bedømmelsesudvalget ikke foretog en korrekt vurdering af buddene, da den ikke tog i betragtning, at begge deltagere i det konsortium, der vandt, i modsætning til sagsøgeren havde yderst begrænset erfaring. Sagsøgeren har også fastholdt, at dens eget bud var mere fordelagtigt.

Sagsøgeren har også gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat forpligtelsen til efter artikel 253 EF at give en begrundelse, og at den ikke, som sagsøgeren har anmodet om, har givet sagsøgeren de relevante oplysninger om begrundelsen for, at sagsøgernes bud blev afslået. Sagsøgeren har også gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat princippet om god forvaltning og omhu ved at handle med betydelig forsinkelse og ved ikke at fremkomme med tilstrækkelige svar på sagsøgerens anmodning om oplysninger forud for afgivelsen af buddene.


(1)  EUT 2004 S 59-050031.

(2)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.6.2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  Rådets direktiv 92/50/EØF af 18.6.1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1.