29.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/7


2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), pradėtoje A Oy

(Byla C-33/11) (1)

(Šeštoji direktyva - Neapmokestinimas - 15 straipsnio 6 punktas - Oro linijų bendrovių, kurios už atlygį gabena daugiausia tarptautiniais maršrutais, naudojamų orlaivių tiekimo neapmokestinimas - Orlaivio tiekimas ūkio subjektui, kuris jį perduoda tokiai bendrovei - „Gabenimo tarptautiniais maršrutais už atlygį“ sąvoka - Užsakomieji skrydžiai)

2012/C 295/10

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

A Oy

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Korkein hallinto-oikeus — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 15 straipsnio 6 punkto aiškinimas — Tam tikrų sandorių, susijusių su orlaiviais, kuriuos naudoja už atlygį daugiausia tarptautiniais maršrutais gabenančios oro linijų bendrovės, atleidimas nuo mokesčio — Bendrovių, kurios gabena daugiausia tarptautiniais užsakomaisiais maršrutais, tenkindamos įmonių ir privačių asmenų poreikius, sandorių įtraukimas ar neįtraukimas — Orlaivių tiekimas ūkio subjektui, kuris pats už atlygį negabena daugiausia tarptautiniais maršrutais, o orlaivį perduoda naudoti šioje srityje veikiančiam ūkio subjektui

Rezoliucinė dalis

1.

Terminą „gabenimas tarptautiniais maršrutais už atlygį“, kaip tai suprantama pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/111/EEB, 15 straipsnio 6 punktą, reikia aiškinti taip, kad jis taip pat apima tarptautinius užsakomuosius skrydžius, skirtus įmonių ar fizinių asmenų poreikiams tenkinti.

2.

Direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 92/11, 15 straipsnio 6 punktą reikia aiškinti taip, kad jame numatytas neapmokestinimas taip pat taikomas orlaivio tiekimui ūkio subjektui, kuris pats nėra „oro linijos, už atlygį gabenančios daugiausia tarptautiniais maršrutais“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, tačiau kuris įsigyja šį orlaivį, kad jį išimtinai naudotų tokia bendrovė.

3.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytos aplinkybės, t. y. jog orlaivio pirkėjas perkelia orlaivio naudojimo išlaidas fiziniam asmeniui, kuris yra jo akcininkas ir kuris jį naudoja daugiausia savo komerciniams ir (ar) privatiems tikslams, oro linijų bendrovei taip pat turint galimybę jį naudoti kitiems skrydžiams, negali pakeisti atsakymo į antrąjį klausimą.


(1)  OL C 89, 2011 3 19.