29.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 295/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Korkein hallinto–oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — az A Oy által indított eljárás

(C-33/11. sz. ügy) (1)

(Hatodik irányelv - Adómentességek - A 15. cikk 6. pontja - Az elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő légiforgalmi társaságok által használt légi járművek értékesítésének adómentessége - A légi járművek olyan gazdasági szereplőnek való értékesítése, amely azt ilyen társaság rendelkezésére bocsátja - A „fizető nemzetközi forgalom” fogalma - Charterjáratok)

2012/C 295/10

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto–oikeus

Az alapeljárás felei

A Oy

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Korkein hallinto–oikeus — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 15. cikke 6. pontjának értelmezése — Az elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő légiforgalmi társaságok által használt légi járművekkel kapcsolatos egyes ügyletek adómentessége — A vállalkozások és magánszemélyek szükségleteinek kielégítésére elsősorban a nemzetközi charter forgalomban működő társaságok ügyleteinek e körbe tartozása — A légi járművek olyan gazdasági szereplő részére történő értékesítése, amely maga nem elsősorban a fizető nemzetközi légi forgalomban működik, de a légi járművet ezen ágazatban működő gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátja.

Rendelkező rész

1.

A „fizető nemzetközi forgalomnak” az 1992. december 14-i 92/111/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 15. cikkének 6. pontja értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az a vállalkozások vagy magánszemélyek igényét kielégítő nemzetközi charterjáratokat is magában foglalja.

2.

A 92/111 irányelvvel módosított 77/388 irányelv 15. cikkének 6. pontját úgy kell értelmezni, hogy az abban biztosított adómentesség alkalmazandó a légi jármű olyan gazdasági szereplőnek való értékesítésére is, amely maga nem az e rendelkezés értelmében vett, „elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő légiforgalmi társaság”, azonban e légi járművet ilyen társaság kizárólagos használata céljából szerzi be.

3.

A második kérdésre adott választ nem módosítják a kérdést előterjesztő bíróság által említett körülmények, nevezetesen az, hogy a légi jármű vevője a légi jármű használatának költségét egyébiránt olyan magánszemélyre hárítja át, aki a részvényese, és e légi járművet elsősorban a saját üzleti és/vagy magáncéljaira használja, mivel a légiforgalmi társaság a légi járművet egyéb járatok indítására is használhatja.


(1)  HL C 89., 2011.3.19.