29.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 295/7


Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. juuli 2012. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus'e — Soome eelotsusetaotlus) — menetluse algatas A Oy

(Kohtuasi C-33/11) (1)

(Kuues direktiiv - Maksuvabastused - Artikli 15 punkt 6 - Tasu eest peamiselt rahvusvahelistel liinidel tegutsevate lennuettevõtjate poolt kasutatavate õhusõidukite tarnimise maksuvabastus - Õhusõidukite tarnimine ettevõtjale, kes annab need sellise ettevõtja kasutusse - Mõiste „tasu eest rahvusvahelistel liinidel tegutsemine” - Tellimuslennud)

2012/C 295/10

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

A Oy

Ese

Eelotsusetaotlus — Korkein hallinto-oikeus — Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1, ELT eriväljanne 09/01, lk 23) artikli 15 punkti 6 tõlgendamine — Peamiselt tasu eest rahvusvahelist lennutransporditeenust osutavate lennuettevõtjate poolt kasutatavate õhusõidukitega seotud tehingute maksuvabastus — Peamiselt eraisikute vajaduste rahuldamiseks rahvusvahelisi tellimuslende teostavate lennuettevõtjate tehingute hõlmatus — Õhusõidukite tarnimine lennuettevõtjale, kes ise ei tegele tasu eest peamiselt rahvusvahelise lennutransporditeenuse osutamisega, kuid kes annab õhusõiduki selles valdkonnas tegutseva ettevõtja käsutusse

Resolutsioon

1.

„Tasu eest rahvusvahelistel liinidel tegutsemist” nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, mida on muudetud nõukogu 14. detsembri 1992. aasta direktiiviga 92/111/EMÜ, artikli 15 punkti 6 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka rahvusvahelisi tellimuslende ettevõtjate või üksikisikute vajadustele vastamiseks

2.

Direktiivi 77/388, mida on muudetud direktiiviga 92/111, artikli 15 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et selles ette nähtud maksuvabastust kohaldatakse ka õhusõiduki tarnimisel ettevõtjale, kes ise ei ole „tasu eest peamiselt rahvusvahelistel liinidel tegutsev lennuettevõtja” selle sätte tähenduses, kuid kes omandab nimetatud õhusõiduki eesmärgiga, et seda kasutaks eranditult selline ettevõtja.

3.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu nimetatud asjaolud ehk teisisõnu see, et õhusõiduki omandaja laseb muu hulgas selle kasutamisega seotud kulud kanda füüsilisel isikul, kes on tema aktsionär ja kes kasutab seda õhusõidukit peamiselt iseenda ärilisteks ja/või isiklikeks vajadusteks, arvestades et lennuettevõtjal on võimalus seda õhusõidukit kasutada ka muude lendude jaoks, ei muuda teisele küsimusele antud vastust.


(1)  ELT C 89, 19.3.2011.