ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 87

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. kovo 13d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2015/C 087/01

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)  ( 1 )

1

2015/C 087/02

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)  ( 1 )

9


 

Klaidų ištaisymas

2015/C 087/03

Komisijos komunikato, parengto įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB, klaidų ištaisymas ( OL C 54, 2013 2 13 )

12


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT