1995R2271 — SV — 31.12.2004 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2271/95

av den 27 september 1995

om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ, av förordning (EEG) nr 2848/89 och om upphävande

(EGT L 231, 28.9.1995, p.23)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2247/2004 av den 27 december 2004

L 381

14

28.12.2004