1995R2271 — FI — 31.12.2004 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2271/95,

annettu 27 päivänä syyskuuta 1995,

interventioelinten hallussaan pitämien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden myynnistä tietyille sosiaalialan laitoksille ja yhteisöille, ja asetuksen (ETY) N:o 2848/89 kumoamisesta

(EYV L 231, 28.9.1995, p.23)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission asetus (EY) N:o 2247/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004,

L 381

14

28.12.2004