2.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 147/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3452 – APAX/PCM UITGEVERS NV)

[Prípad vhodný na zjednodušený postup]

(2004/C 147/04)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 26. mája 2004 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Apax Europe V („Apax“, Normandské ostrovy) získava kontrolu nad celým podnikom PCM Uitgevers NV („PCM“, Holandsko) v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady, prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Apax: investičný fond,

podnik PCM: vydavateľ novín a kníh v holandskom jazyku.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená koncentrácia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. [Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.]

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (+32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3452 – APAX/PCM UITGEVERS NV, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 217, 29.7.2000, s. 32. Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 139/2004.