27.3.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 78/923


(2004/C 78 E/0976)

SKRIFTLIG FRÅGA E-0060/04

från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen

(20 januari 2004)

Ämne:   Förekomst av krom VI i läder

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG (1) av den 18 juni 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets direktiv 76/769/EEG (2) om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), bl.a. cementpreparat som innehåller krom VI.

Olika tester som utförts av tyska arbetsmiljöorganisationer och det tyska televisionsprogrammet ”ARD Ratgeber Bauen und Wohnen” (ARD-rådgivning ”Bo och Bygga”) har utvisat att inte enbart cement, utan även många arbetshandskar tillverkade av läder kan innehålla extremt höga värden av krom VI. De värden som uppmätts i handskar som testats överskrider vida de gränsvärden som fastställs för cement VI i ovan nämnda direktiv. I flera publikationer har liknande resultat presenterats som även gäller andra läderprodukter som exempelvis arbetsskor.

1.

Har kommissionen hört talas om dessa uppgifter?

2.

Avser kommissionen begränsa handeln med läderprodukter som innehåller krom VI? När och hur kommer detta i så fall att ske?

Svar från David Byrne på kommissionens vägnar

(23 februari 2004)

Kommissionen har inte kännedom om de specifika nya resultaten från undersökningarna i Tyskland med uppgifter om höga nivåer av krom VI i flera konsumentprodukter av läder. Alla åtgärder som bygger på sådana konstateranden meddelas i allmänhet till kommissionen och de andra medlemsstaterna genom systemet för snabbt informationsutbyte (RAPEX) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (3). Det har hittills inte inkommit någon officiell underrättelse i frågan från de tyska myndigheterna.

Inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 793/93 (4) har en riskbedömning av vissa krom VI-föreningar utförts. En strategi för riskbegränsning planeras till slutet av år 2004.

Enligt riskbedömningsrapporten är behandlingsmetoderna för lädervaror (och trävaror) inom EU så utformade att konsumenterna förväntas utsättas enbart för trivalent krom och inte för hexavalent krom. Av rapporten framgår det dock att det inte fanns någon information tillgänglig om lädervaror (och trävaror) som har importerats från tredje land, och därför gjordes det inte någon bedömning av de eventuella riskerna för människors hälsa på grund av att krom VI eventuellt förekommer i dessa importprodukter.

Under de senaste månaderna har dock kommissionen fått kännedom om ett antal publikationer i vetenskaplig press och populärpress med uppgifter om att krom VI finns och frigörs i konsumentprodukter av läder (handskar, armband, läderplagg osv.). Kommissionen har för avsikt att göra en systematisk förfrågan hos medlemsstaterna för att inhämta all information som finns tillgänglig i frågan.

Kommissionen kommer på grundval av den tillgängliga informationen att rådfråga en av sina vetenskapliga kommittéer om eventuella hälsorisker till följd av att krom VI frigörs i läderprodukter i syfte att vidta lämpliga åtgärder för riskbegränsning.


(1)  EUT L 178, 17.7.2003, s. 24.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EGT L 11, 15.1.2002.

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (EGT L 184, 5.4.1993).