27.3.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 78/923


(2004/C 78 E/0976)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0060/04

esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komissiolle

(20. tammikuuta 2004)

Aihe:   Kromi VI:tta sisältävä nahka

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 18. kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/53/EY (1) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (muiden muassa kromi VI:tta sisältävä sementti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (2) muuttamisesta kahdennen-kymmenennenkuudennen kerran.

Monesta saksalaisten ammattijärjestöjen ja saksalaisen televisio-ohjelman ”ARD Ratgeber Bauen und Wohnen” teettämästä tutkimuksesta on käynyt ilmi, että ei pelkästään sementti, vaan myös lukuisat nahkaiset työkintaat saattavat sisältää erittäin paljon kromi VI:tta. Edellä esitetyssä direktiivissä sementille säädetyt kromi VI:n enimmäismäärät ylittyivät tutkituissa kintaissa moninkertaisesti. Sama pätee monien julkaisujen mukaan myös muihin nahkatuotteisiin, esimerkiksi työjalkineisiin.

1.

Onko komissio tietoinen näistä mittaustuloksista?

2.

Aikooko komissio rajoittaa myös kromi VI:tta sisältävän nahan markkinoille saattamista? Jos vastaus on myönteinen, milloin ja millä tavalla rajoitus toteutetaan?

David Byrnen komission puolesta antama vastaus

(23. helmikuuta 2004)

Komissio ei ole tietoinen kyseisten Saksassa tehtyjen tutkimusten hiljattain julkistetuista tuloksista, joiden mukaan useissa nahkaisissa kulutustuotteissa on korkeita kromi VI -pitoisuuksia. Yleensä kaikki tällaisiin havaintoihin perustuvat tiedot olisi pitänyt ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) välityksellä yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/ETY mukaisesti (3). Saksan viranomaisilta ei ole tähän mennessä saatu tällaista virallista ilmoitusta.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (4) perusteella tietyistä kromi VI -yhdisteistä on tehty riskinarviointi. Riskinvähentämisstrategia valmistunee vuoden 2004 lopulla.

Riskinarviointia koskevan raportin mukaan nahka(- ja puu)tavarat käsitellään EU:ssa siten, että kuluttajien voidaan odottaa altistuvan ainoastaan kolmenarvoiselle kromille eikä kuudenarvoiselle kromille. Raportissa kuitenkin todetaan, että EU:n ulkopuolisista maista tuoduista nahka(- ja puu)tavaroista tällaisia tietoja ei ole saatavilla, joten niiden sisältämistä mahdollisista kromi VI -pitoisuuksista ihmisille aiheutuvaa terveysriskiä ei ole arvioitu.

Viime kuukausien aikana komissio on kuitenkin saanut tiedon useista tiede- ja yleisaikakauslehdissä julkaistuista tiedoista, joiden mukaan kromi VI:ta esiintyy nahkaisissa kulutustuotteissa (käsineissä, rannekkeissa, nahkavaatteissa jne.) ja sitä myös vapautuu niistä. Komissio aikoo käynnistää jäsenvaltioiden keskuudessa järjestelmällisen kyselyn saadakseen kaikki asiaa koskevat tiedot käyttöönsä.

Saamiensa tietojen perusteella komissio pyytää yhdeltä tiedekomiteoistaan lausunnon siitä, mitä terveysriskejä kromi VI:n vapautuminen nahkatuotteista saattaa aiheuttaa, ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin riskinvähentämistoimenpiteisiin.


(1)  EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EYVL L 11, 15.1.2002.

(4)  Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23. maaliskuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, EYVL L 184, 5.4.1993.