20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/7


RÅDETS FÖRORDNING (EURATOM) nr 1369/2013

av den 13 december 2013

om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Litauen, och om upphävande av förordning (EG) nr 1990/2006

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 56 och protokoll nr 4,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt protokoll nr 4 om kärnkraftverket Ignalina i Litauen (1) som bifogas 2003 års anslutningsakt (protokoll nr 4), i vilket det 2004 fastställdes att unionen är beredd att tillhandahålla adekvat extra unionsstöd till Litauens insatser för att avveckla kärnkraftverket Ignalina och där detta uttryck för solidaritet betonades, åtog Litauen sig att stänga reaktor 1 i kärnkraftverket Ignalina före 2005 och reaktor 2 i kärnkraftverket senast den 31 december 2009, och att därefter avveckla dessa reaktorenheter. I enlighet med sina förpliktelser stängde Litauen båda de berörda enheterna inom de respektive tidsfristerna.

(2)

I enlighet med anslutningsfördragets förpliktelser och med stöd av bistånd från unionen har Litauen stängt kärnkraftverket Ignalina och gjort betydande framsteg mot dess avveckling. Ytterligare arbete krävs för att fortsätta framstegen med den faktiska dekontamineringen, nedmonteringen och hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och för en stadig process mot sluttillståndet i avvecklingen i enlighet med avvecklingsplanen, samtidigt som man säkerställer att högsta säkerhetsstandarder tillämpas. Grundat på de tillgängliga uppskattningarna kommer slutförandet av avvecklingsarbetet att kräva betydande ytterligare finansiella medel.

(3)

I protokoll nr 4 konstateras det att den förtidiga stängningen och den därpå följande avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina med dess två 1 500 MW RBMK-reaktorenheter, som ärvts efter f.d. Sovjetunionen, saknar motstycke och för Litauen innebär en utomordentligt stor finansiell belastning, som inte står i proportion till landets storlek och ekonomiska styrka, och det förklaras att unionens stöd enligt Ignalinaprogrammet ska fortsätta utan avbrott och förlängas utöver 2006, för den följande budgetperioden.

(4)

Unionen har åtagit sig att bistå Litauen med att hantera den utomordentligt stora finansiella börda som avvecklingsprocessen medför. Sedan föranslutningsperioden har Litauen fått betydande ekonomiskt stöd från unionen, särskilt via Ignalinaprogrammet som upprättats för perioden 2007–2013. Unionens finansiella stöd enligt det programmet upphör 2013.

(5)

Med beaktande av unionens åtagande enligt protokoll nr 4 och efter begäran om ytterligare finansiering från Bulgarien, Litauen och Slovakien har medel anslagits i kommissionens förslag för nästa fleråriga budgetram för perioden 2014–2020: En budget för Europa 2020 för en summa på 700 miljoner EUR från unionens allmänna budget för kärnsäkerhet och avveckling. Av detta planeras ett belopp på 500 miljoner EUR i 2011 års priser, vilket är cirka 553 miljoner EUR i löpande priser, för ett nytt program för att ytterligare stödja avvecklingen av kärnkraftverken Bohunice V1, enheterna 1 och 2 och Ignalina, enheterna 1 och 2, och Kozloduj, enheterna 1–4, under perioden 2014–2020.

(6)

Beloppen för de anslag som tilldelas Kozloduj-, Ignalina- och Bohuniceprogrammen samt programperioden och fördelningen av medel mellan dessa program kan ses över på grundval av resultaten i halvtidsutvärderings- och slututvärderingsrapporten.

(7)

Stödet enligt denna förordning bör garantera att avvecklingen kan fortsätta utan avbrott och bör koncentreras på åtgärder för en stadig process mot sluttillståndet i avvecklingen, samtidigt som det garanteras att högsta möjliga säkerhetsstandarder tillämpas, eftersom sådana åtgärder medför det största mervärdet för unionen, medan det slutliga ansvaret för kärnsäkerheten ligger hos den berörda medlemsstaten. Denna förordning påverkar inte resultaten av framtida förfaranden om statligt stöd som kan genomföras i enlighet med artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(8)

Denna förordning påverkar inte de berörda medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt anslutningsfördraget, i synnerhet enligt protokoll nr 4.

(9)

Avvecklingen av de kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras med tillämpning av bästa tillgängliga tekniska expertis, och med vederbörlig hänsyn till arten av och de tekniska specifikationerna för de enheter som ska stängas, för att säkerställa högsta möjliga effektivitet, så att hänsyn tas till internationell bästa praxis.

(10)

De verksamheter som omfattas av denna förordning och de insatser som de understöder bör följa tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Avvecklingen av de kärnkraftverk som omfattas av denna förordning bör utföras i enlighet med lagstiftningen om kärnsäkerhet, nämligen rådets direktiv 2009/71/Euratom (2), avfallshantering, nämligen rådets direktiv 2011/70/Euratom (3) och miljö, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (5).

(11)

De verksamheter som omfattas av denna förordning och de insatser som de understöder bör grundas på en aktualiserad avvecklingsplan som omfattar avvecklingsverksamhet samt därtill hörande planer, kostnader och nödvändiga mänskliga resurser. Kostnaderna bör fastställas enligt internationellt erkända standarder för beräkning av avvecklingskostnader, t.ex. International Structure for Decommissioning Costing, som publiceras gemensamt av Kärnenergibyrån (NEA), Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Europeiska kommissionen.

(12)

En effektiv kontroll av utvecklingen av avvecklingsprocessen bör säkerställas av kommissionen för att försäkra högsta möjliga mervärde för unionen vad beträffar de medel som anslås enligt denna förordning, även om det slutliga ansvaret för avvecklingen vilar på de berörda medlemsstaterna. Detta inbegriper effektiv resultatmätning och bedömning av korrigerande åtgärder under Ignalinaprogrammet.

(13)

Unionens ekonomiska intressen bör skyddas genom proportionella åtgärder under hela utgiftscykeln, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oegentligheter, återkrävande av förlorade, felaktigt utbetalda eller felaktigt använda medel och, i förekommande fall, sanktioner.

(14)

Eftersom målen för denna förordning, i synnerhet ombesörjandet av tillräckliga finansiella medel för fortsättandet av en säker avveckling, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15)

Vissa åtgärder inom Ignalinaprogrammet kan kräva en hög finansieringsnivå från unionens sida, som i välgrundade undantagsfall får uppgå till hela finansieringsbeloppet. Allt bör emellertid göras för att fortsätta den medfinansieringspraxis som etablerades under föranslutningsstödet och stödet under perioden 2007–2013 till Litauens avvecklingssträvanden samt för att i förekommande fall attrahera medfinansiering från andra källor.

(16)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller antagande av årliga arbetsprogram och detaljerade genomförandeförfaranden. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6).

(17)

Rådets förordning nr (EG) nr 1990/ (7) bör upphävas.

(18)

Vederbörlig hänsyn har tagits till revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2011 om EU:s ekonomiska stöd till avvecklingen av kärnkraftverk i Bulgarien, Litauen och Slovakien, dess rekommendationer och kommissionens svar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning upprättas ett program för genomförande av unionens ekonomiska stöd för åtgärder i anslutning till avvecklingen av reaktorenheterna 1 och 2 i kärnkraftverket Ignalina i Litauen (nedan kallat Ignalinaprogrammet).

Artikel 2

Mål

1.   Ignalinarogrammets allmänna mål är att bistå den berörda medlemsstaten med att genomföra en stadig process mot sluttillståndet i avvecklingen av enheterna 1 och 2 i kärnkraftverket Ignalina, i enlighet med avvecklingsplanen, samtidigt som högsta möjliga säkerhetsnivå upprätthålls.

2.   Under finansieringsperioden är de huvudsakliga specifika målen för Ignalinaprogrammet följande:

a)

Avlägsnande av bränslet från reaktorhärden i enhet 2 och reaktorernas bränslebassänger i enheterna 1 och 2 till den torra lagringsanläggningen för utbränt bränsle, som ska mätas genom antalet uttagna bränslepatroner.

b)

En säker hantering av reaktorenheterna, vilket ska mätas genom antalet registrerade incidenter.

c)

Utförande av nedmontering i turbinhallen och andra tillhörande byggnader och säker hantering av avvecklingsavfallet i enlighet med en detaljerad avfallshanteringsplan, vilket ska mätas genom typen av och antalet hjälpsystem som nedmonterats och kvantiteten och typen av konditionerat avfall.

3.   Ignalinaprogram får också inbegripa åtgärder för att bibehålla en hög säkerhetsnivå vid enheterna under avvecklingen, inklusive stöd avseende kärnkraftverkets personal.

Artikel 3

Budget

1.   Finansieringsramen för genomförandet av Ignalinaprogrammet under perioden 2014–2020 ska vara 229 629 000 EUR i löpande priser. Denna förordning ska inte på något sätt påverka finansiella åtaganden i framtida fleråriga finansieringsramar.

2.   Kommissionen ska se över Ignalinaprogrammets resultat och bedöma dess framsteg mot de delmål och måldatum som avses i artikel 7 senast i slutet av 2017, inom ramen för den utvärdering efter halva tiden som avses i artikel 9. Grundat på resultaten av denna bedömning får beloppet för de anslag som tilldelas Ignalinaprogrammet liksom programperioden och fördelningen av medel mellan Ignalinaprogrammet och Kozloduj- och Bohuniceprogrammet enligt vad som fastställs i rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 (8) ses över, så att hänsyn tas till framstegen med programmens genomförande och det säkerställs att programplanering och tilldelning av resurser grundas på faktiska betalningsbehov och faktisk absorberingskapacitet.

3.   Anslagen till Ignalinaprogrammet får även täcka de utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för förvaltningen av programmet och uppnåendet av dess mål, i synnerhet får de täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, inbegripet institutionell förmedling av information om unionens politiska prioriteringar vad gäller denna förordnings allmänna mål, och utgifter kopplade till it-nätverk som fokuserar på informationsbehandling och -utbyte samt alla övriga tekniska och administrativa stödutgifter som kommissionen ådragit sig för förvaltningen av Ignalinaprogrammet.

Anslagen till Ignalinaprogrammet får också täcka de utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan programmet och de åtgärder som antagits enligt förordning (EG) nr 1990/2006.

Artikel 4

Förhandsvillkor

1.   Senast den 1 januari 2014 ska Litauen vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla följande förhandsvillkor:

a)

Iaktta Euratomfördragets regelverk på området kärnsäkerhet. i synnerhet vad beträffar införlivande i nationell lagstiftning av direktiv 2009/71/Euratom och direktiv 2011/70/Euratom.

b)

Inom en nationell ram inrätta en finansieringsplan där man anger de totala kostnaderna och de förutsedda finansieringskällor som behövs för ett tryggt slutförande av avvecklingen av de reaktorenheter i kärnkraftverket, inbegripet hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i enlighet med denna förordning.

c)

Förelägga kommissionen en reviderad detaljerad avvecklingsplan uppdelad enligt avvecklingsverksamheter, inbegripet en tidsplan och motsvarande kostnadsstruktur på grundval av internationella erkända standarder för beräkning av kostnader för avveckling.

2.   Litauen ska ge kommissionen nödvändig information om uppfyllandet av de förhandsvillkor som avses i punkt 1,senast vid tidpunkten för budgetåtagandet 2014.

3.   Kommissionen ska bedöma den information som avses i punkt 2 när den förbereder det årliga arbetsprogrammet för 2014 enligt artikel 6.1. Om det föreligger ett motiverat yttrande från kommissionen angående en underlåtenhet enligt artikel 258 i EUF-fördraget på grund av underlåtenhet att uppfylla förhandsvillkoret i punkt 1 a eller om förhandsvillkoren i punkt 1 b eller 1 c inte uppfyllts på ett tillfredsställande sätt ska ett beslut om upphävande av hela eller en del av unionens ekonomiska bistånd fattas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2. Ett sådant beslut ska återspeglas i antagandet av det årliga arbetsprogrammet för 2014. Det innehållna stödbeloppet ska fastställas enligt de kriterier som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 7.

Artikel 5

Former för genomförande

1.   Ignalinaprogrammet ska genomföras i en eller flera av de former som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (9), i synnerhet bidrag och upphandlingar.

2.   Kommissionen får överlåta genomförandet av unionens ekonomiska bistånd inom Ignalinaprogrammet till de organ som anges i artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 6

Årliga arbetsprogram

1.   I början av varje år ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett årligt arbetsprogram för Ignalinaprogrammet där man anger målen, de förväntade resultaten, relaterade resultatindikatorer och relaterad tidsplan för användningen av medlen under varje årligt finansiellt åtagande, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

2.   I slutet av varje år ska kommissionen upprätta en lägesrapport om genomförandet av det arbete som utfördes föregående år. Denna lägesrapport ska översändas till Europaparlamentet och rådet och ska utgöra grund för antagandet av nästa årliga arbetsprogram.

Artikel 7

Detaljerade genomförandeförfaranden

Senast den 31 december 2014 ska kommissionen genom genomförandeakter anta detaljerade genomförandeförfaranden för Ignalinaprogrammet, avseende hela programperioden, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2. Dessa genomförandeakter ska mer detaljerat fastställa målen för Ignalinaprogrammet, förväntade resultat, delmål och måldatum samt motsvarande resultatindikatorer. De ska också innehålla de reviderade detaljerade avvecklingsplanerna enligt artikel 4.1 c som ska tjäna som baslinje för övervakningen av framstegen och av att de förväntade resultaten uppnås i tid.

Artikel 8

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas genom tillämpning av förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oegentligheter upptäcks, genom att felaktigt utbetalda belopp återkrävs och, där så är lämpligt, genom effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, när åtgärder som finansierats enligt denna förordning genomförs.

2.   Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att, på grundval av handlingar och på plats, granska alla stödmottagare, entreprenörer och underentreprenörer, som har mottagit unionsmedel.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får utföra kontroller och inspektioner på plats av ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av sådan unionsfinansiering i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom,) nr 883/2013 (10) och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (11) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller någon annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med en bidragsöverenskommelse, ett beslut om bidrag eller ett avtal om unionsfinansiering.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska samarbetsavtal med tredjeländer och internationella organisationer, bidragsöverenskommelser, bidragsbeslut och kontrakt vilka är ett resultat av genomförandet av denna förordning innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, revisionsrätten och Olaf befogenheter att utföra sådana granskningar samt kontroller och inspektioner på plats som avses i de punkterna, i enlighet med deras respektive kompetensområden.

Artikel 9

Utvärdering efter halva tiden

1.   Senast den 31 december 2017 ska kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna upprätta en utvärderingsrapport efter halva tiden om hur målen för alla åtgärder har uppnåtts, med avseende på resultat och effekter, effektiviteten vid användning av resurserna och mervärdet för unionen, inför antagandet av ett beslut om ändring eller upphävande av dessa åtgärder. Utvärderingen ska också behandla utrymmet för ändring av de specifika mål och de detaljerade genomförandeförfaranden som beskrivs i artikel 2.2. respektive artikel 7.

2.   Utvärderingen efter halva tiden ska ta hänsyn till de framsteg som gjorts mot resultatindikatorer enligt artikel 2.2.

3.   Kommissionen ska översända slutsatserna från den utvärdering som avses i punkt 1 till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 10

Slutlig utvärdering

1.   Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna genomföra en efterhandsutvärdering av Ignalinaprogrammets ändamålsenlighet och effektivitet samt de finansierade åtgärdernas ändamålsenlighet vad beträffar effekter, användning av resurser och mervärde för unionen.

2.   Den slutliga utvärderingen ska ta hänsyn till de framsteg som gjorts mot resultatindikatorer enligt artikel 2.2.

3.   Kommissionen ska översända slutsatserna från den utvärdering som avses i punkt 1 till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

När kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande så beslutar eller om en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär inom tidsfristen för avgivande av yttrandet.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

Denna förordning ska inte påverka möjligheterna till fullföljande eller ändring, inbegripet helt eller delvis upphävande, av de berörda projekten, till dess att de avslutats, eller av finansiellt stöd som kommissionen beviljar på grundval av förordning (EG) nr 1990/2006 eller annan lagstiftning som är tillämplig på det stödet den 31 december 2013 som ska fortsätta att gälla för de berörda åtgärderna till dess att de avslutats.

Artikel 13

Upphävande

Förordning (EG) nr 1990/2006 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2013.

På rådets vägnar

V. MAZURONIS

Ordförande


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 944.

(2)  Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).

(3)  Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 114).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rådets förordning (Euratom) nr 549/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av protokoll nr 9 om reaktorerna 1 och 2 i kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien till akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 411, 30.12.2006, s. 10).

(8)  Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och (Euratom) nr 647/2010 (Se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EUT L 292, 15.11.1996, s. 2).