20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/7


NARIADENIE RADY (EURATOM) č. 1369/2013

z 13. decembra 2013

o podpore Únie pre program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 56, ako aj na protokol č. 4 k tomuto aktu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve (1) (ďalej len „protokol č. 4“) pripojeného k aktu o pristúpení z roku 2003, ktorým sa v roku 2004 potvrdila pripravenosť Únie poskytnúť adekvátnu dodatočnú pomoc Únie úsiliu Litvy pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky a zdôraznil tento prejav solidárnosti, sa Litva zaviazala uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne Ignalina pred rokom 2005 a blok 2 uvedenej elektrárne najneskôr do 31. decembra 2009 a následne vyradiť tieto bloky z prevádzky. Litva v súlade so svojimi záväzkami odstavila oba dotknuté bloky v príslušných lehotách.

(2)

Litva za pomoci Únie uzavrela jadrovú elektráreň a dosiahla významný pokrok v jej vyraďovaní z prevádzky v súlade so svojimi záväzkami podľa zmluvy o pristúpení. Je potrebné pokračovať v práci, aby sa ďalej napredovalo v konkrétnych operáciách, ako sú dekontaminácia, demontáž, nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, a aby sa začal postupný proces smerujúci ku konečnému vyradeniu v súlade s plánom vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem. Na základe odhadov, ktoré sú k dispozícii, dokončenie prác na vyraďovaní z prevádzky si vyžiada značné dodatočné finančné prostriedky.

(3)

Uznávajúc, že predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne Ignalina s dvoma reaktormi typu RBMK s výkonom 1 500 MW, ako dedičstva po Sovietskom zväze, nemá obdobu a že pre Litvu predstavuje výnimočnú finančnú záťaž, ktorá je v nepomere k veľkosti a hospodárskej sile krajiny, v protokole č. 4 sa stanovuje, že pomoc Únie v rámci programu Ignalina sa bude naďalej neprerušene poskytovať aj po roku 2006 počas obdobia ďalšieho finančného výhľadu.

(4)

Únia sa zaviazala, že Litve pomôže v riešení tejto výnimočnej finančnej záťaže spôsobenej procesom vyraďovania. Litva už od predvstupového obdobia dostáva od Únie značnú finančnú podporu, najmä prostredníctvom programu Ignalina stanoveného na obdobie rokov 2007 – 2013. Finančná podpora Únie podľa uvedeného programu sa skončí v roku 2013.

(5)

Vzhľadom na záväzok Únie podľa protokolu č. 4 a v nadväznosti na žiadosť Bulharska, Litvy a Slovenska o ďalšie financovanie sa v návrhu budúceho viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020: „Rozpočet stratégie Európa 2020“, ktorý vypracovala Komisia, vyčlenili na jadrovú bezpečnosť a vyraďovanie finančné prostriedky výške 700 miliónov EUR zo všeobecného rozpočtu Únie. Z tejto sumy sa s 500 miliónmi EUR v cenách roku 2011, čo je približne 553 miliónov EUR v bežných cenách, počíta na nový program pre ďalšiu podporu vyraďovania blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1, blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina a blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v období rokov 2014 až 2020.

(6)

Na základe výsledkov v hodnotiacej správe v polovici trvania programu a záverečnej hodnotiacej správe sa môže prehodnotiť výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy Kozloduj, Ignalina a Bohunice a tiež programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi uvedené programy.

(7)

Podpora podľa tohto nariadenia by mala zaistiť plynulé pokračovanie vyraďovania a zamerať sa na opatrenia na začatie postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu pri súčasnom zaistení uplatňovania najprísnejších bezpečnostných noriem, pretože takéto opatrenia prinášajú Únii najväčšiu pridanú hodnotu s tým, že konečnú zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť má naďalej dotknutý členský štát. Týmto nariadením nie je dotknutý výsledok žiadnych budúcich postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli uplatňovať v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(8)

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti dotknutého členského štátu podľa zmluvy o pristúpení, najmä podľa protokolu č. 4.

(9)

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie blokov, ktoré sa majú odstaviť.

(10)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali byť v súlade s platným právom Únie a jednotlivých členských štátov. Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi o jadrovej bezpečnosti, najmä smernicou Rady 2009/71/Euratom (2), nakladaní s odpadom, a to smernicou Rady 2011/70/Euratom (3), a životnom prostredí, najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES (4) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (5).

(11)

Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a operácie, ktoré podporujú, by mali vychádzať z aktualizovaného plánu vyraďovania, ktorý by zahŕňal činnosti vyraďovania, ich harmonogram, náklady na ne a potrebné ľudské zdroje. Náklady by sa mali počítať podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie, ako je napríklad Medzinárodná štruktúra pre výpočet nákladov na vyraďovanie (International Structure for Decommissioning Costing), ktorú spoločne uverejnili Agentúra pre jadrovú energiu, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Európska komisia.

(12)

Komisia by mala zaistiť účinnú kontrolu vývoja procesu vyraďovania, aby sa pre Úniu zabezpečila čo najvyššia pridaná hodnota finančných prostriedkov pridelených podľa tohto nariadenia, aj keď konečnú zodpovednosť za vyraďovanie má dotknutý členský štát. Zahŕňa to meranie účinného plnenia a hodnotenie nápravných opatrení v priebehu programu Ignalina.

(13)

Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť primeranými opatreniami počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a prešetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby aj ukladaním sankcií.

(14)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o poskytnutie zodpovedajúcich finančných prostriedkov na pokračovanie bezpečného vyraďovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(15)

Určité opatrenia v rámci programu Ignalina si môžu vyžadovať vysokú úroveň financovania zo strany Únie, pričom táto úroveň môže v riadne podložených výnimočných prípadoch dosiahnuť až celkovú výšku finančných prostriedkov. Treba však vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa pokračovalo v praxi spolufinancovania zavedenej v rámci predvstupovej pomoci a pomoci poskytovanej v období rokov 2007 – 2013 na podporu úsilia Litvy pri vyraďovaní zariadenia z prevádzky a aby sa prípadne pritiahli iné zdroje spolufinancovania.

(16)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie ročných pracovných programov a podrobných vykonávacích postupov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(17)

Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 (7) by sa malo zrušiť.

(18)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 16/2011 o finančnej pomoci EÚ na vyradenie jadrových elektrární v Bulharsku, Litve a na Slovensku, odporúčania uvedené v tejto správe a odpoveď Komisie sa náležite zohľadnili,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje program pre poskytovanie finančnej podpory Únie na opatrenia spojené s vyraďovaním blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (ďalej len „program Ignalina“).

Článok 2

Ciele

1.   Všeobecným cieľom programu Ignalina je pomôcť dotknutému členskému štátu pri uskutočňovaní postupného procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Ignalina v súlade s jej plánom vyraďovania z prevádzky pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti.

2.   Hlavnými špecifickými cieľmi programu Ignalina na obdobie, počas ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, sú:

a)

premiestnenie paliva z jadra reaktora bloku 2 a z bazénov vyhoreného paliva bloku 1 a 2 do suchého skladu vyhoreného paliva, čo sa bude merať počtom odobratých palivových kaziet;

b)

bezpečná údržba reaktorových blokov meraná počtom evidovaných nehôd;

c)

vykonanie demontáže v turbínovej hale a iných pomocných budovách a bezpečné naloženie s odpadom, ktorý vzniká pri vyraďovaní, v súlade s podrobným plánom nakladania s odpadom merané typom a počtom demontovaných pomocných systémov a množstva a druhu bezpečne upraveného odpadu.

3.   Program Ignalina môže zahŕňať aj opatrenia na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti vo vyraďovaných blokoch vrátane podpory týkajúcej sa personálu jadrovej elektrárne.

Článok 3

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie programu Ignalina na obdobie rokov 2014 až 2020 je 229 629 000 EUR v bežných cenách. Týmto nariadením nie sú nijako dotknuté finančné záväzky, ktoré vyplynú z budúcich viacročných finančných rámcov.

2.   Komisia do konca roka 2017 preskúma plnenie programu Ignalina a vyhodnotí jeho pokrok podľa medzníkov a cieľových termínov uvedených v článku 7 v rámci hodnotenia v polovici trvania programu uvedeného v článku 9. Výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program Ignalina, ako aj programové obdobie a rozdelenie finančných prostriedkov medzi program Ignalina a programy Kozloduj a Bohunice stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (8) sa môžu na základe výsledkov tohto vyhodnotenia prehodnotiť s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý pri vykonávaní uvedených programov a zabezpečiť, aby sa programovanie a vyčleňovanie zdrojov zakladalo na skutočných potrebách platobných prostriedkov a absorpčnej kapacite.

3.   Z finančných prostriedkov pridelených na program Ignalina sa môžu hradiť aj výdavky na činnosti, ktoré súvisia s prípravou, monitorovaním, kontrolou, auditom a hodnotením a ktoré sú potrebné na riadenie uvedeného programu a dosiahnutie jeho cieľov. Môžu sa hradiť najmä výdavky spojené so štúdiami, zasadnutiami odborníkov, informačnými a propagačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov tohto nariadenia, a výdavky spojené so sieťami informačných technológií určené na spracovanie a výmenu informácií, ako aj ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisii pri riadení programu Ignalina.

Z finančných prostriedkov pridelených na program Ignalina sa môžu takisto hradiť náklady na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi uvedeným programom a opatreniami prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1990/2006.

Článok 4

Predbežné podmienky

1.   Litva do 1. januára 2014 prijme vhodné opatrenia s cieľom splniť tieto predbežné podmienky:

a)

zabezpečiť súlad s acquis Zmluvy o Euratome v oblasti jadrovej bezpečnosti; najmä pokiaľ ide o transpozíciu smernice 2009/71/Euratom a smernice 2011/70/Euratom do vnútroštátneho práva;

b)

vo vnútroštátnom rámci ustanoviť plán financovania, v ktorom sa uvedú všetky náklady a plánované finančné zdroje potrebné na bezpečné dokončenie vyradenia blokov s jadrovými reaktormi z prevádzky vrátane nakladania s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, v súlade s týmto nariadením;

c)

predložiť Komisii revidovaný, podrobný plán vyraďovania detailne rozčlenený po úroveň činností vyraďovania, vrátane harmonogramu a zodpovedajúcej štruktúry nákladov, ktorá bude vychádzať z medzinárodne uznávaných štandardov pre odhadovanie nákladov na vyraďovanie.

2.   Litva poskytne Komisii potrebné informácie o splnení predbežných podmienok uvedených v odseku 1 najneskôr do času rozpočtového záväzku v roku 2014.

3.   Komisia vyhodnotí poskytnuté informácie uvedené v odseku 2 pri príprave ročného pracovného programu na rok 2014 uvedeného v článku 6 ods. 1. Ak Komisia vydá odôvodnené stanovisko o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ z dôvodu, že nebola splnená predbežná podmienka uvedená v odseku 1 písm. a) alebo, že predbežné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c) nie sú uspokojivo splnené, prijme sa rozhodnutie o pozastavení celej finančnej pomoci Únie alebo jej časti v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2. Toto rozhodnutie sa zohľadní pri prijímaní pracovného programu na rok 2014. Suma pozastavenej pomoci sa určí podľa kritérií stanovených vykonávacích aktoch uvedených v článku 7.

Článok 5

Formy vykonávania

1.   Program Ignalina sa vykonáva v jednej alebo v niekoľkých formách stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (9), najmä vo forme grantov a verejných obstarávaní.

2.   Komisia môže vykonávaním finančnej pomoci Únie v rámci tohto programu Ignalina poveriť subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 6

Ročné pracovné programy

1.   Začiatkom každého roka Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 ročný pracovný program pre program Ignalina, v ktorom vymedzí ciele, očakávané výsledky, súvisiace ukazovatele plnenia a lehoty pre použitie fondov v rámci každého ročného finančného záväzku.

2.   Na konci každého roka Komisia vypracuje správu o pokroku, ktorá sa týka vykonávania práce uskutočňovanej v predchádzajúcich rokoch. Uvedená správa o pokroku sa zašle Európskemu parlamentu a Rade ako základ pre prijatie ďalšieho ročného pracovného programu.

Článok 7

Podrobné vykonávacie postupy

Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia do 31. decembra 2014 prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2 podrobné vykonávacie postupy pre program Ignalina pre celú dĺžku jeho trvania. V týchto vykonávacích aktoch sa pre program Ignalina podrobnejšie vymedzia ciele, očakávané výsledky, medzníky, cieľové dátumy a zodpovedajúce ukazovatele plnenia. Obsahujú tiež revidovaný podrobný plán vyraďovania uvedený v článku 4 ods. 1 písm. c), ktorý slúži ako základ pre monitorovanie pokroku a včasné dosahovanie očakávaných výsledkov.

Článok 8

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iných protiprávnych činností, prostredníctvom účinných kontrol, vymáhania neoprávnene vyplatených súm v prípade odhalenia nezrovnalostí a v prípade potreby prostredníctvom účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie zo strany Únie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (10) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante, rozhodnutia o grante a zmluvy, ktoré sú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, musia obsahovať ustanovenia, ktorými sa Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľuje právomoc vykonávať tieto audity, kontroly a inšpekcie na mieste.

Článok 9

Hodnotenie v polovici trvania

1.   Do 31. decembra 2017 Komisia spracuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotiacu správu v polovici trvania programu o plnení cieľov všetkých opatrení týkajúcich sa programu Ignalina na úrovni výsledkov a vplyvov, efektívnosti využívania zdrojov a jeho pridanej hodnoty pre Úniu na účely prijatia rozhodnutia o zmene alebo pozastavení týchto opatrení. Hodnotenie sa týka aj rozsahu zmeny špecifických cieľov opísaných v článku 2 ods. 2 a podrobných vykonávacích postupov opísaných v článku 7.

2.   V hodnotení v polovici trvania programu sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 10

Záverečné hodnotenie

1.   Komisia vykoná v úzkej spolupráci s členskými štátmi následné hodnotenie účinnosti a efektívnosti programu Ignalina, ako aj účinnosti financovaných opatrení v zmysle vplyvov, použitia zdrojov a pridanej hodnoty pre Úniu.

2.   V záverečnom hodnotení sa vezme do úvahy pokrok v porovnaní s ukazovateľmi plnenia uvedenými v článku 2 ods. 2.

3.   Závery hodnotenia uvedeného v odseku 1 Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaujatie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 12

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie alebo zmenu dotknutých projektov, vrátane ich celkového alebo čiastočného zrušenia, až do ich ukončenia alebo finančnej pomoci, ktorú Komisia udeľuje na základe nariadenia (ES) č. 1990/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahujú k 31. decembru 2013 a ktoré sa na dotknuté opatrenia ďalej uplatňujú až do ich ukončenia.

Článok 13

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1990/2006 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. MAZURONIS


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 944.

(2)  Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s.18).

(3)  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. Júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 z 21. decembra 2006 o vykonávaní protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve k Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Program Ignalina) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 10).

(8)  Nariadenie Rady (Euratom) č 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).