20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1369/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį ir Protokolą Nr. 4,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje (1) (toliau – Protokolas Nr. 4) 2004 m. pripažinusi Sąjungos pasirengimą skirti adekvačią papildomą Sąjungos paramą Lietuvos pastangoms nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą ir pabrėžusi šią solidarumo išraišką, Lietuva įsipareigojo galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką iki 2005 m., o tos elektrinės 2 bloką – ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d., ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi šių įsipareigojimų Lietuva iki nustatytų terminų uždarė abu atitinkamus blokus;

(2)

laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo sutartį, Lietuva su Sąjungos parama galutinai sustabdė Ignalinos atominę elektrinę ir padarė didelę pažangą jos eksploatavimo nutraukimo srityje. Reikia toliau dirbti, kad būtų daroma tolesnė pažanga šiuo metu atliekant deaktyvavimą, išmontavimą, vykdant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operacijas ir būtų įgyvendinamas nuolatinis procesas siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis eksploatavimo nutraukimo plano kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai. Remiantis turimais skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti reikės nemažai papildomų finansinių išteklių;

(3)

Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 mW galios RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos pagalba pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama po 2006 m., kitų finansinių perspektyvų laikotarpiais;

(4)

Sąjunga įsipareigojo padėti Lietuvai pakelti šią itin didelę finansinę naštą, tenkančią dėl eksploatavimo nutraukimo proceso. Nuo pat pasirengimo stojimui laikotarpio Lietuva gauna didelę finansinę Sąjungos paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. laikotarpio Ignalinos programą. Sąjungos finansinė parama pagal tą programą bus baigta teikti 2013 m.;

(5)

pripažįstant Sąjungos įsipareigojimą pagal Protokolą Nr. 4 ir atsižvelgiant į Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos prašymą dėl tolesnės finansinės paramos, į Komisijos pasiūlymą dėl kitos, 2014–2020 m. laikotarpio, daugiametės finansinės programos „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ buvo įtraukta nuostata, pagal kurią 700 mln. EUR suma iš Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama branduolinei saugai ir branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. kainomis, kas yra maždaug 553 mln. EUR dabartinėmis kainomis, numatyta naujai programai, pagal kurią bus toliau teikiama parama Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų, Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. laikotarpiu;

(6)

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų sumos, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas toms programoms gali būti peržiūrėtas remiantis tarpinio vertinimo ir galutinio vertinimo ataskaitų rezultatais;

(7)

teikiant paramą pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrintas nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į priemones, skirtas įgyvendinti nuolatiniam procesui siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai, nes tokios priemonės suteikia didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, nors didžiausia atsakomybė dėl branduolinės saugos ir toliau tenka atitinkamai valstybei narei. Šis reglamentas neturi įtakos jokių būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(8)

šio reglamentas nedaro poveikio atitinkamos valstybės narės teisėms ir įpareigojimams pagal Stojimo sutartį, visų pirma pagal Protokolą Nr. 4;

(9)

branduolinės elektrinės, kuriai taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į uždaromų blokų pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;

(10)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, kurios remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų atitikti taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę. Branduolinės elektrinės, kuriai taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas laikantis branduolinės saugos teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas (2), atliekų tvarkymo teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas (3), ir aplinkos teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES (5);

(11)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų būti grindžiamos naujausiu eksploatavimo nutraukimo planu, kuriame būtų nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, susijęs grafikas, išlaidos ir reikiami žmogiškieji ištekliai. Išlaidos turėtų būti apskaičiuotos remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais, pavyzdžiui, Tarptautine eksploatavimo nutraukimo išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbusios Branduolinės energijos agentūra, Tarptautinė atominės energijos agentūra ir Europos Komisija;

(12)

veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos kontrolę turėtų užtikrinti Komisija, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka atitinkamai valstybei narei. Tai apima veiksmingą veiklos rezultatų nustatymą ir įgyvendinant Ignalinos programą taikomų taisomųjų priemonių vertinimą;

(13)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, sankcijas;

(14)

kadangi šio reglamento tikslų, visų pirma susijusių su tolesniam saugiam eksploatavimo nutraukimui reikalingų finansinių išteklių nustatymu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(15)

tam tikroms priemonėms pagal Ignalinos programą gali reikėti didelio finansavimo iš Sąjungos lėšų; tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais šiuo finansavimu gali būti dengiama visa lėšų suma. Tačiau turėtų būti visapusiškai stengiamasi tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą teikiant pasirengimo narystei paramą ir teikiant paramą 2007–2013 m. Lietuvos pastangoms nutraukti eksploatavimą, taip pat tam tikrais atvejais pritraukti bendrą finansavimą iš kitų šaltinių;

(16)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti metines darbo programas ir išsamias įgyvendinimo procedūras. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6);

(17)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 (7) turėtų būti panaikintas;

(18)

buvo tinkamai atsižvelgta į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2011 dėl ES finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui, joje pateiktas rekomendacijas ir Komisijos atsakymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma programa Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti (toliau – Ignalinos programa).

2 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis Ignalinos programos tikslas – padėti atitinkamai valstybei narei įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant Ignalinos atominės elektrinės 1 ir 2 blokų visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis jos eksploatavimo nutraukimo plano, kartu išlaikant aukščiausią saugos lygį.

2.   Finansavimo laikotarpiu pagrindiniai konkretūs Ignalinos programos tikslai yra šie:

a)

iškrauti kurą iš 2 bloko reaktoriaus aktyviosios zonos ir iš 1 ir 2 blokų kuro baseinų į panaudoto branduolinio kuro sauso saugojimo įrenginius; rezultatai vertinami pagal iškrauto kuro rinklių skaičių;

b)

saugiai eksploatuoti reaktorius; rezultatai vertinami pagal užregistruotų incidentų skaičių;

c)

atlikti išmontavimo darbus turbinų salėje ir kituose pagalbiniuose pastatuose ir saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal išmontuotų pagalbinių sistemų tipą bei skaičių ir saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį bei tipą.

3.   Ignalinos programa gali, be kita ko, apimti priemones aukštam blokų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, saugumo lygiui užtikrinti, įskaitant paramą branduolinių elektrinių personalui.

3 straipsnis

Biudžetas

1.   Finansinis paketas Ignalinos programai įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu yra 229 629 000 EUR dabartinėmis kainomis. Šis reglamentas neturi jokio poveikio finansiniams įsipareigojimams pagal būsimas daugiametes finansines programas.

2.   Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, atlikdama 9 straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą, Komisija peržiūri Ignalinos programos įgyvendinimo rezultatus ir įvertina jos įgyvendinimo pažangą pagal 7 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo etapus ir tikslų įgyvendinimo užbaigimo datas. Remiantis to vertinimo rezultatais, Ignalinos programai skirtų asignavimų suma, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Ignalinos programai ir Kozlodujaus bei Bohunicės programoms, kaip nustatyta Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1368/2013 (8), gali būti peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant tas programas, ir užtikrinti, kad programavimas ir išteklių paskirstymas būtų pagrįsti faktiniu mokėjimų poreikiu ir gebėjimu įsisavinti gautas lėšas.

3.   Iš Ignalinos programai skirtų finansinių asignavimų taip pat gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, reikalinga tai programai valdyti ir jos tikslams siekti. Visų pirma gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant organizacinės komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos politiniais prioritetais, susietais su šio reglamento bendraisiais tikslais, bei išlaidos, susijusios su IT tinklais, skirtais informacijai apdoroti ir ja keistis, taip pat su visa kita technine ir administracine pagalba susijusios išlaidos, kurias Komisija patiria Ignalinos programos valdymo metu.

Finansiniai asignavimai Ignalinos programai taip pat gali būti skiriami padengti techninės ir administracinės pagalbos išlaidoms, būtinoms užtikrinti perėjimą nuo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1990/2006 priimtų priemonių prie tos programos.

4 straipsnis

Ex ante sąlygos

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Lietuva imasi atitinkamų priemonių šioms ex ante sąlygoms įvykdyti:

a)

laikytis Euratomo sutarties acquis branduolinės saugos srityje, visų pirma tai susiję su Direktyvos 2009/71/Euratomas ir Direktyvos 2011/70/Euratomas perkėlimu į nacionalinę teisę;

b)

nacionalinėje sistemoje patvirtinti finansavimo planą, kuriame būtų nustatyta bendra išlaidų suma ir numatyti finansavimo šaltiniai, reikalingi saugiai užbaigti branduolinių reaktorių blokų eksploatavimo nutraukimą, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, pagal šį reglamentą;

c)

pateikti Komisijai atnaujintą išsamų eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame būtų atskirai išsamiai nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, įskaitant grafiką ir atitinkamą išlaidų struktūrą remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais.

2.   Ne vėliau kaip nustatant 2014 m. biudžetinį įsipareigojimą Lietuva pateikia Komisijai visą reikalingą informaciją apie 1 dalyje nurodytų ex ante sąlygų įvykdymą.

3.   Komisija įvertina 2 dalyje nurodytą informaciją rengdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 2014 m. metinę darbo programą. Jei Komisija pagrįstai mano, kad įvyksta pažeidimas pagal SESV 258 straipsnį dėl to, kad nesilaikyta 1 dalies a punkte nustatytos ex ante sąlygos, arba kad 1 dalies b arba c punkte nustatytos ex ante sąlygos neįvykdytos patenkinamai, sprendimas dėl visos ar dalies Sąjungos finansinės paramos sustabdymo priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Toks sprendimas turi atsispindėti priimant 2014 m. metinę darbo programą. Sustabdytos paramos suma apskaičiuojama remiantis 7 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytais kriterijais.

5 straipsnis

Įgyvendinimo būdai

1.   Ignalinos programa įgyvendinama vienu ar keliais būdais, numatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (9), visų pirma skiriant dotacijas ir vykdant viešuosius pirkimus.

2.   Komisija gali patikėti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms įstaigoms įgyvendinti Sąjungos finansinę paramą pagal Ignalinos programą.

6 straipsnis

Metinės darbo programos

1.   Laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kiekvienų metų pradžioje Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina Ignalinos programos metinę darbo programą ir joje nurodo tikslus, numatomus rezultatus, susijusius veiklos rodiklius ir lėšų panaudojimo tvarkaraštį pagal kiekvieną metinį finansinį įsipareigojimą.

2.   Kiekvienų metų pabaigoje Komisija parengia ankstesniais metais atlikto darbo įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ta pažangos ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir tampa pagrindu kitai metinei darbo programai priimti.

7 straipsnis

Išsamios įgyvendinimo procedūros

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros patvirtina išsamias Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras visos jos trukmės laikotarpiui. Tuose įgyvendinimo aktuose išsamiau apibrėžiami Ignalinos programos tikslai, numatomi rezultatai, įgyvendinimo etapai, tikslų įgyvendinimo datos ir atitinkami veiklos rodikliai. Į jas taip pat įtraukiamas atnaujintas 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas išsamus eksploatavimo nutraukimo planas, kuriuo grindžiama pažangos ir numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku stebėsena.

8 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitų neteisėtų veiklų prevencijos priemones, atliekant veiksmingą patikrą, o nustačius pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir, jei reikia, taikant veiksmingas ir proporcingas atgrasomąsias sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF), laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (10) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (11) nustatytų procedūrų, gali atlikti ekonominės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su Sąjungos finansavimu, patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta su susitarimu dėl dotacijos, sprendimu dėl dotacijos ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo susijusio sukčiavimo, korupcijos ar kitų neteisėtų veiklų atvejų, kai buvo pakenkta Sąjungos finansiniams interesams.

3.   Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis, susitarimuose dėl dotacijų, sprendimuose dėl dotacijų ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, turi būti nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF pagal atitinkamą jų kompetenciją aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tose dalyse nurodytą auditą, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

9 straipsnis

Tarpinis vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia tarpinę visų su Ignalinos programa susijusių priemonių tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio, išteklių naudojimo efektyvumo ir pridėtinės vertės Sąjungai vertinimo ataskaitą, siekdama priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos ar sustabdomos tos priemonės. Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos galimybės pakeisti atitinkamai 2 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje apibūdintus konkrečius tikslus ir išsamias įgyvendinimo procedūras.

2.   Atliekant tarpinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiklos rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

10 straipsnis

Galutinis vertinimas

1.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka Ignalinos programos veiksmingumo ir rezultatyvumo, taip pat finansuojamų priemonių poveikio, išteklių panaudojimo ir pridėtinės vertės Sąjungai veiksmingumo ex post vertinimą.

2.   Atliekant galutinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiksmingumo rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, laikoma, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprasta komiteto narių dauguma.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų projektų tęsimui ar pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol tie projektai bus užbaigti, arba finansinės paramos, kurią Komisija skyrė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1990/2006 ar bet kuriuos kitus teisės aktus, taikomus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., ir kurie toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo, tęsimui ar pakeitimui.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. MAZURONIS


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 944.

(2)  2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

(3)  2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

(4)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).

(5)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 dėl Protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo „Ignalinos programa“ (OL L 411, 2006 12 30, p. 10).

(8)  2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(9)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(10)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(11)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).