20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/7


UREDBA VIJEĆA (EURATOM) br. 1369/2013

od 13. prosinca 2013.

o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2003., a posebno njegov članak 56. i Protokol br. 4 uz taj Akt,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s Protokolom br. 4 o nuklearnoj elektrani Ignalina (1) u Litvi koji je priložen Aktu o pristupanju iz 2003. („Protokol br. 4”) kojim se 2004. priznala spremnost Unije da pruži odgovarajuću dodatnu pomoć Zajednice naporima Litve da stavi izvan pogona nuklearnu elektranu Ignalina i uz isticanje tog izraza solidarnosti, Litva se obvezala zatvoriti jedinicu 1 nuklearne elektrane Ignalina prije 2005. godine i jedinicu 2 navedene elektrane najkasnije do 31. prosinca 2009. te zatim staviti te jedinice izvan pogona. U skladu sa svojim obvezama, Litva je isključila obje dotične jedinice unutar roka.

(2)

U skladu s obvezama iz Ugovora o pristupanju i uz pomoć potpore Unije, Litva je zatvorila nuklearnu elektranu Ignalina i ostvarila značajan napredak prema njenom stavljanju izvan pogona. Potreban je daljnji rad kako bi se nastavio napredak s konkretnom dekontaminacijom, rastavljanjem i zbrinjavanjem istrošenog goriva i postupanjem s radioaktivnim otpadom te kako bi se proveo stabilni proces prema krajnjem stanju stavljanja izvan pogona u skladu s planom stavljanja izvan pogona, uz osiguranje primjene najviših sigurnosnih standarda. Na temelju dostupnih predviđanja, dovršenje radova na stavljanju izvan pogona zahtijevat će značajna dodatna financijska sredstva.

(3)

Priznajući da je preuranjeno gašenje i kasnije stavljanje izvan pogona nuklearne elektrane Ignalina s dva reaktora tipa RMBK snage 1 500 MW naslijeđenih iz Sovjetskog Saveza bez presedana te da predstavlja izuzetan financijski teret za Litvu koji nije razmjeran veličini i gospodarskoj snazi te zemlje, u Protokolu br. 4 navodi se da će se potpora Unije u sklopu programa Ignalina neprekidno nastaviti i produljiti nakon 2006., za razdoblje sljedećih financijskih perspektiva.

(4)

Unija se obvezala pomoći Litvi u rješavanju izuzetnog financijskog tereta koji nametnutog zbog postupka stavljanja izvan pogona. Od pretpristupnog razdoblja Litva je dobila značajnu financijsku potporu Unije, osobito putem programa Ignalina koji je uspostavljen za razdoblje 2007. – 2013. Financijska potpora Unije u sklopu tog programa završit će 2013.

(5)

Priznajući obvezu Unije sukladno Protokolu br. 4 i nakon zahtjeva za daljnje financiranje iz Bugarske, Litve i Slovačke, u Komisijinom prijedlogu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. „Proračun za Europu 2020.” napravljena je rezervacija iznosa od 700 milijuna eura iz općeg proračuna Unije za nuklearnu sigurnost i stavljanje izvan pogona. Od toga je za novi program daljnje potpore stavljanju izvan pogona jedinice 1 i 2 nuklearne elektrane Bohunice V1 i jedinice 1 i 2 nuklearne elektrane Ignalina te jedinice od 1 do 4 nuklearne elektrane Kozloduj za razdoblje od 2014. do 2020 predviđen iznos od 500 milijuna eura u cijenama iz 2011. što iznosi oko 553 milijuna eura u tekućim cijenama.

(6)

Iznos sredstava raspoređenih za programe Kozloduj, Ignalina i Bohunice, kao i razdoblje programiranje i raspodjele sredstava između tih programa može se preispitati na temelju rezultata izvješća o srednjoročnom i izvješća o završnoj evaluaciji.

(7)

Potpora na temelju ove Uredbe trebala bi osigurati neprekidni nastavak stavljanja izvan pogona i koncentrirati se na mjere kako bi se proveo stabilni proces prema krajnjem stanju stavljanja izvan pogona uz osiguranje primjene najviših sigurnosnih standarda, budući da takve mjere ostvaruju najveću dodanu vrijednost Unije, pri čemu konačna odgovornost za nuklearnu sigurnost ostaje na dotičnoj državi članici. Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje ishod bilo kojih budućih postupaka za dobivanje državne potpore koji se mogu poduzeti u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU).

(8)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje prava i obveze dotičnih država članica iz Ugovora o pristupanju, osobito Protokola br. 4.

(9)

Stavljanje izvan pogona nuklearne elektrane koje je obuhvaćeno ovom Uredbom trebalo bi se provesti uz najbolje dostupno tehničko znanje i uz dužno poštovanje prirode i tehnoloških specifikacija jedinica koje se trebaju zatvoriti, kako bi se osigurala najveća moguća učinkovitost, uzimajući u obzir najbolju međunarodnu praksu.

(10)

Aktivnosti obuhvaćene ovom Uredbom i djelatnosti koje se njima podupiru trebale bi biti u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom. Stavljanje izvan pogona nuklearnih elektrana koje su obuhvaćene ovom Uredbom trebalo bi se provesti u skladu sa zakonodavstvom o nuklearnoj sigurnosti, posebno Direktivom Vijeća 2009/71/Euratom (2), zbrinjavanju otpada, posebno Direktivom Vijeća 2011/70/Euratom (3), te o okolišuposebno Direktivom 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Direktivom 2011/92/EU (5) Europskog parlamenta i Vijeća.

(11)

Aktivnosti obuhvaćene ovom Uredbom i djelatnosti koje se podupiru trebale bi se temeljiti na ažurnom planu stavljanja izvan pogona koji obuhvaća aktivnosti stavljanja izvan pogona, njihov raspored, troškove i potrebne ljudske resurse. Ti troškovi trebali bi se utvrditi u skladu s međunarodno priznatim standardima za procjenu troškova stavljanja izvan pogona, poput na primjer Međunarodne strukture za troškove stavljanja izvan pogona koju su zajedno objavili Agencija za nuklearnu energiju, Međunarodna agencija za atomsku energiju i Europska komisija.

(12)

Komisija bi trebala osigurati učinkovit nadzor evolucije procesa stavljanja nuklearnih postrojenja izvan pogona kako bi osigurala najveću dodanu vrijednost Unije sredstava dodijeljenih u sklopu ove Uredbe, iako konačna odgovornost za stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona ostaje na dotičnim državama članicama. To uključuje mjerenje efektivnih performansi i procjenu korektivnih mjera tijekom programa Ignalina.

(13)

Financijski interesi Unije trebali bi se štititi razmjernim mjerama kroz ciklus rashoda, uključujući prevenciju, otkrivanje i ispitivanje nepravilnosti, povrat sredstava koja su izgubljena, pogrešno plaćena ili nepravilno korištena i, prema potrebi, kazne.

(14)

Budući da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, pogotovo odredbe o odgovarajućim financijskim resursima za nastavak sigurnog stavljanja izvan pogona, već mogu, zbog veličine ili učinaka djelovanja, bolje biti postignuti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova se Uredba ograničava samo na ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva.

(15)

Neke mjere iz programa Ignalina mogu tražiti visoku razinu financiranja od Unije što može, u dobro osnovanim iznimnim slučajevima, dosegnuti cijeli iznos financiranja. Međutim, trebalo bi uložiti sve napore kako bi se nastavila praksa sufinanciranja ustanovljena u okviru pretpristupne pomoći i pomoći dodijeljene tijekom razdoblja od 2007. do 2013. za nastojanja Litve u stavljanju nuklearnih postrojenja izvan pogona, kao i radi privlačenja, prema potrebi, sufinanciranja iz drugih izvora.

(16)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti u vezi s donošenjem godišnjih programa rada i detaljnih provedbenih postupaka trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te ovlasti trebale bi se izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(17)

Uredbu Vijeća (EZ) br. 1990/2006 (7) trebalo bi staviti izvan snage.

(18)

Dužna pažnja posvećena je posebnom izvješću Revizorskog suda br. 16/2011 o financijskoj pomoći EU-a za stavljanje nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj izvan pogona, preporuke u izvješću i odgovor Komisije.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja program za provedbu financijske pomoći Unije za mjere koje su povezane sa stavljanjem jedinica 1 i 2 nuklearne elektrane Ignalina u Litvi izvan pogona (program Ignalina).

Članak 2.

Ciljevi

1.   Opći je cilj programa Ignalina pomoć dotičnoj državi članici kako bi provela stabilni proces prema krajnjem stanju stavljanja jedinica 1 i 2 nuklearne elektrane Ignalina izvan pogona, u skladu sa svojim planom stavljanja nuklearnih postrojenja izvan pogona, uz održavanje najviše razine sigurnosti.

2.   Glavni specifični ciljevi programa Ignalina u razdoblju financiranja su:

(a)

uklanjanje goriva iz reaktorske jezgre jedinice 2 te reaktorskih bazena s gorivom jedinica 1 i 2 u suhi skladišni prostor za istrošeno gorivo, što se mjeri brojem izvađenih gorivnih sklopova;

(b)

sigurno održavanje reaktorskih jedinica, što se mjeri brojem registriranih incidenata;

(c)

demontiranje u dvorani za turbine i drugim pomoćnim zgradama te sigurno zbrinjavanje otpada uslijed stavljanja izvan pogona u skladu s detaljnim planom zbrinjavanja otpada, što se mjeri vrstom i brojem demontiranih pomoćnih sustava, te količinom i vrstom sigurno zbrinutog otpada;

3.   Program Ignalina može uključivati i mjere za održavanje visoke razine sigurnosti u nuklearnim reaktorima koji su u postupku stavljanja izvan pogona, uključujući potporu osoblju nuklearne elektrane.

Članak 3.

Proračun

1.   Financijska omotnica za provedbu programa Ignalina za razdoblje od 2014. do 2020. utvrđuje se na 229 629 000 eura u tekućim cijenama. Ova Uredba ni na koji način ne dovodi u pitanje financijske obveze u sklopu budućih višegodišnjih financijskih okvira.

2.   Komisija preispituje uspješnost programa Ignalina i ocjenjuje njegov napredak u odnosu na ključne točke i ciljane datume iz članka 7. do kraja 2017. u okviru evaluacije na sredini razdoblja iz članka 9. Na temelju rezultate te ocjene može se preispitati iznos sredstava dodijeljen programu Ignalina, kao i razdoblje programiranja i dodjelu sredstava između programa Ignalina i programa Kozloduj i Bohunice, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 (8), kako bi se uzeo u obzir napredak postignut u provedbi tih programa i kako bi se osiguralo da se programiranje i dodjela resursa temelje na stvarnim potrebama plaćanja i sposobnosti privlačenja sredstava.

3.   Sredstvima dodijeljenima programu Ignalina mogu se pokrivati i troškovi koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za vođenje programa i ostvarenje njegovih ciljeva. Osobito se mogu pokrivati troškovi koji otpadaju na studije, sastanke stručnjaka, aktivnosti informiranja i komunikacije, uključujući institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako su povezani s općim ciljevima ove Uredbe, troškovi povezani s informatičkim mrežama koje se bave obradom i razmjenom informacija te svi ostali troškovi za tehničku i administrativnu pomoć Komisije za upravljanje programom Ignalina.

Dodijeljenim sredstvima za program Ignalina mogu se pokrivati i troškovi tehničke i administrativne pomoći potrebne radi osiguranja prijelaza između programa i mjera donesenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1990/2006.

Članak 4.

Ex ante uvjeti

1.   Litva je dužna poduzeti odgovarajuće mjere za ispunjavanje ex ante uvjeta do 1. siječnja 2014.:

(a)

usklađivanje s pravnom stečevinom Ugovora o Euratomu na području nuklearne sigurnosti, osobito u vezi s prenošenjem u nacionalno pravo Direktive 2009/71/Euratom i Direktive Vijeća 2011/70/Euratom.

(b)

uspostavu, u nacionalnom okviru, plana financiranja koji će utvrditi pune troškove i procijenjene izvore financiranja koji su potrebni za sigurno dovršenje stavljanja nuklearnih reaktora izvan pogona, uključujući zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada, u skladu s ovom Uredbom.

(c)

podnošenje Komisiji revidiranog detaljnog plana stavljanja izvan pogona, razloženog na razinu aktivnosti stavljanja izvan pogona, uključujući raspored i odgovarajuću strukturu troškova koji se temelje na međunarodno priznatom standardu za procjenu troškova stavljanja izvan pogona.

2.   Litva je dužna dostaviti Komisiji potrebne informacije o ispunjavanju ex ante uvjeta iz stavka 1. najkasnije do vremena proračunske obveze u 2014.

3.   Komisija provjerava dostavljene informacije iz stavka 2. prilikom pripreme godišnjeg programa rada za 2014. iz članka 6. stavka 1. Ako postoji obrazloženo mišljenje Komisije u pogledu povrede iz članka 258. UFEU-a zbog neusklađenosti ex-ante uvjetom određenim u stavku 1. točki (a) ili ako ex-ante uvjeti određeni u stavku 1. točki (b)ili stavku 1. točki (c) nisu zadovoljavajuće ispunjeni, donosi se odluka o suspenziji cijele ili dijela financijske pomoći Unije u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. Takva odluka odražava se na donošenje godišnjeg programa rada za 2014. Iznos suspendirane pomoći definira se prema kriterijima koji su navedeni u provedbenim aktima iz članka 7.

Članak 5.

Načini provedbe

1.   Program Ignalina provodi se uz jedan ili više oblika predviđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (9), osobito putem bespovratnih sredstava i javne nabave.

2.   Komisija može povjeriti provedbe financijske pomoći Unije u sklopu programa Ignalina tijelima određenima u članku 58. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966 /2012.

Članak 6.

Godišnji programi rada

1.   Na početku svake godine Komisija donosi, putem provedbenog akta, godišnji program rada za program Ignalina u kojem se utvrđuju ciljevi, očekivani rezultati, povezani pokazatelji uspješnosti i vremenski plan za korištenje sredstava u sklopu svake godišnje financijske obveze, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

2.   Na kraju svake godine, Komisija uspostavlja izvješće o napretku provedbe posla koji je obavljen prethodnih godina. To izvješće o napretku dostavlja se Europskom parlamentu i Vijeću te je osnova za donošenje narednog zajedničkog godišnjeg programa rada.

Članak 7.

Detaljni provedbeni postupci

Do 31. prosinca 2014. Komisija putem provedbenih akata donosidetaljne provedbene postupke za program Ignalina u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. Ti provedbeni akti također detaljnije definiraju, u pogledu programa Ignalina, ciljeve, očekivane rezultate, ključne točke, ciljane datume, kao i odgovarajuće pokazatelje uspješnosti. Oni također sadrže revidirani detaljni plan stavljanja izvan pogona iz članka 4. stavka 1. točke (c) koji služi kao osnova za praćenje napretka i pravovremeno postizanje očekivanih rezultata.

Članak 8.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima prikladne mjere kojima jamči da su, dok se provode aktivnosti koje se financiraju u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i bilo kojih drugih nezakonitih djelovanja, učinkovitim provjerama i, ako se uoče nepravilnosti, vraćanjem nepravilno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama.

2.   Komisija ili njezini predstavnici i Revizorski sud imaju ovlasti provoditi reviziju, na temelju dokumenata i izravno na na licu mjesta, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvoditelja i podizvoditelja koji su primili sredstva Unije.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) obavlja provjere na licu mjesta i inspekcije gospodarskih subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u takvo financiranje, u skladu s postupkom utvrđenim Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10) i UredbomVijeća (Euratom, EZ) (11), kako bi se ustanovilo postojanje prijevare, korupcije ili nekih drugih nezakonitih aktivnosti koji utječu na financijske interese Unije u vezi sa sporazumom ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom o financiranju Unije.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, sporazumi i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori nastali provođenjem ove Uredbe sadrže odredbe kojima se izričito ovlašćuje Komisiju, Revizorski sud i OLAF za provođenje revizija te provjera i inspekcija na licu mjesta navedenih u tim stavcima, u skladu s njihovim ovlastima.

Članak 9.

Evaluacija u sredini razdoblja

1.   Do 31. prosinca 2017. Komisija treba sastaviti izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja u vezi s postizanjem ciljeva svih mjera povezanih s programom Ignalina (na razinama rezultata i učinaka), učinkovitosti u korištenju sredstava i njenom dodanom vrijednošću Unije s obzirom na odluku o obnovi, izmjeni ili suspenziji mjera. Evaluacija također navodi mogućnost izmjene određenih ciljeve i detaljnih provedbenih postupaka opisanih u članku 2. stavku 2. odnosno članku 7.

2.   Pri evaluaciji u sredini razdoblja uzima se u obzir napredak ostvaren u odnosu na pokazatelje uspješnosti iz članka 2. stavka 2.

3.   Komisija priopćuje zaključke evaluacije iz stavka 1. Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 10.

Završna evaluacija

1.   Komisija provodi, u bliskoj suradnji s državama članicama, ex-post evaluaciju učinkovitosti i djelotvornosti programa Ignalina kao i učinkovitosti financiranih mjera u smislu učinaka, upotrebe resursa i dodane vrijednosti za Uniju.

2.   Završna evaluacija uzima u obzir napredak ostvaren u odnosu na pokazatelje uspješnosti iz članka 2. stavka 2.

3.   Komisija priopćuje zaključke ove evaluacije iz stavka 1. Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 11.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako se mišljenje odbora treba dobiti putem pisanog postupka, taj postupak obustavlja se bez učinka kada, unutar vremenskog roka za dostavu mišljenja, predsjedatelj odbora tako odluči ili obična većina članova odbora tako zatraži.

Članak 12.

Prijelazne odredbe

Ova Uredba ne utječe na nastavak niti na izmjenu dotičnih projekata, uključujući njihovo potpuno ili djelomično ukidanje, sve do njihova završetka, kao ni na financijsku potporu koju je Komisija odobrila temeljem Uredbe (EZ) br. 1990/2006 ili bilo kojeg drugog zakonodavstva koje se primjenjuje na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013. koji se i dalje primjenjuju na dotična djelovanja do njihova završetka.

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

Ovime se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1990/2006 s učinkom od 1. siječnja 2014.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

V. MAZURONIS


(1)  SL L 236, 23.9.2003, str. 944.

(2)  Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009, str.18.).

(3)  Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada (SL L 199, 2.8.2011, str. 48.).

(4)  Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009., str. 114.).

(5)  Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 140, 5.6.2009., str. 114.).

(6)  Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(7)  Uredbu Vijeća (EZ) br. 1990/2006 od 21. prosinca 2006. o provedbi Protokola br. 4 o nuklearnoj elektrani Ignalina u Litvi uz Akt o pristupanju Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (program Ignalina) (SL L 411, 30.12.2006., str. 10.).

(8)  Uredba Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije programima pomoći za stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj te o stavljanju izvan snage uredbi (Euratom) br. 549/2007 i (Euratom) br. 647/2010 (Vidi stranicu 1 ovog Službenog lista).

(9)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012, str. 1.).

(10)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013, p. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996, str. 2).