11.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/2


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 23 kwietnia 2012 r. — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Sprawa C-191/12)

2012/C 243/02

Język postępowania: węgierski

Sąd krajowy

Kúria.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft..

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.

Pytania prejudycjalne

1)

Czy zgodnie z prawem wspólnotowym należy zakwalifikować jako przerzucenie podatku okoliczność, iż podatnik — z uwagi na istnienie zakazu odliczenia — uzyskał pomoc, w taki sposób, że finansuje ona również podatek od wartości dodanej, lub też uzyskał dodatkową pomoc państwa kompensującą niepodlegający odliczeniu podatek od wartości dodanej?

2)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy odpowiedź byłaby taka sama w przypadku, w którym podatnik nie otrzymał pomocy od państwa członkowskiego lub od organu podatkowego państwa członkowskiego, lecz pomoc została wypłacona na podstawie umowy podpisanej z podmiotem przyznającym pomoc- z tytułu pomocy unijnych i z budżetu centralnego państwa członkowskiego?

3)

Czy można uznać, że postąpiono zgodnie z zasadą zwrotu opartą na zasadach neutralności podatkowej, skuteczności, równoważności i równego traktowania, a także na zakazie bezpodstawnego wzbogacenia w przypadku, w którym organ podatkowy państwa członkowskiego- w wyniku przepisów regulujących prawo do odliczenia, które są sprzeczne z prawem Unii — uwzględnia wnioski o zwrot lub o odszkodowanie za szkodę złożone przez podatnika tylko w części lub w proporcji, w jakiej nie zostały one sfinansowane w drodze pomocy wskazanej w dwóch pierwszych pytaniach?