6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada) (Grécko) 31. mája 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) a i./Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

(Vec C-271/11)

2011/C 232/32

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Žalovaní: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (ministri vnútra, verejnej správy a decentralizácie, dopravy a komunikácií, hospodárstva a financií)

Prejudiciálne otázky

1.

Môže vnútroštátny zákonodarca, v súlade s článkom 2 nariadenia č. 2042/2003 v spojení s ustanovením M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I uvedeného nariadenia a v zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm. c) bod 1 (odseky 1.1 až 1.4, 1.6 a 1.7) podčasti A oddielu B prílohy I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003 o prijateľných prostriedkoch preukázania zhody prijatého na základe nariadenia č. 2042/2003 rozdeliť pri stanovení dodatočných opatrení na vykonanie uvedeného nariadenia činnosť inšpekcie lietadiel týkajúcu sa osvedčenia o zhode s platnými kritériami letovej spôsobilosti do viacerých špecifických inšpekčných kategórií, z ktorých každá zodpovedá za kontrolu letovej spôsobilosti len pre určitý sektor? Je v súlade predovšetkým s nariadením č. 2042/2003 také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, na základe ktorého boli zriadené funkcie inšpektorov pre letovú spôsobilosť (Airworthiness and Avionics Inspectors), inšpektorov pre letovú prevádzku (Flight Operations Inspectors), inšpektorov pre bezpečnosť kabíny pre cestujúcich (Cabin Safety Inspectors) a inšpektorov pre diplomy špecializácie a licencie (Licensing Inspectors)?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa ustanovenie článku M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 vykladať v tom zmysle, že každý člen personálu, ktorému sú zverené úlohy inšpekcie letovej spôsobilosti lietadiel v rámci jedného z určených sektorov, musí mať päťročnú prax vo všetkých oblastiach zameraných na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel, alebo je postačujúca päťročná prax týkajúca sa osobitných úloh, ktoré mu boli zverené, a špecializácie, ktorú získal?

3.

Pokiaľ odpoveď na uvedenú otázku znie, že je postačujúce, ak má inšpekčný personál päťročnú prax týkajúcu sa osobitných úloh, ktoré mu boli zverené, je v súlade ustanovením M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003, podľa ktorého inšpekčný personál musí mať „aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti“, také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, na základe ktorého inšpektori pre letovú spôsobilosť (Airworthiness and Avionics Inspectors), ktorí zodpovedajú za dohľad nad letovými prístrojmi a za ich kontrolu, schvaľovanie organizácií zodpovedných za údržbu a prevádzkovateľov lietadiel, v súlade s inštrukciami manuálu ICAO dok. 9760, musia mať aspoň päťročnú prax v dielni na údržbu lietadiel a práce pri ich údržbe?

4.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, je v súlade s nariadením č. 2042/2003 také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, ktoré stavia na rovnakú úroveň držiteľov preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66 (príloha III) uvedeného nariadenia a držiteľov diplomu vysokoškolského štúdia v oblasti leteckej dopravy, pričom stanovuje pre obe skupiny povinnosť vykonávať prax v dielni na údržbu lietadiel, aby mohli získať certifikát inšpektora pre letovú spôsobilosť?

5.

Zahŕňa sa do päťročnej praxe v oblasti zachovania letovej spôsobilosti prax nadobudnutá počas štúdia ukončeného akademickým titulom, v súlade s ustanovením M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 a v zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm. c) bod 1 odseky 1.4 a 1.5 podčasti A oddielu B prílohy I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003 o prijateľných prostriedkoch preukázania zhody prijatého na základe nariadenia č. 2042/2003, alebo sa započíta iba prax nadobudnutá pracovnými skúsenosťami, bez ohľadu na štúdium, ako aj jeho ukončenie a získanie príslušného akademického titulu?

6.

Rozumie sa päťročnou praxou v oblasti zachovania letovej spôsobilosti podľa uvedeného ustanovenia nariadenia č. 2042/2003 aj prax nadobudnutá prípadným vykonávaním úloh kontroly pre letovú spôsobilosť lietadiel v minulosti a predtým, ako nadobudlo platnosť uvedené nariadenie?

7.

Je v zmysle ustanovenia M.B.902 písm. b) bodu 2 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 potrebné na to, aby bol držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa časti 66 (príloha III) nariadenia č. 2042/2003 menovaný do funkcie inšpektora, získanie dodatočného výcviku v oblastiach týkajúcich sa letovej spôsobilosti lietadiel pred vymenovaním do funkcie, alebo je postačujúce, ak získa dodatočný výcvik po počiatočnom výberovom konaní, ale ešte pred nástupom do funkcie inšpektora?

8.

Je v zmysle ustanovenia M.B.902 písm. b) bodu 3 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003, ktoré stanovuje, že revízny personál musí nevyhnutne mať „oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby“, možné považovať za odbornú prípravu taký systém odbornej prípravy stanovený vnútroštátnym zákonodarcom, ktorý obsahuje tieto charakteristické prvky: i) odborná príprava sa poskytuje po počiatočnom výberovom konaní na funkciu inšpektorov len na základe formálnych požiadaviek; ii) uvedená odborná príprava sa nelíši v závislosti od formálnych požiadaviek osôb vybraných v počiatočnom výberovom konaní na funkciu inšpektorov, a iii) v rámci tohto systému odbornej prípravy nie sú upravené postupy a kritériá hodnotenia účastníkov ani záverečná skúška na overenie ich vhodnosti po tom, ako ukončili samotný proces odbornej prípravy?

9.

Predstavuje hierarchické postavenie v zmysle ustanovenia M.B.902 písm. b) bodu 4 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003, ktoré stanovuje, že inšpekčný personál má mať „postavenie s primeranou zodpovednosťou“, základnú podmienku pre certifikáciu inšpektorov v tom zmysle, že v priebehu predchádzajúcej činnosti je potrebný postup na vyššiu funkciu, alebo sa má uvedené ustanovenie nariadenia č. 2042/2003 vykladať v zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm. b) bod 3 podčasti A oddielu B prílohy I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003 tak, že po počiatočnom výberovom konaní na funkciu inšpektorov je potrebné vybranú osobu zaradiť na takú funkciu v orgáne príslušnom na revíziu navigácie lietadiel, ktorá zahŕňa právo podpisovať sa v mene uvedeného orgánu?

10.

Pokiaľ sa má uvedené ustanovenie M.B.902 písm. b) bodu 4 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia vykladať v druhom uvedenom zmysle, môže spĺňať podmienku uloženú nariadením také ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré stanovuje, že k certifikácii inšpektora dôjde pri ukončení jeho teoretickej a praktickej odbornej prípravy, pričom od tohto okamihu môže vykonávať revízie letovej spôsobilosti lietadiel a samostatne podpisovať dokumenty týkajúce sa revízie a zaväzovať príslušný orgán?

11.

Pokiaľ sa má uvedené ustanovenie M.B.902 písm. b) bodu 4 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 vykladať v druhom uvedenom zmysle, je v súlade také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, podľa ktorého je požiadavka „predchádzajúceho postúpenia na vyššiu funkciu a prevzatia zodpovednosti za dielňu na údržbu lietadiel“ pre personál vybraný v počiatočnom výberovom konaní na funkciu inšpektora pre letovú spôsobilosť iba otázkou voľby?

12.

Bol vnútroštátny zákonodarca v zmysle nariadenia č. 2042/2003, ktoré nestanovuje, za akých podmienok má osoba, ktorá vykonávala pred nadobudnutím jeho platnosti úlohy inšpektora pri kontrole letovej spôsobilosti lietadiel, právo pokračovať vo výkone svojich úloh aj po nadobudnutí platnosti uvedeného nariadenia, povinný stanoviť, že ten, kto vykonával uvedené úlohy v čase nadobudnutia platnosti uvedeného nariadenia (prípadne skôr), by mal automaticky získať novú certifikáciu inšpektora bez povinnosti podrobiť sa postupu výberového konania a hodnotenia, alebo sa má nariadenie č. 2042/2003, ktoré je zamerané na zlepšovanie bezpečnosti prevádzkovateľov lietadiel a nie na potvrdzovanie zamestnaneckých práv pracovníkov orgánov členských štátov príslušných na vykonávanie revízie letovej spôsobilosti lietadiel, vykladať v tom zmysle, že členské štáty majú jednoducho možnosť, ak to uznajú za vhodné, pokračovať v zamestnávaní osôb, ktoré vykonávali funkciu inšpektorov pre revíziu letovej spôsobilosti lietadiel pred nadobudnutím platnosti uvedeného nariadenia, aj vtedy, ak tieto osoby nespĺňajú požiadavky stanovené uvedeným nariadením, ako to stanovuje aj ustanovenie AMC M.B.102 písm. b) bod 4 podčasti A oddielu B prílohy I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003?

13.

Pokiaľ sa uzná, že v zmysle nariadenia č. 2042/2003 sú členské štáty povinné automaticky vydať nové certifikácie inšpektorov bez výberového konania osobám, ktoré vykonávali tieto úlohy pred nadobudnutím platnosti uvedeného nariadenia, je v súlade s uvedeným nariadením také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, ktoré stanovuje, že na opätovné získanie certifikácie inšpektorov by tieto osoby museli skutočne vykonávať úlohy inšpektora nie v čase nadobudnutia platnosti uvedeného nariadenia, ale až od okamihu nasledujúceho po nadobudnutí platnosti predmetného ustanovenia vnútroštátneho práva?