6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 31. maijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) u.c./Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

(Lieta C-271/11)

2011/C 232/32

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Atbildētāji: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (iekšlietu, valsts pārvaldes un decentralizācijas ministrs; satiksmes un komunikāciju ministrs; ekonomikas un finanšu ministrs)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai saskaņā ar Regulas Nr. 2042/2003 2. pantu, kopā ar tās pašas regulas I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 1. apakšpunktu un ņemot vērā to, kas noteikts I pielikuma B iedaļas A apakšdaļas normas AMC M.B.102 c) punkta 1. apakšpunktā (1.1.-1.4. daļā, 1.6. daļā un 1.7. daļā) EADA Lēmumā Nr. 2003/19/RM/28.11.2003. par attiecīgajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai saskaņā ar Regulu Nr. 2042/2003, valsts likumdevējs, nosakot papildu pasākumus minētās regulas īstenošanai, var sadalīt gaisa kuģu pārbaužu darbu, lai apstiprinātu atbilstību spēkā esošajiem lidojumderīguma kritērijiem, starp vairākām inspektoru kategorijām/konkrētiem inspektoriem, no kuriem katrs ir atbildīgs par gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi tikai attiecībā uz atsevišķu nozari. Konkrēti, vai Regulai Nr. 2042/2003 atbilst valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota šajā lietā, ar ko ir ieviesti lidojumderīguma inspektori (Airworthiness and Avionics Inspectors), lidojumu darbību inspektori (Flight Operations Inspectors), pasažieru salona drošības inspektori (Cabin Safety Inspectors) un diplomu un licenču inspektori (Licensing Inspectors)?

2)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, — vai Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 1. apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ikvienam darbiniekam, kam uzticēts uzdevums veikt gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi tikai attiecībā uz vienu konkrētu nozari, ir jābūt piecus gadus ilgai pieredzei visās jomās, kuru mērķis ir nodrošināt gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, vai arī pietiek ar piecus gadus ilgu pieredzi attiecībā uz atsevišķiem uzdevumiem, kas viņiem uzticēti, un viņu specializāciju?

3)

Ja atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka pietiek ar to, ka personālam, kas veic pārbaudi, ir piecus gadus ilga pieredze attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, kas viņiem uzticēti, — vai valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota šajā lietā, atbilstoši kurai lidojumderīguma inspektoriem (Airworthiness and Avionics Inspectors), kas ir atbildīgi par uzraudzību un kontroli pār navigācijas ierīcēm, tehniskās apkopes organizāciju, kā arī gaisa kuģu operatoru apstiprināšanu, saskaņā ar norādām, kas ietvertas ICAO rokasgrāmatā, dokuments 9760, ir jābūt vismaz piecus gadus ilgai pieredzei gaisa kuģu tehniskās apkopes darbnīcā un jābūt strādājušiem gaisa kuģu tehniskajā apkopē, atbilst Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 1. apakšpunktam, saskaņā ar kuru personālam, kas veic kontroli, ir jābūt guvušam “vismaz 5 gadu pieredzei lidojumderīguma uzturēšanas jomā”?

4)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, — vai Regulai Nr. 2042/2003 atbilst valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota šajā lietā, ar ko aeronavigācijas tehniskās apkopes licenču īpašnieki minētās regulas 66. daļas (III pielikuma) nozīmē ir pielīdzināti augstākās izglītības diplomu aeronavigācijas jomā īpašniekiem, nosakot, ka gan vieniem, gan otriem ir jābūt pieredzei gaisa kuģu tehniskās apkopes darbnīcā, lai viņi varētu tikt sertificēti par lidojumderīguma inspektoriem?

5)

Vai saskaņā ar Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 1. apakšpunktu, ņemot vērā arī I pielikuma B iedaļas A apakšdaļas normas AMC M.B.102 c) punkta 1. apakšpunkta 1.4. un 1.5. daļu EADA Lēmumā Nr. 2003/19/RM/28.11.2003. par attiecīgajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai saskaņā ar Regulu Nr. 2042/2003, piecu gadu pieredzē lidojumderīguma uzturēšanas jomā ietilpst praktiskā pieredze, kas, iespējams, gūta studiju laikā attiecīgā akadēmiskā grāda iegūšanai, vai arī tiek skaitīta tikai tā pieredze, kas gūta darbā, neņemot vērā studijas un tātad pēc studiju beigām un attiecīgā grāda iegūšanas?

6)

Vai saskaņā ar minēto Regulas Nr. 2042/2003 normu ar piecu gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā tiek saprasta arī pieredze, kas senāk un pirms minētās regulas spēkā stāšanās gūta, iespējams, veicot gaisa kuģu lidojumderīguma pārbaudes uzdevumus?

7)

Vai saskaņā ar Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 2. apakšpunktu, lai aeronavigācijas tehniskās apkopes licences īpašnieks, kas minēts (Regulas Nr. 2042/2003 III pielikuma) 66. daļā, tiktu izraudzīts par inspektoru, viņam, pirms viņš tiek izraudzīts, ir jāsaņem papildu apmācība ar gaisa kuģu lidojumderīgumu saistītās jomās, vai arī pietiek ar to, ka viņš ir apguvis šo apmācību pēc sākotnējās atlases, bet pirms ir uzņēmies inspektora pienākumus?

8)

Vai saskaņā ar Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 3. apakšpunktu, kurā ir paredzēts, ka personālam, kas veic pārbaudi, obligāti ir jābūt “oficiālai apmācībai aeronavigācijas apkopē”, var uzskatīt, ka šādai izglītībai atbilst valsts likumdevēja izveidotā izglītības sistēma, kurai ir šādas pazīmes: i) izglītība tiek piedāvāta pēc inspektoru sākotnējās atlases, pamatojoties vienīgi uz viņu formālo kvalifikāciju; ii) šī izglītība neatšķiras atkarībā no personu, kuras sākotnēji izraudzītas par inspektoriem, formālās kvalifikācijas, un iii) saistībā ar šo izglītības sistēmu nav paredzētas nedz audzēkņa vērtēšanas procedūras un kritēriji, nedz arī gala eksāmens, lai apliecinātu viņa atbilstību, tiklīdz viņš ir pabeidzis mācību programmu?

9)

Vai saskaņā ar Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 4. apakšpunktu, kurā ir paredzēts, ka personālam, kas veic pārbaudi, ir jābūt “amatam ar atbilstošiem pienākumiem”, vieta hierarhijā ir saistošs nosacījums iespējai tikt sertificētam par inspektoru tādā nozīmē, ka iepriekšējās darbības gaitā ir jābūt strādājušam augstākā amatā, vai arī iepriekš minētā Regulas Nr. 2042/2003 norma, ņemot vērā arī EADA Lēmuma Nr. 2003/19/RM/28.11.2003. I pielikuma B iedaļas A apakšdaļas normas AMC M.B.902 b) punkta 3. apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pēc personas sākotnējās izraudzīšanās par inspektoru, tai ir jāpiešķir amats kompetentajā iestādē gaisa kuģu lidojumderīguma pārbaudes jomā, kas ietver paraksta tiesības minētās iestādes vārdā?

10)

Ja iepriekš minētās regulas I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 4. apakšpunkts ir jāinterpretē otrajā minētajā veidā, — vai saskaņā ar to var uzskatīt, ka regulai atbilst valsts tiesību norma, kurā ir paredzēts, ka inspektora sertificēšana notiek viņa teorētiskās un praktiskās izglītības beigās, brīdī, no kura viņš var veikt gaisa kuģu lidojumderīguma pārbaudes, viens pats parakstot dokumentus par pārbaudēm un radot saistības kompetentajai iestādei?

11)

Tāpat, ja Regulas Nr. 2042/2003 I pielikuma B iedaļas I apakšdaļas normas M.B.902 b) punkta 4. apakšpunkts ir jāinterpretē otrajā no iepriekš piedāvātajiem veidiem, — vai tam atbilst valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota šajā lietā, ar ko darbiniekam, kurš sākotnēji izraudzīts par lidojumderīguma inspektoru, prasība par iepriekšēju paaugstināšanu “augstākos amatos” un atbildīga amata uzņemšanos gaisa kuģu tehniskās apkopes darbnīcā” ir uzskatīta vienīgi par vēlamu?

12)

Vai saskaņā ar Regulu Nr. 2042/2003, kurā nav noteikts, vai un ar kādiem nosacījumiem personām, kuras pirms tās spēkā stāšanās ir pildījušas tiešos inspektora uzdevumus attiecībā uz gaisa kuģu lidojumderīguma kontroli, ir tiesības turpināt pildīt šos uzdevumus arī pēc minētās regulas spēkā stāšanās, valsts likumdevējam bija jāparedz, ka personām, kuras šos uzdevumus veica minētās regulas spēkā stāšanās brīdī (vai, iespējams, pirms tam) ir no jauna automātiski jātiek sertificētām par inspektoriem, bez iepriekšējas atlases un vērtējuma procedūras, vai arī Regula Nr. 2042/2003, kuras mērķis ir uzlabot gaisa operatoru drošību, nevis nostiprināt iestāžu, kas pilnvarotas pārbaudīt dalībvalsts gaisa kuģu lidojumderīgumu, darbinieku profesionālās tiesības, ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstīm vienkārši ir iespēja, ja tās uzskata to par lietderīgu, turpināt kā gaisa kuģu lidojumderīguma pārbaudes inspektorus nodarbināt personas, kuras pildījušas to pienākumus pirms minētās regulas spēkā stāšanās, pat ja šīs personas neatbilstu minētajā regulā izvirzītajām prasībām, arī ņemot vērā to, kas šajā ziņā paredzēts EADA Lēmuma Nr. 2003/19/RM/28.11.2003. I pielikuma B iedaļas A apakšdaļas normas AMC M.B. 902 b) punkta 4. apakšpunktā?

13)

Ja tiktu atzīts, ka saskaņā ar Regulu Nr. 2042/2003 dalībvalstīm ir no jauna automātiski, bez atlases procedūras par inspektoriem jāsertificē personas, kuras pildījušas to uzdevumus pirms minētās regulas spēkā stāšanās, — vai pēdējai minētajai regulai atbilst tāda valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota šajā lietā, ar ko ir paredzēts, ka, lai tās varētu tikt no jauna sertificētas par inspektoriem, šīm personām ir faktiski jāpilda inspektora uzdevumi nevis minētās regulas spēkā stāšanās brīdī, bet gan brīdī, kad ir stājusies spēkā attiecīgā valsts tiesību norma?