6.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 232/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 31.5.2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) ym. v. Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion ja Oikonomias kai Oikonomikon

(Asia C-271/11)

2011/C 232/32

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou ja Eleni Saatsaki

Vastaajat: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion ja Oikonomias kai Oikonomikon

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voiko kansallinen lainsäätäjä asetuksen N:o 2042/2003 2 artiklan nojalla, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 1 alakohdan kanssa, ja sillä perusteella, mitä määrätään EASA:n päätöksen nro 2003/19/RM/28.11.2003 liitteessä I olevan osaston B luvun A määräyksen AMC M.B.102 c kohdan 1 alakohdassa (1.1–1.4, 1.6 ja 1.7 alakohta) asetuksessa N:o 2042/2003 tarkoitetuista hyväksyttävistä keinoista määräysten noudattamiseksi, kyseisen asetuksen täytäntöönpanoa täydentäviä toimenpiteitä toteuttaessaan jakaa ilma-alusten tarkastustyön voimassa olevien lentokelpoisuuden edellytysten täyttymistä koskevan todistuksen antamista varten useiden tarkastajien ryhmien/yksittäisten tarkastajien kesken, joista jokaisella on valmiudet valvoa ilma-aluksen lentokelpoisuutta vain yhden tietyn sektorin osalta? Onko erityisesti nyt käsiteltävän kaltainen kansallinen säännös, jolla on otettu käyttöön lentokelpoisuuden tarkastajien (Airworthiness and Avionics Inspectors), lentotoiminnan tarkastajien (Flight Operations Inspectors), matkustamoturvallisuuden tarkastajien (Cabin Safety Inspectors) ja todistuksia ja toimilupia myöntävien tarkastajien (Licensing Inspectors) nimikkeet, asetuksen N:o 2042/2003 mukainen?

2)

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 1 alakohtaa tulkittava siten, että jokaisella henkilöstön jäsenellä, jolle on annettu ilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastustehtäviä yhden ja tietyn sektorin osalta, täytyy olla viiden vuoden kokemus kaikilta aloilta, joilla pyritään varmistamaan ilma-aluksen lentokelpoisuuden ylläpitäminen, vai riittääkö viiden vuoden kokemus yksittäisistä tehtävistä, joita heille on annettu ja jotka ovat heidän erikoistumisalallaan?

3)

Jos tähän kysymykseen vastataan siten, että riittää, että tarkastushenkilöstöllä on viiden vuoden kokemus heille annetuista erityistehtävistä, vastaako nyt käsiteltävän kaltainen kansallinen säännös, jonka mukaan lentokelpoisuuden tarkastajilla (Airworthiness and Avionics Inspectors), jotka ovat vastuussa lentovälineiden seurannasta ja valvonnasta sekä huolto-organisaatioiden ja lento-operaattoreiden hyväksymisestä ICAO:n käsikirjan asiakirjaan 9760 sisältyvien ohjeiden mukaisesti, on oltava vähintään viiden vuoden kokemus ilma-alusten huolto-organisaatiosta ja heidän on täytynyt työskennellä niiden huollossa, asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 1 alakohtaa, jonka nojalla tarkastushenkilöstöllä on oltava ”vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta”?

4)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko nyt käsiteltävän kaltainen kansallinen säännös asetuksen N:o 2042/2003 mukainen, kun siinä rinnastetaan kyseisen asetuksen osassa 66 (liite III) tarkoitetut ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltijat lentosuunnistuksen sektorin ylemmän korkeakoulututkinnon haltijoihin ja vahvistetaan, että sekä ensin mainituilla että jälkimmäisillä on oltava kokemusta ilma-alusten huolto-organisaatiosta, jotta heidät voidaan hyväksyä lentokelpoisuuden tarkastajiksi?

5)

Kuuluuko asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 1 alakohdan perusteella, kun otetaan huomioon myös EASA:n päätöksen nro 2003/19/RM/28.11.2003 liitteessä I olevan osaston B luvun A määräyksen AMC M.B.102 c kohdan 1 alakohdan 1.4 ja 1.5 alakohta, jotka koskevat asetuksessa N:o 2042/2003 tarkoitettuja hyväksyttäviä keinoja määräysten noudattamiseksi, viiden vuoden kokemukseen lentokelpoisuuden sektorilla käytännön kokemus, joka on mahdollisesti hankittu kyseisen akateemisen tutkinnon saamiseksi suoritettujen opintojen aikana, vai lasketaanko mukaan ainoastaan kentällä hankittu kokemus, jolloin jätetään huomiotta opinnot niiden päätökseen saattamiseen saakka ja otetaan huomioon vain tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu kokemus?

6)

Tarkoitetaanko asetuksen N:o 2042/2003 kyseisessä säännöksessä lentokelpoisuuden sektorilla hankitulla viiden vuoden kokemuksella myös kokemusta, joka on hankittu mahdollisesti siten, että asianomainen on hoitanut ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustehtäviä aikaisemmin, ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa?

7)

Edellytetäänkö asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 2 alakohdassa, että 66 osassa (asetuksen N:o 2042/2003 liite III) tarkoitetun ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjan haltija on saanut lisäkoulutusta ilma-alusten lentokelpoisuutta koskevilla sektoreilla ennen valintaansa, jotta hänet voidaan valita tarkastajaksi, vai riittääkö, että hän on hankkinut tällaisen koulutuksen alkuperäisen valinnan jälkeen mutta ennen tarkastajan tehtävien aloittamista?

8)

Voidaanko asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 3 alakohdan perusteella, jossa säädetään, että lentokelpoisuustarkastuksia tekevällä henkilöstöllä on oltava ”muodollinen ilmailuhuollon koulutus”, kansallisen lainsäätäjän käyttöön ottamaa koulutusjärjestelmää pitää tällaisena koulutuksena, kun se on ominaisuuksiltaan seuraavanlainen: i) koulutusta tarjotaan sen jälkeen kun tarkastajat on alun perin valittu pelkästään heidän muodollisen pätevyytensä perusteella; ii) tätä koulutusta ei eriytetä alun perin tarkastajiksi valittujen henkilöiden muodollisen pätevyyden mukaan; ja iii) tällaisen koulutusjärjestelmän yhteydessä ei säädetä opiskelijan arviointimenettelyistä eikä -perusteista eikä loppukokeesta, jolla selvitettäisiin hänen soveltuvuutensa, kun hän on saattanut oman koulutusvaiheensa päätökseen?

9)

Onko esimiesasema välttämätön edellytys, jotta asianomainen voi tulla hyväksytyksi tarkastajaksi asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 4 alakohdan nojalla, kun sen mukaan tarkastushenkilöstöllä pitää olla ”toimi asianmukaisine velvollisuuksineen”, siten, että on välttämätöntä, että hän on ollut aikaisemman työuransa aikana esimiesasemassa, vai onko asetuksen N:o 2042/2003 edellä mainittua säännöstä tulkittava myös EASA:n päätöksen nro 2003/19/RM/28.11.2003 liitteessä I olevan osaston B luvun A määräyksen AMC M.B.902 c kohdan b alakohdan 3 alakohdan valossa siten, että sen jälkeen kun henkilö on alun perin valittu tarkastajaksi, hänelle on annettava ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastamiseen toimivaltaisessa viranomaisessa asema, joka sisältää valtuuden allekirjoittaa asiakirjoja kyseisen viranomaisen puolesta?

10)

Jos edellä mainittua asetuksen liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 4 alakohtaa on tulkittava tällä jälkimmäisellä tavalla, voidaanko sen mukaan katsoa, että kansallinen oikeussääntö täyttää asetuksessa asetetun edellytyksen, jos sen mukaan tarkastaja hyväksytään teoreettisen ja käytännön koulutuksensa päättyessä, mistä hetkestä lähtien hän voi tehdä ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastuksia ja allekirjoittaa yksin tarkastusasiakirjat ja toimia toimivaltaisena viranomaisena?

11)

Mikäli asetuksen N:o 2042/2003 liitteessä I olevan osaston B luvun I määräyksen M.B.902 b kohdan 4 alakohtaa on tulkittava jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan, onko nyt käsiteltävän kaltainen kansallinen oikeussääntö sen mukainen, kun siinä pidetään vain suosituksena sitä, että henkilöstöltä, joka valitaan alun perin lentokelpoisuuden tarkastajiksi, vaaditaan, että ”asianomainen on ylennetty ja että hän on ollut vastuussa ilma-alusten huolto-organisaatiosta”?

12)

Oliko kansallinen lainsäätäjä asetuksen N:o 2042/2003 nojalla velvollinen säätämään siitä, että ne, jotka hoitivat tarkastajan tehtäviä kyseisen asetuksen voimaantulohetkellä (tai mahdollisesti ennen sitä), piti automaattisesti hyväksyä uudelleen tarkastajiksi ilman edeltävää valinta- ja arviointimenettelyä, kun asetuksessa N:o 2042/2003 ei säädetä siitä, onko niillä, jotka ovat hoitaneet ennen asetuksen voimaantuloa ilma-alusten lentokelpoisuuden valvontatehtäviä tarkastajina oikeus jatkaa näiden tehtävien hoitamista myös kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen, ja millä edellytyksillä heillä olisi tällainen oikeus, vai onko asetusta N:o 2042/2003, jolla pyritään parantamaan lento-operaattorien turvallisuutta eikä vahvistamaan kyseisen jäsenvaltion ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastamiseen toimivaltaisten viranomaisten työntekijöiden ammatillisia oikeuksia, tulkittava siten, että jäsenvaltioilla on vain mahdollisuus, mikäli ne pitävät tätä asianmukaisena, edelleen käyttää ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastajina henkilöitä, jotka hoitivat näitä tehtäviä ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa, vaikka nämä henkilöt eivät täytä kyseisessä asetuksessa asetettuja edellytyksiä, myös EASA:n päätöksen nro 2003/19/RM/28.11.2003 liitteessä I olevan osaston B luvun A määräyksen M.B. 902 b kohdan 4 alakohdan valossa?

13)

Jos todetaan, että jäsenvaltiot ovat asetuksen N:o 2042/2003 nojalla velvollisia hyväksymään automaattisesti uudelleen tarkastajiksi ilman valintamenettelyä henkilöt, jotka hoitivat näitä tehtäviä ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa, onko nyt käsiteltävän kaltainen kansallinen säännös tämän asetuksen mukainen, kun siinä säädetään, että jotta nämä henkilöt voidaan hyväksyä uudelleen tarkastajiksi, heidän on pitänyt tosiasiallisesti hoitaa tarkastajan tehtäviä, mutta ei kyseisen asetuksen voimaantulohetkellä vaan kyseisen kansallisen säännöksen myöhemmästä voimaantulohetkestä lähtien?