6.8.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 232/19


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) στις 31 Μαΐου 2011 — Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κ.λπ. κατά Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνίας και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Υπόθεση C-271/11)

2011/C 232/32

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Αιτούν δικαστήριο

Συμβούλιο της Επικρατείας

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούντες: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Σύλλογος Ελλήνων Διπλωματούχων αεροναυπηγών μηχανικών (ΣΕΑ), Αλέξανδρος Τσιάπας, Αντώνιος Οικονομόπουλος, Απόστολος Μπαταρέγκας, Βασίλειος Κουλούκης, Γεώργιος Οικονομόπουλος, Ηλίας Ηλιάδης, Ιωάννης Τερτίγκας, Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,.Ελένη Θεοδωρίδου, Ιωάννης Καρνεσιώτης, Αλεξάνδρα Ευθυμίου,και Ελένη Σαατσάκη

Καθών: Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνίας και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Προδικαστικά ερωτήματα:

«α)

Κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 2042/2003, σε συνδυασμό με την διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 1 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος I του εν λόγω Κανονισμού, και ενόψει των οριζομένων με την διάταξη AMC Μ.Β. 102(c) σημείο 1 (εδάφια 1.1 — 1.2, 1.6, 1.7) του Τμήματος Α' της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι της αποφάσεως του ΕΑSA Νo 2003/19/RM/28.11.2003 περί των αποδεκτών μέσων συμμορφώσεως προς τον ανωτέρω Κανονισμό 2042/2003, έχει ο εθνικός νομοθέτης, κατά την θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, την ευχέρεια να κατανείμει το έργο της επιθεωρήσεως του αεροσκάφους για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του με τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας μεταξύ πλειόνων κατηγοριών/ειδικοτήτων επιθεωρητών, καθεμία από τις οποίες να ελέγχει, ως προς συγκεκριμένο μόνον τομέα, την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους; Ειδικώτερα, είναι σύμφωνη με τον ανωτέρω Κανονισμό 2042/2003 εθνική ρύθμιση, όπως η εν προκειμένω κρίσιμη, με την οποία να προβλέπονται Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας (Airworthiness and Avionics Inspectors), Επιθεωρητές Πτητικής Λειτουργίας (Flight Operations Inspectors), Επιθεωρητές Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών (Cabin Safety Inspectors) και Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών (Licensing Inspectors);

β)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, η διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 1 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β' του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 2042/2003 έχει την έννοια ότι κάθε πρόσωπο, στο οποίο καθήκοντα επιθεωρήσεως της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους ως προς συγκεκριμένο μόνον τομέα, πρέπει να διαθέτει πενταετή εμπειρία σε όλα τα αντικείμενα, που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, ή αρκεί πενταετής πείρα σχετική με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του ανατίθενται και την ειδικότητα που έχει;

γ)

Σε περίπτωση που στο ανωτέρω ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι αρκεί πενταετής πείρα σχετική με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που ανατίθενται στο αρμόδιο για την επιθεώρηση προσωπικό, καλύπτει τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης διατάξεως Μ.Β. 902 στοιχείο β'σημείο 1 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β' του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 2042/2003, που προβλέπει ότι το προσωπικό επιθεωρήσεως πρέπει να διαθέτει “τουλάχιστον πέντε ετών πείρα στην διαρκή αξιοπλοΐα”, εθνική διάταξη, όπως η εν προκειμένω κρίσιμη, η οποία ορίζει ότι οι Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας (Airworthiness and Avionics Inspectors), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των πτητικών μέσων, των εγκεκριμένων οργανισμών συντηρήσεως, καθώς και των αερομεταφορέων, σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιέχονται στο εγχειρίδιο του ICAO doc 9760, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε περιβάλλον συνεργείου συντηρήσεως αεροσκαφών και να έχουν εργασθεί στην συντήρηση αεροσκαφών;

δ)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2042/2003 εθνική διάταξη, όπως η εν προκειμένω κρίσιμη, η οποία εξομοιώνει τους κατόχους άδειας συντήρησης αεροσκαφών σύμφωνα με το Μέρος-66 (ΠαράρτημαΙΙΙ) του εν λόγω Κανονισμού με τους κατόχους πτυχίων σχολών ανωτάτης εκπαιδεύσεως αεροπορικού αντικειμένου, προβλέποντας ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες προσώπων πρέπει, για να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας, να έχουν εμπειρία σε συνεργείο συντηρήσεως αεροσκαφών;

ε)

Ως πενταετής πείρα στην διαρκή αξιοπλοΐα νοείται, κατά την διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 1 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι του εν λόγω Κανονισμού 2042/2003, ενόψει και των προβλεπομένων στην διάταξη ΑΜC M.Β. 102 (c) σημείο 1 εδάφια 1.4. και 1.5 του Τμήματος Α'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι της αποφάσεως του ΕΑSA No 2003/19/RΜ/28.11.2003 περί των αποδεκτών μέσων συμμορφώσεως προς τον ανωτέρω Κανονισμό 2042/2003, η πρακτική εμπειρία που έχει ενδεχομένως αποκτηθεί στα πλαίσια σπουδών για την κτήση σχετικού ακαδημαϊκού τίτλου ή μόνον η εμπειρία που αποκτήθηκε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ανεξάρτητα από σπουδές και μάλιστα μετά την λήξη των σπουδών και την κτήση του σχετικού τίτλου;

στ)

Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του Κανονισμού 2042/2003 ως πενταετής πείρα στην διαρκή αξιοπλοϊα, νοείται και η πείρα που αποκτήθηκε από την ενδεχόμενη άσκηση κατά το παρελθόν και πριν ακόμη από την θέση σε ισχύ του εν λόγω Κανονισμού, καθηκόντων επιθεωρήσεως της αξιοπλοΐας αεροσκαφών;

ζ)

Κατά την έννοια της διατάξεως Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 2 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2042/2003, για να επιλεγεί κατ'αρχήν ως Επιθεωρητής κάτοχος άδειας συντηρήσεως αεροσκαφών κατά το Μέρος-66 (Παράρτημα ΙΙΙ του ίδιου Κανονισμού 2042/2003), πρέπει να έχει υποστεί πριν από την επιλογή του αυτή πρόσθετη εκπαίδευση σε ζητήματα σχετικά με την αξιοπλοϊα των αεροσκαφών ή αρκεί να παρασχεθεί σε αυτόν τέτοια εκπαίδευση μετά την κατ'αρχήν επιλογή του και πριν αναλάβει τα καθήκοντα του Επιθεωρητή;

η)

Κατά την έννοια της διατάξεως Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 3 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2042/2003, που προβλέπει ότι το προσωπικό επιθεωρήσεως πρέπει να διαθέτει “επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση”, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοια εκπαίδευση σύστημα εκπαιδεύσεως, το οποίο θεσπίζεται από τον εθνικό νομοθέτη και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: i) παρέχεται εκπαίδευση μετά την κατ'αρχήν επιλογή κάποιου προσώπου ως Επιθεωρητή βάσει τυπικών και μόνον προσόντων, ii) η εκπαίδευση αυτή δεν διαφοροποιείται αναλόγως με τα τυπικά προσόντα των κατ'αρχήν επιλεγέντων ως Επιθεωρητών και iii) στο πλαίσιο του συστήματος αυτού εκπαιδεύσεως δεν προβλέπονται ούτε διαδικασία και κριτήρια αξιολογήσεως του εκπαιδευομένου, ούτε τελική δοκιμασία για την διαπίστωση της επαρκείας του, μετά την περάτωση της εκπαιδεύσεως του;

θ)

Η διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 4 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2042/2003, η οποία προβλέπει ότι το προσωπικό επιθεωρήσεως της αξιοπλοΐας πρέπει να διαθέτει “Θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες”, έχει την έννοια ότι η θέση στην ιεραρχία αποτελεί προσόν που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως Επιθεωρητής, υπό την έννοια ότι πρέπει, στην προηγούμενη απασχόλησή του, να κατείχε ανώτερη θέση; η ανωτέρω διάταξη του Κανονισμού 2042/2003 έχει την έννοια, ενόψει και των προβλεπομένων στην διάταξη AMC M.B. 902 (β) σημείο 3 του Τμήματος Α'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι της αποφάσεως του ΕΑSA Νο 2003/19/RM/28.11.2003, ότι μετά την κατ'αρχήν επιλογή κάποιου ως Επιθεωρητή, πρέπει να δοθεί σε αυτόν θέση στην ιεραρχία της αρχής, που είναι αρμόδια για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών, τέτοια που να του επιτρέπει να δεσμεύει με την υπογραφή του την αρχή αυτή;

ι)

Αν η προαναφερθείσα διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β' σημείο 4 του Τμήματος Θ'της Ενότητος Β'του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού έχει την δεύτερη από τις ανωτέρω εκτεθείσες έννοιες, μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται η, ενόψει της εννοίας αυτής, απαίτηση του Κανονισμού με ρύθμιση του εθνικού δικαίου, η οποία προβλέπει ότι χωρεί πιστοποίηση του Επιθεωρητή μετά την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του, οπότε μπορεί πλέον να διενεργεί επιθεωρήσεις προς διαπίστωση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών, υπογράφοντας μόνος αυτός τα σχετικά με την επιθεώρηση έγγραφα και δεσμεύοντας την αρμόδια αρχή;

iα)

Περαιτέρω, αν η προαναφερθείσα διάταξη Μ.Β.902 στοιχείο β'σημείο 4 του Τμήματος Θ'της Ενότητας Β'του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2042/2003 έχει την δεύτερη από τις ανωτέρω εκτεθείσες έννοιες, είναι σύμφωνη με αυτήν εθνική διάταξη, όπως η εν προκειμένω κρίσιμη, η οποία προβλέπει ότι για την κατ'αρχήν επιλογή προσώπου ως Επιθεωρητή Πτητικής Ικανότητας επιθυμητό είναι το πρόσωπο αυτό να έχει προηγουμένως προαχθεί “σε ανώτερους βαθμούς στην ιεραρχία και στην ευθύνη συνεργείου συντήρησης αεροσκαφών”;

iβ)

Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 2042/2003, ο οποίος δεν ρυθμίζει το ζήτημα αν και υπό ποίες προϋποθέσεις οι ασκήσαντες πριν από τον έναρξη ισχύος του καθήκοντα Επιθεωρητή, σχετικά με τον έλεγχο της αξιοπλοΐας αεροσκαφών, δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά και μετά την θέση σε ισχύ του εν λόγω Κανονισμού, ο εθνικός νομοθέτης είχε υποχρέωση να προβλέψει ότι πρόσωπα που ασκούσαν καθήκοντα Επιθεωρητή κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Κανονισμού (ή ενδεχομένως και σε προηγούμενο χρόνο) έπρεπε αυτομάτως να επαναπιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές, χωρίς προηγουμένως να υποβληθούν σε διαδικασία επιλογής και

αξιολογήσεως; 'Η, μήπως, ο ανωτέρω Κανονισμός 2042/2003, οποίος αποσκοπεί στην βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών και όχι στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων εργαζομένων στην αρμόδια για την επιθεώρηση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών αρχή του κράτους μέλους, έχει τη έννοια ότι παρέχεται απλώς η ευχέρεια στα κράτη μέλη, αν κρίνουν τούτο ενδεδειγμένο, να συνεχίσουν να απασχολούν ως Επιθεωρητές για την διαπίστωση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών πρόσωπα που εκτελούσαν σχετικές επιθεωρήσεις πριν από τη έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος Κανονισμού, ακόμη και αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τα προσόντα, που απαιτεί ο εν λόγω Κανονισμός, ενόψει και των προβλεπομένων σχετικώς στην διάταξη AMC Μ:Β.902 (b) σημείο 4 του Τμήματος Α'της Ενότητας Β' του Παραρτήματος Ι της αποφάσεως του ΕΑSA Νο 2003/19/RM/28.11.2003;

iγ)

Σε περίπτωση, που γίνει δεκτό ότι, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 2042/2003, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επαναπιστοποιήσουν αυτομάτως, χωρίς την τήρηση διαδικασίας επιλογής, πρόσωπα, τα οποία ασκούσαν καθήκοντα Επιθεωρητών πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Κανονισμού, είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό αυτόν διάταξη του εθνικού δικαίου, όπως η εν προκειμένω κρίσιμη, που προβλέπει ότι για να επαναπιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές τα πρόσωπα αυτά πρέπει να ασκούσαν πράγματι καθήκοντα Επιθεωρητή όχι κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του ανωτέρω Κανονισμού, αλλά κατά τον μεταγενέστερο χρόνο ενάρξεως ισχύος της εν λόγω διατάξεως του εθνικού δικαίου;»