14.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 117/37


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5121 – News Corp/Premiere)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 117/16)

1.

Kommissionen mottog den 5 maj 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget News Corporation (News Corp, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget Premiere AG (Premiere, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

News Corp: Diversifierat nöjesföretag med verksamheter inom åtta olika grenar i mediebranschen, inklusive i) filmad underhållning, ii) television, iii) kabelnätprogrammering, iv) direktsändningar via satellit, v) tidskrifter och reklambilagor, vi) dagstidningar, vii) förlagsverksamhet och viii) andra verksamheter,

Premiere: Operatör av plattformar för betal-TV i Tyskland och Österrike.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5121 – News Corp/Premiere, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.