14.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 117/37


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5121 – News Corp/Premiere)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 117/16)

1.

Komisija je 5. maja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje News Corporation („News Corp“, ZDA) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Premiere AG („Premiere“, Nemčija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za News Corp: družba z raznolikim programom, dejavna v osmih segmentih medijske industrije, vključno s (i) snemanimi razvedrilnimi oddajami, (ii) televizijo, (iii) programiranjem kabelskega omrežja, (iv) neposrednim oddajanjem satelitske televizije, (v) revijami in prilogami, (vi) časopisi, (vii) založništvom knjig in (viii) drugimi poslovnimi dejavnostmi,

za Premiere: operater platforme za plačljivo TV v Nemčiji in Avstriji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksa (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5121 – News Corp/Premiere na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.