14.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 117/37


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5121 – News Corp/Premiere)

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 117/16)

1.

Komisii bolo dňa 5. mája 2008 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik News Corporation („News Corp“, Spojené štáty americké) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Premiere AG („Premiere“, Nemecko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

News Corp: spoločnosť z oblasti zábavného priemyslu zameraná na osem mediálnych oblastí – i) filmová zábava, ii) televízia, iii) programy pre káblové televízne siete, iv) priame vysielanie satelitnej televízie, v) časopisy a propagačné letáky, vi) noviny, vii) knihy a viii) ďalšie činnosti,

Premiere: prevádzkovateľ platenej televízie v Nemecku a Rakúsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať Komisii faxom [fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44] alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5121 – News Corp/Premiere na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.