14.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 117/37


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 117/16)

1.

La data de 5 mai 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea News Corporation („News Corp”, Statele Unite ale Americii) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în întregime asupra întreprinderii Premiere AG („Premiere”, Germania) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii News Corp: o întreprindere cu o gamă largă de activități în domeniul divertismentului care operează în cadrul a opt segmente ale industriei media incluzând: (i) divertismentul audiovizual; (ii) televiziunea; (iii) televiziunea prin cablu; (iv) televiziunea prin satelit cu transmisie directă; (v) reviste și pliante; (vi) ziare; (vii) publicarea de cărți și (viii) alte activități,

în cazul întreprinderii Premiere: operator de televiziune cu plată în Germania și Austria.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5121 — News Corp/Premiere, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.