14.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 117/37


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 117/16)

1.

Op 5 mei 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de onderneming News Corporation („News Corp”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Premiere AG („Premiere”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor News Corp: gediversifieerd amusementsbedrijf, actief in acht mediasegmenten: audiovisueel amusement, televisie, programmering voor kabelnetwerken, directe televisieverbindingen via satelliet, tijdschriften en bijlagen, kranten, boeken, en andere activiteiten;

voor Premiere: exploitant van een betaaltelevisieplatform in Duitsland en Oostenrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5121 — News Corp/Premiere, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.