14.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 117/37


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 117/16)

1.

Komisija 2008. gada 5. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums News Corporation (“News Corp”, Amerikas Savienotās Valstis) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Premiere AG (“Premiere”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

News Corp: plaša spektra izklaides uzņēmums, kas darbojas astoņos plašsaziņas līdzekļu nozares segmentos, tostarp i) izklaides raidījumi, ii) televīzija, iii) kabeļu tīklu programmas, iv) tiešās translācijas satelītu televīzija, v) žurnāli un reklāmas ieliktņi, vi) laikraksti, vii) grāmatu izdevniecība un viii) cita uzņēmējdarbība;

Premiere: uztur maksas televīzijas platformu Vācijā un Austrijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5121 — News Corp/Premiere uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.