14.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 117/37


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5121–News Corp/Premiere)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 117/16)

1.

2008 m. gegužės 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „News Corporation“ (toliau – „News Corp“, Jungtinės Amerikos Valstijos) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Premiere AG“ (toliau – „Premiere“, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla yra:

„News Corp“: įvairių pramogų bendrovė, vykdanti veiklą aštuoniose žiniasklaidos pramonės srityse, įskaitant: i) filmuotų pramogų, ii) televizijos, iii) kabelinių tinklų programavimo, iv) tiesioginio perdavimo palydovinės televizijos, v) žurnalų ir priedų, vi) laikraščių, vii) knygų leidybos ir viii) kitas verslo sritis;

„Premiere“: Vokietijoje ir Austrijoje veikianti abonentinės televizijos bendrovė.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/ M.5121 – News Corp/Premiere adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.