14.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 117/37


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5121 – News Corp/Premiere)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 117/16)

1.

2008. május 5-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a News Corporation (a továbbiakban: News Corp, Amerikai Egyesült Államok) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Premiere AG (a továbbiakban: Premiere, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a News Corp esetében: diverzifikált szórakoztatóipari vállalat, mely nyolc médiaipari szegmensben működik: i. filmek, ii. televízió, iii. kábeltelevíziós műsorok, iv. közvetlen műsorszórású műholdas televíziózás, v. magazinok és hirdetések, vi. napilapok, vii. könyvkiadás és viii. egyéb üzleti tevékenységek,

a Premiere esetében: fizetős televízió platform-üzemeltetője Németországban és Ausztriában.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5121 – News Corp/Premiere hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.