14.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 117/37


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 117/16)

1.

Komissio vastaanotti 5. toukokuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys News Corporation (News Corp) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Premiere AG (Premiere) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

News Corp: monialainen viihdeyritys, joka toimii kahdeksalla viestintäteollisuuden osa-alueella: i) elokuvat, ii) televisiotoiminta, iii) kaapeliverkko-ohjelmisto, iv) suorat satelliittitelevisiolähetykset, v) aikakauslehdet ja erikoisjulkaisut, vi) sanomalehdet, vii) kirjankustannus ja viii) muu liiketoiminta,

Premiere: maksutelevision järjestelmäperustaa hallinnoiva yhtiö Saksassa ja Itävallassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.5121 — News Corp/Premiere seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.