14.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 117/37


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 117/16)

1.

5. mail 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja News Corporation (edaspidi „News Corp”, Ameerika Ühendriigid), omandab aktsiate ostu teel täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Premiere AG (edaspidi „Premiere”, Saksamaa) üle.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

News Corp: kaheksas meediatööstuse valdkonnas tegutsev meelelahutusettevõtja: filmide tootmine, televisioon, kaabeltelevisiooniprogrammid, satelliittelevisioon, ajakirjad ja nende lisad, ajalehed, raamatute kirjastamine ja muu äritegevus;

Premiere: tasulise televisiooni platvormi operaator Saksamaal ja Austrias.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5121 — News Corp/Premiere):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.