14.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 117/37


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5121 – News Corp/Premiere)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 117/16)

1.

Komise dne 5. května 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik News Corporation („News Corp“, Spojené státy americké) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Premiere AG („Premiere“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku News Corp: společnost činná v různých oblastech zábavního průmyslu se zaměřením na osm mediálních oblastí: i) filmová zábava, ii) televize, iii) programy pro kabelové televizní sítě, iv) přímé vysílání satelitní televize, v) časopisy a přílohy, vi) noviny, vii) knižní nakladatelství a viii) další druhy podnikání,

podniku Premiere: provozovatel placeného televizního vysílání v Německu a Rakousku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5121 – News Corp/Premiere na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.