14.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 117/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5121 — News Corp/Premiere)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 117/16)

1.

На 5 май 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие News Corporation („News Corp“, Съединени американски щати) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Premiere AG („Premiere“, Германия) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за News Corp: диверсифицирано медиййно дружество с дейности в осем промишлени сегмента на медийния бранш, включително: i) филми, ii) телевизия, iii) кабелни програми, iv) пряко предавана до потребителя сателитна телевизия, v) издаване на списания и добавки, vi) издаване на вестници, vii) книгоиздаване, viii) и други дейности,

за Premiere: оператор на платформа за платена телевизия в Германия и Австрия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5121 — News Corp/Premiere на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стp. 1.