22.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom den 12 augusti 2011 — Mark Alemo-Herron m.fl. mot Parkwood Leisure Ltd

(Mål C-426/11)

2011/C 311/40

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O’Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Motpart: Parkwood Leisure Ltd

Tolkningsfrågor

1.

När en arbetstagare, såsom i förevarande fall, har en avtalsenlig rättighet gentemot överlåtaren att omfattas av de villkor som med jämna mellanrum förhandlas fram och avtalas av utomstående kollektivavtalsslutande organisationer och när det enligt nationell rätt anses att en sådan rätt är ”dynamisk” snarare än ”statisk” till sin natur i förhållandet mellan arbetstagaren och den överlåtande arbetsgivaren, innebär då artikel 3 i rådets direktiv 2001/23/EG (1) av den 12 mars 2001, jämförd med dom av den 6 mars 2006 i mål C-499/04, Werhof (REG 2006, s. I-2397),

a)

ett krav på att denna rätt ska åtnjuta skydd och kunna göras gällande mot förvärvaren vid en övergång på vilken direktivet är tillämpligt, eller

b)

en rätt för nationella domstolar att slå fast att denna rätt åtnjuter skydd och kan göras gällande mot förvärvaren vid en övergång på vilken direktivet är tillämpligt, eller

c)

ett förbud mot att nationella domstolar slår fast att denna rätt åtnjuter skydd och kan göras gällande mot förvärvaren vid en övergång på vilken direktivet är tillämpligt?

2.

Under sådana förhållanden då en medlemsstat har uppfyllt sin skyldighet att genomföra de minimikrav som fastställs i artikel 3 i direktiv 2001/23 men då frågan uppkommer huruvida införlivandebestämmelserna ska tolkas på så sätt att de går utöver dessa krav på ett för de skyddade arbetstagarna gynnsamt sätt genom att dessa tillerkänns dynamiska avtalsrättigheter gentemot förvärvaren, har medlemsstatens domstolar rätt att vid tolkningen av införlivandebestämmelserna tillämpa nationell rätt — förutsatt att en sådan tolkning inte strider mot gemenskapsrätten — eller ska tolkning ske på något annat sätt och i så fall vilket?

3.

I förevarande fall då arbetsgivaren inte har bestritt att ett upprätthållande av den dynamiska rätt att omfattas av kollektivavtalsvillkor som arbetstagarna har enligt nationell rätt skulle utgöra ett åsidosättande av arbetsgivarens rättigheter enligt artikel 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, får den nationella domstolen anlägga den tolkning av TUPE [förordning om anställningsskydd och företagsövergångar (Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations)] som arbetstagarna har förespråkat?


(1)  Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, s. 16, rättelse i EGT L 76, 2002, s.15).