22.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 311/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 12.8.2011 — Mark Alemo-Herron ym. v. Parkwood Leisure Ltd

(Asia C-426/11)

2011/C 311/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington ja Laura Steward

Vastapuoli: Parkwood Leisure Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jos työntekijällä on — kuten nyt käsiteltävässä asiassa — sopimukseen perustuva oikeus luovuttajaan nähden hyötyä työehdoista, joista kolmas osapuoli, työehtosopimuksia neuvotteleva elin, neuvottelee ja sopii aika ajoin, ja tällainen oikeus tunnustetaan kansallisessa oikeudessa luonteeltaan pikemmin dynaamiseksi kuin staattiseksi työntekijän ja luovuttavan työnantajan välillä, onko12.3.2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY (1) 3 artiklaa, luettuna yhdessä asiassa C 499/04, Werhof vastaan Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG, 9.3.2006 annetun tuomion (Kok., s. I-2397) kanssa, tulkittava siten, että siinä

a)

edellytetään, että tällaista oikeutta suojataan ja että siihen voidaan vedota luovutuksensaajaa vastaan sellaisen luovutuksen kohdalla, johon direktiiviä sovelletaan; vai

b)

annetaan kansallisille tuomioistuimille oikeus päättää, että tällaista oikeutta suojataan ja että siihen voidaan vedota luovutuksensaajaa vastaan sellaisen luovutuksen kohdalla, johon direktiiviä sovelletaan; vai

c)

kielletään kansallisia tuomioistuimia katsomasta, että tällaista oikeutta suojataan ja että siihen voidaan vedota luovutuksensaajaa vastaan sellaisen luovutuksen kohdalla, johon direktiiviä sovelletaan?

2)

Jos jäsenvaltio on täyttänyt velvoitteensa direktiivin 2001/23/EY 3 artiklan vähimmäisvaatimusten täytäntöön panemiseksi, mutta esiin tulee kysymys, onko täytäntöönpanotoimenpiteitä tulkittava siten, että ne ylittävät kyseiset vaatimukset tavalla, joka on edullinen suojatuille työntekijöille, takaamalla dynaamiset sopimukseen perustuvat oikeudet luovutuksensaajaan nähden, onko jäsenvaltion tuomioistuimilla vapaus soveltaa kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanolainsäädännön tulkitsemiseen aina sillä edellytyksellä, ettei kyseinen tulkinta ole unionin oikeuden vastainen, vai onko omaksuttava jokin muu tulkintaa koskeva lähestymistapa, ja jos näin on, mikä lähestymistapa?

3)

Onko kansallisella tuomioistuimella nyt käsiteltävässä asiassa, jossa työnantaja ei väitä, että työntekijän kansallisen oikeuden mukaisen dynaamisen oikeuden suhde työehtosopimuksissa sovittuihin työehtoihin loukkaisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia, kyseisen työnantajan oikeuksia, vapaus soveltaa yritysluovutuksia (työsuhteiden suojaa) koskevan vuoden 1981 asetuksen (Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981, jäljempänä TUPE) tulkintaa työntekijöiden esittämällä tavalla?


(1)  Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.3.2001 annettu neuvoston direktiivi 2001/23/EY (EYVL L 82, s. 16)