24.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8923 – AMP Capital / Aena Internacional / Luton Airport)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 177/06)

1.

2018 m. gegužės 15 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„AMP Capital Investors (UK) Limited“ (toliau – „AMP Capital“, Jungtinė Karalystė), priklausanti įmonių grupei „AMP Limited“ (Australija),

„Aena Desarrollo Internacional, S.M.E., S.A.“ (toliau – „Aena Internacional“, Ispanija), visiškai priklausanti „Aena“, kuri pati didžiąja dalimi priklauso Ispanijos valstybės įmonei ENAIRE;

„London Luton Airport Operations Limited“ (toliau – LLAOL, Jungtinė Karalystė), kurią šiuo metu bendrai kontroliuoja „Aena Internacional“ ir „Ardian“.

„AMP Capital“ ir „Aena Internacional“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje, bendrą įmonės LLAOL kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „AMP Capital“: investicijos į infrastruktūrą ir turto valdymas, įskaitant Niukaslio tarptautinio oro uosto ir Lidso Bradfordo oro uosto kontrolę Jungtinėje Karalystėje;

—   „Aena Internacional“: oro uostų infrastruktūros valdymas;

—   LLAOL: Londono Lutono oro uosto valdymas ir eksploatavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8923 – AMP Capital / Aena Internacional / Luton Airport

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.