27.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 22/16


Wtorek, 27 września 2011 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 27 WRZEŚNIA 2011 R.

2012/C 22 E/02

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Składanie dokumentów

3.

Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej (debata)

4.

Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” (debata)

5.

Tura pytań do Komisji

6.

Utworzenie eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” (oświadczenie pisemne)

7.

Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

8.

Głosowanie

8.1.

Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.2.

Umowa między UE a Meksykiem dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.3.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.4.

Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.5.

Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.6.

Finansowanie unijne na rzecz badań naukowych i innowacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.7.

System szkół europejskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.8.

Przyszła polityka spójności UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.9.

Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.10.

Zawodowy, transgraniczny, drogowy transport znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***I (głosowanie)

8.11.

Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)

8.12.

Turystyka w Europie (głosowanie)

8.13.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie (głosowanie)

8.14.

Infrastruktura tam w krajach rozwijających się (głosowanie)

8.15.

Wsparcie krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym (głosowanie)

8.16.

Jednostronne oświadczenia załączane do protokołów posiedzeń Rady (głosowanie)

8.17.

Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” (głosowanie)

9.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

11.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

12.

Tura pytań do przewodniczącego Eurogrupy Jeana-Claude’a Junckera

13.

Tydzień działalności ministerialnej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwłaszcza proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i sytuacja w Afryce Północnej (debata)

14.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Warszawa, 29 września) (debata)

15.

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

16.

Napięcia między Turcją a Republiką Cypru (debata)

17.

Porządek obrad następnego posiedzenia

18.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

Załącznik 1 –

Utworzenie eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” (oświadczenie pisemne)

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1.

Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną***

2.

Umowa między UE a Meksykiem dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych***

3.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka ***

4.

Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym ***

5.

Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***

6.

Finansowanie unijne na rzecz badań naukowych i innowacji

7.

System szkół europejskich

8.

Przyszła polityka spójności UE

9.

Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej

10.

Zawodowy, transgraniczny, drogowy transport znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***I

11.

Produkty technologiczne podwójnego zastosowania ***I

12.

Turystyka w Europie

13.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie

14.

Infrastruktura tam w krajach rozwijających się

15.

Wsparcie krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym

16.

Jednostronne oświadczenia załączane do protokołów posiedzeń Rady

17.

Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher – Jedno głosowanie

2.

A7-0077/2011 - Sophie Auconie – Jedno głosowanie

3.

A7-0076/2011 - Sophie Auconie – Rezolucja ustawodawcza

4.

A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried – Rezolucja ustawodawcza

5.

A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch – ust. 4

6.

A7-0255/2011 - Daniel Caspary - Rezolucja

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 27 WRZEŚNIA 2011 R.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

2.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r. (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad dotyczących tymczasowego przywrócenia w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (COM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: DEVE, AFET

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0077/2011 - C7-0249/2011 - 2011/2190(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich z Austrii) (COM(2011)0579 - C7-0254/2011 - 2011/2199(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: EMPL

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas z Grecji) (COM(2011)0580 - C7-0255/2011 - 2011/2200(BUD))

odesłany

komisja przedm_właśc.: BUDG

opinia: EMPL

2)

przez komisje parlamentarne, sprawozdania

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery przedstawiony przez (COM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0309/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/026 PT/Rhode-Portugalia) (COM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0310/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/003 DE/Arnsberg i Düsseldorf – przemysł samochodowy / Niemcy) (COM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0311/2011)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011)

3.   Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof – rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej [2011/2023(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A7-0283/2011)

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michèle Striffler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Vladko Todorov Panayotov, Godfrey Bloom, Françoise Grossetête, Kriton Arsenis, Charles Goerens, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner i Christine De Veyrac.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marco Scurria, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Jaroslav Paška, Iosif Matula, Csaba Sándor Tabajdi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ioan Mircea Pașcu i Silvia Costa.

Głos zabrały: Kristalina Georgieva i Elisabetta Gardini.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 27.9.2011.

4.   Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” [2010/2152(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

Daniel Caspary przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Birgit Schnieber-Jastram (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Malcolm Harbour (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Kader Arif, Franziska Keller, Laurence J.A.J. Stassen i Gianluca Susta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, George Sabin Cutaș, Miroslav Mikolášik, Claudio Morganti i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Daniel Caspary.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Carl Schlyter.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 27.9.2011

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

5.   Tura pytań do Komisji

Handel UE i stosunki z krajami trzecimi

Karel De Gucht, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva i Štefan Füle (członkowie Komisji)

Przewodniczący zwięźle przypomniał nową procedurę mającą zastosowanie do tury pytań do Komisji.

Karel De Gucht, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva i Štefan Füle udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez następujących posłów:

Anna Ibrisagic, Thijs Berman, Fiona Hall, Sajjad Karim, Franziska Keller, Helmut Scholz, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Laima Liucija Andrikienė, Jim Higgins w sprawie organizacji tury pytań do Komisji, George Sabin Cutaș, Eleni Theocharous, Enrique Guerrero Salom, Liam Aylward, Seán Kelly, Jörg Leichtfried, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Nirj Deva, Paul Murphy, Claudio Morganti, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons i Monika Flašíková Beňová.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

6.   Utworzenie eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0015/2011, złożone przez posłów: Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda i Ivo Vajgl na temat utworzenia eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci”, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu (P7_TA(2011)0413) (zob.załącznik 1).

Głos zabrał Vincent Peillon.

7.   Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Właściwa komisja przekazała następujące sprostowania do aktów przyjętych przez Parlament Europejski

Sprostowanie (P6_TA(2009)0092(COR01)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. wsprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części ioddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1). Stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu z dnia 10 marca 2009 r. w celu przyjęcia wyżej wymienionego rozporządzenia

P6_TA(2009)0092 (Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 190)) - (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 2008/0100(COD)) - IMCO

Sprostowanie (P7_TA-PROV(2011)0293(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady P7_TA-PROV(2011)0293 - (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)) – IMCO

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 48 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

8.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

*

* *

Głos zabrali: Antonello Antinoro, w sprawie problemów dotyczących przylotów do Strasburga (przewodniczący odnotował ten fakt) i Sonia Alfano, w sprawie ćwiczeń ewakuacyjnych i bezpieczeństwa w Parlamencie.

8.1.   Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy [07770/2011 - C7-0100/2011- 2011/0042(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0300/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0396)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8.2.   Umowa między UE a Meksykiem dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi [05735/2011 - C7-0067/2011- 2008/0161(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Țicău (A7-0298/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0397)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8.3.   Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia nowego Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej między Stronami umowie partnerskiej w sprawie połowów [09793/2011 – C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0299/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0398)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu do umowy.

8.4.   Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską [09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0301/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0399)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8.5.   Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Głosowanie przeniesiono z dnia 7 czerwca 2011 r.(pkt 8.5 protokołu z dnia 7.6.2011 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0400)

Parlament wyraził zgodę na przyjęcie projektu rozporządzenia Rady.

8.6.   Finansowanie unijne na rzecz badań naukowych i innowacji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi: Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji [2011/2107(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A7-0302/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0401)

8.7.   System szkół europejskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie systemu szkół europejskich [2011/2036(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A7-0293/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0402)

8.8.   Przyszła polityka spójności UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: lekcje wyciągnięte dla przyszłej polityki spójności UE [2010/2305(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Michael Theurer (A7-0287/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0403)

8.9.   Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof – rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej [2011/2023(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A7-0283/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0404)

8.10.   Zawodowy, transgraniczny, drogowy transport znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro [COM(2010)0377 - C7-0186/2010- 2010/0204(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophie Auconie (A7-0076/2011)

Głosowanie przeniesiono z dnia 7 czerwca 2011 r.(pkt 8.5 protokołu z dnia 7.6.2011 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0405)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0405)

8.11.   Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania [COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Debata odbyła się dnia 4 kwietnia 2011 r. (pkt 15 protokołu z dnia 4.4.2011 r.).

Głosowanie w sprawie rezolucji ustawodawczej przeniesiono z dnia 5 kwietnia 2011 r.(pkt 4.6 protokołu z dnia 5.4.2011 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0406)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0406)

Wystąpienia

Jörg Leichtfried (sprawozdawca), przed głosowaniem.

8.12.   Turystyka w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego [2010/2206(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0407)

8.13.   Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011–2020 [2010/2235(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0408)

Wystąpienia

Dieter-Lebrecht Koch (sprawozdawca), przed głosowaniem, w celu wyjaśnienia listy głosowania grupy PPE.

8.14.   Infrastruktura tam w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansowania rozbudowy infrastruktury tam w krajach rozwijających się [2010/2270(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Nirj Deva (A7-0213/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0409)

8.15.   Wsparcie krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zasad ramowych Unii Europejskiej dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym [2010/2100(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0410)

8.16.   Jednostronne oświadczenia załączane do protokołów posiedzeń Rady (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jednostronnych oświadczeń włączanych do protokołów posiedzeń Rady [2011/2090(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0411)

8.17.   Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020” [2010/2152(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0412)

9.   Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

 

Zalecenie Marii Eleni Koppy - A7-0300/2011

Guido Milana, Paul Murphy, Ashley Fox, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Mitro Repo i Daniel Hannan

 

Sprawozdanie Marisy Matias - A7-0302/2011

Clemente Mastella, Giovanni La Via, Jens Rohde, Francesco De Angelis, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Seán Kelly i Patrizia Toia

 

Sprawozdanie Jeana-Marie Cavady - A7-0293/2011

Erminia Mazzoni, Peter Jahr i Iva Zanicchi

 

Sprawozdanie Michaela Theurera - A7-0287/2011

Ramona Nicole Mănescu, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Markus Pieper, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Marian Harkin

 

Sprawozdanie Elisabetty Gardini - A7-0283/2011

Clemente Mastella, Guido Milana, Jens Rohde, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Philippe Juvin, Christa Klaß, Iva Zanicchi, Oldřich Vlasák, Tunne Kelam, Mairead McGuinness i Anneli Jäätteenmäki

 

Sprawozdanie Carla Fidanzy - A7-0265/2011

Jim Higgins, Guido Milana, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi i Seán Kelly

 

Sprawozdanie Dietera-Lebrechta Kocha - A7-0264/2011

Jim Higgins, Giommaria Uggias, Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Christa Klaß, Mairead McGuinness, Seán Kelly, Olga Sehnalová i Guido Milana

 

Sprawozdanie Gabriele Zimmer - A7-0284/2011

Patrizia Toia, Jim Higgins, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Salvatore Caronna i Miroslav Mikolášik

 

Sprawozdanie Daniela Caspary’ego - A7-0255/2011

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Mairead McGuinness i Diane Dodds

10.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.30 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

11.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Malika Benarab-Attou poinformowała, że była obecna w dniu wczorajszym, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12.   Tura pytań do przewodniczącego Eurogrupy Jeana-Claude’a Junckera

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie wprowadzające i wyjaśnił zasady tury pytań do przewodniczącego Eurogrupy.

Głos zabrali: w celu zadania pytań Jeanowi-Claude’owi Junckerowi, przewodniczącemu Eurogrupy, który odpowiedział na pytania: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD i Francisco Sosa Wagner niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: w celu zadania pytań Jeanowi-Claude’owi Junckerowi, który na nie odpowiedział: Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Bogusław Liberadzki, Anni Podimata, Andrew Duff, Raffaele Baldassarre, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Georgios Papanikolaou, Robert Goebbels, Miguel Portas, Sylvie Goulard, Ulrike Lunacek, Niki Tzavela, Roberto Gualtieri, Danuta Jazłowiecka, Claude Turmes, Andrew Henry William Brons i Seán Kelly.

Zakończono turę pytań do przewodniczącego Eurogrupy.

Głos zabrali: Charles Goerens, w sprawie przebiegu tury pytań (Przewodniczący wyjaśnił zastosowaną procedurę), i Robert Goebbels, aby poprzeć wypowiedź Charlesa Goerensa.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI

Wiceprzewodnicząca

13.   Tydzień działalności ministerialnej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwłaszcza proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i sytuacja w Afryce Północnej (debata)

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel ds. WPZiB: Tydzień działalności ministerialnej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwłaszcza proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i sytuacja w Afryce Północnej

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai i Chrisa Daviesa, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David i Kader Arif.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rui Tavares, Michael Cashman, by zwrócić uwagę, że na trybunie obecni są posłowie do parlamentu Republiki Południowej Afryki, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu i Hannu Takkula.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0525/2011);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino i Dominique Vlasto w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0526/2011);

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0527/2011);

Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0528/2011);

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0529/2011);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0530/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 29.9.2011

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

14.   Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Warszawa, 29 września) (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Warszawa, 29 września)

Catherine Ashton (Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Anneli Jäätteenmäki, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, Dimitar Stoyanov, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Pawła Roberta Kowala, Mirosław Piotrowski, Traian Ungureanu, Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Michael Gahler, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Ioan Mircea Pașcu, Adam Bielan, Anna Ibrisagic, Evgeni Kirilov, Paweł Robert Kowal, Andrzej Grzyb, Marietta Giannakou i Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miroslav Mikolášik i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek, Monika Smolková, Cristian Silviu Bușoi, Krisztina Morvai i Jan Kozłowski.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.

15.   Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ

Catherine Ashton (Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Michèle Striffler w imieniu grupy PPE, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE i Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt i Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells i Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (B7-0523/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.14 protokołu z dnia 28.9.2011

16.   Napięcia między Turcją a Republiką Cypru (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji i wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Napięcia między Turcją a Republiką Cypru

Catherine Ashton (Wiceprzewodnicząca Komisji / Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Georgios Koumoutsakos w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Theodoros Skylakakis, Willy Meyer, Mara Bizzotto, Eleni Theocharous, Kyriakos Mavronikolas, Graham Watson, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Georgiosa Koumoutsakosa, Ioannis Kasoulides, Emine Bozkurt i Antigoni Papadopoulou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Eleni Koppa, Cecilia Wikström, Andrew Duff i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Štefan Füle.

Debata została zamknięta.

17.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 472.856/OJME).

18.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21.50.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Miguel Angel Martínez Martínez

Wiceprzewodniczący


Wtorek, 27 września 2011 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaș, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Wtorek, 27 września 2011 r.
ZAŁĄCZNIK 1

Utworzenie eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0015/2011, które złożyli Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda i Ivo Vajgl w sprawie utworzenia eurośródziemnomorskich programów „Erasmus” i „Leonardo da Vinci” (pkt 6 protokołu z dnia 27.9.2011 i P7_TA(2011)0413) podpisane przez 389 posłów:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Bușoi, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Crețu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaș, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Carl Haglund, Thomas Händel, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Yannick Jadot, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareș-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Wtorek, 27 września 2011 r.
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWAŃ

Znaczenie skrótów i symboli

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną***

Zalecenie: Maria Eleni Koppa (A7-0300/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Umowa między UE a Meksykiem dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych***

Zalecenie: Silvia-Adriana Țicău (A7-0298/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka ***

Zalecenie: Pat the Cope Gallagher (A7-0299/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

539, 82, 21

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: głosowanie końcowe

4.   Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie cywilnym ***

Zalecenie: Herbert Reul (A7-0301/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***

Zalecenie: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

626, 23, 7

6.   Finansowanie unijne na rzecz badań naukowych i innowacji

Spraw.: Marisa Matias (A7-0302/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

7.   System szkół europejskich

Sprawozdanie: Jean-Marie Cavada (A7-0293/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

8.   Przyszła polityka spójności UE

Sprawozdanie: Michael Theurer (A7-0287/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

9.   Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej

Sprawozdanie: Elisabita Gardini (A7-0283/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

10.   Zawodowy, transgraniczny, drogowy transport znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro ***I

Sprawozdanie: Sophie Auconie (A7-0076/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

cały tekst - głosowanie łączne nr 1 - kompromis

12

PPE, S&D, ALDE, ECR

 

+

 

głosowanie łączne nr 2

11rev

PPE

 

 

głosowanie łączne nr 3 - poprawki komisji przedmiotowo właściwej

1-10

komisja

 

 

głosowanie: wniosek z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

+

634, 23, 8

11.   Produkty technologiczne podwójnego zastosowania ***I

Sprawozdanie: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

poprawki komisji przedmiotowo właściwej

52

komisja

 

+

 

głosowanie: wniosek z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

+

567, 89, 12

Różne

Sprawozdanie zostało odesłane do komisji na sesji w dniu 5 kwietnia 2011 r. (art. 57 ust. 2 Regulaminu).

Poprawka 52 zastępuje poprawki przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r.

12.   Turystyka w Europie

Sprawozdanie: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

Przedmiot

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

13.   Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie

Sprawozdanie: Diier-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

ust. 4

ust.

tekst pierwotny

gi

+

413, 233, 17

ust. 12

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 17

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 25

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 28

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 29

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 30

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 31

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 34

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 37

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 46

1

sprawozdawca

 

+

 

ust. 47

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 48

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 50

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

459, 188, 15

ust. 52

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 54

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

491, 145, 12

ust. 73

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 88

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 96

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 101

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 103

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ECR: ust. 4

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: ust. 12, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 48, 50, 52, 54, 73, 88, 96, 103

Wnioski o głosowanie podzielone

ECR:

ust. 47

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „oraz leków” i „lub wspomnianych wyżej leków”

część druga

:

te słowa

ust. 101

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „1) wprowadziły obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych dla wszystkich pasażerów pojazdu, oraz”

część druga

:

te słowa

14.   Infrastruktura tam w krajach rozwijających się

Sprawozdanie: Nirj Deva (A7-0213/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge - uwagi

ust. 23

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3/ge

-

321, 332, 6

ust. 29

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

366, 280, 7

ust. 40

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 41

ust.

tekst pierwotny

go

-

 

ust. 42

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 43

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 45

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/ge

-

309, 339, 10

pp D

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

396, 244, 10

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 29, 40, 42, 43, pp D

Verts/ALE: ust. 41

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

ust. 23

część pierwsza

:

„podkreśla … chroniona;”

część druga

:

„zaleca … lawiny;” z wyjątkiem słów „- często kluczowe dla zasobów energii w krajach najsłabiej rozwiniętych -”

część trzecia

:

te słowa

ust. 45

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „oraz promowania infrastruktury przeciwpowodziowej”

część druga

:

te słowa

15.   Wsparcie krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym

Sprawozdanie: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge - uwagi

ust. 36

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

319, 332, 9

ust. 39

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 40

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 41

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

ust. 43

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

ust. 44

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

ust. 46

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

ust. 53

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

347, 312, 3

ust. 58

ust.

tekst pierwotny

vs

-

 

ust. 63

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

-

 

ust. 70

ust.

tekst pierwotny

vs/VE

+

406, 253, 6

ust. 73

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

342, 319, 4

ust. 74

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

pp D

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 58, 70

ALDE: ust. 58

ECR: ust. 41, 43, 44, 46

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE:

ust. 36

część pierwsza

:

„apeluje … zubożałej ludności”

część druga

:

„przez zapewnienie … prawach człowieka;”

ust. 39

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „takich jak międzynarodowy podatek od transakcji finansowych”

część druga

:

te słowa

ust. 53

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „i społeczeństwu obywatelskiemu”

część druga

:

te słowa

ust. 63

część pierwsza

:

„wzywa do … subsydiów wywozowych”

część druga

:

„oraz do zniesienia … zakłócenia handlu;”

ust. 73

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „zwiększaniu … bezpieczeństwa żywnościowego”

część druga

:

te słowa

ust. 74

część pierwsza

:

„wzywa Komisję … potrzebom ludzi”

część druga

:

„i gwarantowanym … beneficjentami;”

ECR:

pp D

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „spekulacje towarami”

część druga

:

te słowa

ust. 40

część pierwsza

:

„wyraża zaniepokojenie … historii światowej,”

część druga

:

„i w tym kontekście … cen towarów;”

16.   Jednostronne oświadczenia załączane do protokołów posiedzeń Rady

Sprawozdanie: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge - uwagi- uwagi

ust. 2

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

EFD: ust. 2

17.   Nowa polityka handlowa dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”

Sprawozdanie: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itd.

Głosowanie

Gi/ge - uwagi

ust. 1

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 2

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 4

1

sprawozdawca

 

+

 

ust. 7

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/ge

-

316, 327, 4

ust. 8

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/ge

-

301, 352, 9

ust. 11

ust.

tekst pierwotny

go/ge

-

293, 342, 6

ust. 13

2

sprawozdawca

 

+

 

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

 

2

 

3

 

tytuł przed ust. 14

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 14

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 17

3

sprawozdawca

 

+

 

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

 

2

 

tytuł przed ust. 21

ust.

tekst pierwotny

go

-

 

ust. 23

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

389, 254, 8

ust. 24

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 34

ust.

tekst pierwotny

go/ge

-

317, 338, 4

ust. 36

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 39

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 43

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

419, 230, 10

ust. 45

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 47

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

pp K

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

pp L

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

głosowanie: rezolucja (cały tekst)

gi

+

526, 108, 9

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 34, 47

GUE/NGL: ust. 1, 2, pp K, tytuł przed ust. 21

S&D: ust. 11, tytuł przed ust. 14 i 43

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

ust. 7

część pierwsza

:

„jest zdania … producentami CO2;”

część druga

:

„w związku z tym … konkurencyjności;”

ust. 14

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje … przed harmonogramem;”

część druga

:

te słowa

ust. 36

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że … warunki działania;”

część druga

:

te słowa

ust. 39

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „na przykład … krajów AKP”

część druga

:

te słowa

ust. 45

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „zlikwidowania nieuczciwych”

część druga

:

te słowa

Verts/ALE, GUE/NGL:

ust. 17

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „zachęca … rynku transatlantyckiego; jest”

część druga

:

te słowa

S&D:

pp L

część pierwsza

:

„mając na uwadze, że … wyniku handlowego Unii,”

część druga

:

„i mając na uwadze, że … tworzenie miejsc pracy,”

ust. 8

część pierwsza

:

„podkreśla … kwestii dotyczących handlu;”

część druga

:

„zachęca zatem … polityki handlowej;”

ust. 23

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „chociaż nie powinno … powodów protekcjonistycznych;”

część druga

:

te słowa

ust. 24

część pierwsza

:

cały tekst z wyjątkiem słów „jest świadomy … przepisów krajowych;”

część druga

:

te słowa

S&D, Verts/ALE:

ust. 13

część pierwsza

:

„ponownie opowiada się … rozpoczęcia rundy;”

część druga

:

„zaznacza również … Azji Południowo-Wschodniej,”

część trzecia

:

„i jednocześnie … wygórowanych taryf;”


Wtorek, 27 września 2011 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   A7-0299/2011 - Pat the Cope Gallagher – Jedno głosowanie

Za: 539

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, van Baalen

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Murphy, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Zimmer, de Brún

NI: Binev, Kovács, Morvai, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crocetta, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 82

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Liotard, Søndergaard, de Jong

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Madlener, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson

S&D: Christensen, Färm, Hedh, Ludvigsson, Schaldemose, Thomsen, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 21

ALDE: Gerbrandy, Lepage, Schaake, in 't Veld

ECR: Callanan, Helmer

EFD: Bloom

GUE/NGL: Chountis, Lösing, Toussas, Wils

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Vanhecke

Verts/ALE: Tarand

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Nikolaos Chountis

Przeciw : Dan Jørgensen

2.   A7-0077/2011 - Sophie Auconie – Jedno głosowanie

Za: 626

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI: Binev, Claeys, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 23

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Kovács, Madlener, Morvai, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

Verts/ALE: Lunacek

Wstrzymujący się: 7

ECR: Helmer

GUE/NGL: Toussas

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ulrike Lunacek

3.   A7-0076/2011 - Sophie Auconie – Rezolucja ustawodawcza

Za: 634

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI: Binev, Claeys, Martin Hans-Peter, Severin, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 23

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Kovács, Madlener, Morvai, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra

S&D: Cortés Lastra

Wstrzymujący się: 8

ECR: Helmer

GUE/NGL: Toussas

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Werthmann

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ricardo Cortés Lastra

4.   A7-0028/2011 - Jörg Leichtfried – Rezolucja ustawodawcza

Za: 567

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

NI: Binev, Claeys, Hartong, Madlener, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann, Zijlstra

PPE: Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 89

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Murphy, Ransdorf, Rubiks, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 12

GUE/NGL: Kohlíček, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Portas, Remek, Scholz, Søndergaard, Zimmer, de Brún, de Jong

Verts/ALE: Benarab-Attou

5.   A7-0264/2011 - Dieter-Lebrecht Koch – ust. 4

Za: 413

ALDE: Aylward, Gallagher

EFD: Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún

NI: Binev, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar

PPE: Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 233

ALDE: Alfano, Alvaro, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Toussas

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Werthmann, Zijlstra

PPE: Corazza Bildt, Dorfmann, Ehler, Essayah, Ferber, Fjellner, Gahler, Hohlmeier, Hökmark, Ibrisagic, Jahr, Kastler, Lechner, Niebler, Siekierski, Sommer, Voss, Weisgerber, Winkler Hermann

S&D: Färm, Goebbels, Hedh, Ludvigsson, Ulvskog, Westlund

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Davies, Uspaskich

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Ferreira, Figueiredo, Le Hyaric, Vergiat, de Jong

NI: Claeys, Morvai, Vanhecke

PPE: Brok, Caspary, Reul, Ulmer, Zeller

Verts/ALE: Brepoels

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marian Harkin

6.   A7-0255/2011 - Daniel Caspary - Rezolucja

Za: 526

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela

NI: Binev, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Mavronikolas, Maňka, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Brepoels

Przeciw: 108

ALDE: Alfano

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Morganti, Nuttall, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra

S&D: Fajon

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Ždanoka

Wstrzymujący się: 9

ALDE: Vattimo

ECR: Rosbach, Strejček

NI: Claeys, Vanhecke

S&D: Kammerevert

Verts/ALE: Auken, Tarand, Turunen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Dan Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff