Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Visa
Dictum

Partijen

IN DE ZAAK 40-70

Onderwerp

BETREFFENDE EEN DOOR DE "TRIBUNALE CIVILE E PENALE" TE MILAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG TOT HET HOF GERICHT VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING NOPENS DE INTERPRETATIE DER ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET EEG-VERDRAG IN HET VOOR EERSTGENOEMDE RECHTER AANHANGIGE GEDING TUSSEN

SIRENA S.R.L .

EN

EDA S.R.L .,

F . FERRARI,

T . FORMAGGIA,

P . GRUGNI,

M . BIRAGHI,

N . MAPPI,

S . PUPPO,

NOVIMPEX S.R.L .

Overwegingen van het arrest

1 . OVERWEGENDE DAT DE RECHTBANK TE MILAAN BIJ BESCHIKKING VAN 12 JUNI 1970, BINNENGEKOMEN BIJ HET HOF OP 31 JULI 1970 , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG TWEE VRAGEN HEEFT GESTELD NOPENS DE INTERPRETATIE DER ARTIKELEN 85 EN 86 VAN GENOEMD VERDRAG;

DAT HET HOF MET DEZE VRAGEN WORDT VERZOCHT TE WILLEN BESLISSEN OF DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET VERDRAG "AL DAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEVOLGEN VOORTVLOEIENDE UIT EEN V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG GESLOTEN OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN EEN MERK" EN VOORTS OF DEZE BEPALINGEN AL DAN NIET MOETEN WORDEN GEINTERPRETEERD "IN DIE ZIN DAT HET DE EIGENAAR VAN EEN IN EEN LID-STAAT WETTIG GEDEPONEERD MERK NIET VRIJSTAAT MET EEN BEROEP OP HET DAARAAN VERBONDEN ABSOLUTE RECHT DERDEN TE VERBIEDEN UIT ANDERE LANDEN DER GEMEENSCHAP PRODUKTEN IN TE VOEREN, WELKE VAN DE AANVANG AF WETTIG VAN HETZELFDE MERK WAREN VOORZIEN";

2 DAT UIT DE OVERGELEGDE STUKKEN BLIJKT, DAT HET CONTRACT WAARNAAR DE NATIONALE RECHTER VERWIJST, EEN OVEREENKOMST IS VAN 1937 WAARBIJ EEN AMERIKAANSE ONDERNEMING - HOUDER VAN EEN MERK VOOR DOOR HAAR VERVAARDIGDE COSMETISCHE EN MEDICAMENTEUZE CREME - VOOR HET ITALIAANSE GRONDGEBIED "ALLE AAN DIT MERK VERBONDEN RECHTEN, TITELS EN BELANGEN ... HEEFT VERKOCHT, GECEDEERD EN OVERGEDRAGEN" AAN EEN ITALIAANSE VENNOOTSCHAP, DIE VERVOLGENS EEN CREME, VOORZIEN VAN HETZELFDE, MET INACHTNEMING VAN DE ITALIAANSE WETGEVING INGESCHREVEN, MERK HEEFT VERVAARDIGD EN OP DE MARKT VAN BEDOELD LAND AFGEZET;

DAT VOORTS UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT HET HOOFDGEDING EEN VORDERING VAN DE ITALIAANSE VENNOOTSCHAP TOT VOORWERP HEEFT , INGESTELD TER ZAKE VAN BEDRIEGELIJKE NABOOTSING, EN STREKKENDE TOT HET DOEN VERBIEDEN VAN DE AFZET OP DE ITALIAANSE MARKT VAN EEN UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND INGEVOERDE CREME VAN DEZELFDE AARD, WELKE VAN HET LITIGIEUZE MERK IS VOORZIEN DOOR DE DUITSE PRODUCENT DIE MET DE AMERIKAANSE ONDERNEMING EEN SOORTGELIJKE OVEREENKOMST VOOR HET DUITSE GRONDGEBIED GESLOTEN ZOU HEBBEN;

3 DAT DE STREKKING DER GESTELDE VRAAG DERHALVE IS, OF - AANGENOMEN DAT DE HOUDER VAN EEN MERK KRACHTENS DE NATIONALE WETGEVING INVOER UIT ANDERE LID-STATEN MAG BELETTEN - DE COMMUNAUTAIRE REGEL DE DRAAGWIJDTE VAN DIT RECHT BEINVLOEDT;

4 OVERWEGENDE DAT DE ARTIKELEN 85 E.V . VAN HET VERDRAG ZICH NIET UITSPREKEN OVER DE VERHOUDING TUSSEN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELING EN DE NATIONALE WETGEVINGEN OP HET STUK VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM EN MET NAME VAN HET MERKENRECHT;

OVERWEGENDE VOORTS DAT, NU HET IN HET KADER DER GEMEENSCHAP NOG NIET TOT EEN UNIFICATIE DER NATIONALE REGELS BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM IS GEKOMEN, HET NATIONALE KARAKTER DEZER BESCHERMING BELEMMERINGEN OP KAN LEVEREN ZOWEL VOOR HET VRIJE VERKEER DER MERKPRODUKTEN ALS VOOR DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELING;

5 DAT, VOOR WAT DE BEPALINGEN INZAKE HET VRIJE GOEDERENVERKEER BETREFT, DE INVOERVERBODEN EN -BEPERKINGEN WELKE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGENDOM KRACHTENS ARTIKEL 36 ZIJN TOEGELATEN, DOCH ONDER HET UITDRUKKELIJKE VOORBEHOUD DAT ZIJ "GEEN MIDDEL TOT WILLEKEURIGE DISCRIMINATIE, NOCH EEN VERKAPTE BEPERKING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN VORMEN";

DAT, AL MAAKT ARTIKEL 36 DEEL UIT VAN HET HOOFDSTUK " AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN IN HET HANDELSVERKEER TUSSEN DE LID-STATEN", HIERAAN EVENWEL EEN BEGINSEL TEN GRONDSLAG LIGT DAT MEDE OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING TOEPASSING KAN VINDEN EN WEL IN DIE ZIN DAT, OFSCHOON DE IN DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT MET BETREKKING TOT DE INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGENDOM TOEGEKENDE RECHTEN DOOR DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET VERDRAG NIET IN HUN BESTAAN WORDEN AANGETAST, DE UITOEFENING DIER RECHTEN NIETTEMIN ONDER DE IN GENOEMDE BEPALINGEN NEERGELEGDE VERBODEN KAN VALLEN;

6 DAT SOORTGELIJKE OVERWEGINGEN BOVENDIEN TOT UITDRUKKING KOMEN IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 67/67 VAN DE COMMISSIE, KRACHTENS HETWELK DE IN ARTIKEL 1, 1E LID, DIER VERORDENING BEDOELDE ONTHEFFING "NIET TOEPASSELIJK IS ... MET NAME INDIEN DE CONTRACTPARTIJEN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN UITOEFENEN OM HANDELAREN OF CONSUMENTEN TE VERHINDEREN IN ANDERE DELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT RECHTMATIG VAN EEN MERK VOORZIENE OF IN DE HANDEL GEBRACHTE CONTRACTPRODUKTEN TE BETREKKEN OF IN HET CONTRACTSGEBIED TE VERKOPEN";

DAT TOCH, HOEWEL DOOR DEZE BEPALING VAN DE VERORDENING BLIJKENS DE NEGENDE OVERWEGING VAN HAAR CONSIDERANS "DE VERHOUDING TUSSEN HET MEDEDINGINGSRECHT EN DE INDUSTRIELE EIGENDOM NIET WORDT GEPREJUDICIEERD", IN DIEZELFDE OVERWEGING EVENWEL DE BEDOELING TOT UITDRUKKING WORDT GEBRACHT "DAT NIET KAN WORDEN TOEGESTAAN, DAT INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN ... WORDEN MISBRUIKT OM EEN ABSOLUTE GEBIEDSBESCHERMING TOT STAND TE BRENGEN";

7 OVERWEGENDE DAT DE UITOEFENING VAN EEN MERKRECHT TEN ZEERSTE TOT VERDELING DER MARKTEN KAN BIJDRAGEN MET ALS GEVOLG DAT OP HET - IMMERS VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT WEZENLIJKE - VRIJE GOEDERENVERKEER TUSSEN DE STATEN INBREUK WORDT GEMAAKT;

DAT EEN MERKRECHT ZICH BOVENDIEN DAARIN VAN ANDERE RECHTEN VAN INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGENDOM ONDERSCHEIDT, DAT MET DEZE LAATSTE MEESTAL EEN VOORWERP VAN GROTER BELANG EN GROTERE WAARDE DAN DAT VAN HET ENKELE MERK WORDT BESCHERMD;

8 OVERWEGENDE DAT MET HET VERZOEK OM INTERPRETATIE IN DE EERSTE PLAATS HOOFDZAKELIJK WORDT BEOOGD EEN UITSPRAAK TE VERKRIJGEN OVER DE VRAAG WANNEER DE UITOEFENING VAN MERKRECHTEN EEN OVERTREDING VAN HET IN ARTIKEL 85, 1E LID, NEERGELEGDE VERBOD KAN OPLEVEREN;

9 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE DEZE BEPALING ALS ONVERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ZIJN VERBODEN "ALLE OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN, ALLE BESLUITEN VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN, EN ALLE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN" WELKE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN EN ERTOE STREKKEN OF TEN GEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING WORDT AANGETAST;

DAT HET MERKRECHT, ALS WETTELIJK INSTITUUT, OP ZICHZELF NIET DIE AAN OVEREENKOMSTEN OF ONDERLING AFGESTEMDE GEDRAGINGEN EIGEN KENMERKEN VERTOONT WAAROP ARTIKEL 85, 1E LID, DOELT;

DAT DE UITOEFENING DAARVAN EVENWEL ONDER DE VERBODEN VAN HET VERDRAG ZOU KUNNEN VALLEN TELKENS WANNEER ZIJ VOORWERP, MIDDEL OF GEVOLG VAN EEN ONDERNEMERSAFSPRAAK BLIJKT TE ZIJN;

DAT DUS, WANNEER EEN MERKRECHT WORDT UITGEOEFEND OP GROND VAN OVERDRACHTEN AAN ONDERNEMERS IN EEN OF MEER LID-STATEN, IN ELK AFZONDERLIJK GEVAL DIENT TE WORDEN NAGEGAAN OF DEZE UITOEFENING TOT EEN ONDER DE VERBODEN VAN ARTIKEL 85 VALLENDE SITUATIE LEIDT;

10 DAT ZODANIGE SITUATIES MET NAME KUNNEN ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN ONDERNEMERSAFSPRAKEN TUSSEN MERKGERECHTIGDEN OF HUN RECHTVERKRIJGENDEN DOOR MIDDEL WAARVAN DEZEN INVOER UIT ANDERE LID-STATEN KUNNEN VERHINDEREN;

DAT WANNEER PARALLELLE OVERDRACHTEN AAN VERSCHILLENDE EXPLOITANTEN VAN NATIONALE MERKRECHTEN WELKE HETZELFDE PRODUKT BESCHERMEN ERTOE ZOUDEN LEIDEN DAT OPNIEUW ONDOORDRINGBARE AFSCHEIDINGEN TUSSEN DE LID-STATEN ONTSTAAN, ZULK EEN GEDRAGING DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN EN DE MEDEDINGING OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VERVALSEN;

DAT ZULKS NIET HET GEVAL ZOU ZIJN INDIEN - TEN EINDE IEDERE VERDELING VAN DE MARKT TE VERMIJDEN - DE ONDERNEMERSAFSPRAKEN AANGAANDE HET GEBRUIK VAN NATIONALE RECHTEN UIT HOOFDE VAN EENZELFDE MERK ALDUS WORDEN INGERICHT, DAT DE TOT DE GEHELE GEMEENSCHAP UITGEBREIDE UITOEFENING VAN MERKRECHTEN ZAL GESCHIEDEN MET EERBIEDIGING VAN DE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN EN DE EENHEID VAN DE MARKT, VOORWAARDEN WELKE VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VAN ZO ESSENTIELE BETEKENIS ZIJN, DAT ARTIKEL 85 DE NIET-INACHTNEMING DAARVAN MET NIETIGHEID VAN RECHTSWEGE BEDREIGT;

11 DAT, INDIEN MET EEN BEROEP OP HET MERKRECHT DE INVOER WORDT VERHINDERD VAN UIT VERSCHILLENDE LID-STATEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN, WELKE HETZELFDE MERK DRAGEN, ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG DAN VAN TOEPASSING IS, WANNEER DE MERKGERECHTIGDEN DAT MERK, OF HET RECHT OP GEBRUIK DAARVAN, HEBBEN VERKREGEN INGEVOLGE HETZIJ TUSSEN HENZELF, HETZIJ MET DERDEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN;

DAT AAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 NIET IN DE WEG STAAT DE OMSTANDIGHEID DAT KRACHTENS DE NATIONALE WETGEVING DE MERKRECHTEN UIT ANDERE JURIDISCHE OF FEITELIJKE OORZAKEN DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE OVEREENKOMSTEN ONTSTAAN , ZOALS HET DEPONEREN VAN EEN MERK, OF HET ONGESTOORDE GEBRUIK DAARVAN;

12 OVERWEGENDE DAT, WANNEER ONDERNEMERSAFSPRAKEN V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG TOT STAND KWAMEN, HET NODIG - EN VOLDOENDE - IS DAT ZIJ HUN WERKING NOG NA BEDOELD TIJDSTIP UITOEFENEN;

13 OVERWEGENDE DAT EEN ONDERNEMERSAFSPRAAK SLECHTS ONDER ARTIKEL 85, 1E LID, VALT INDIEN ZIJ DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN MERKBAAR BEINVLOEDT EN DE MEDEDINGING OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT BEPERKT;

14 OVERWEGENDE DAT MET HET VERZOEK OM INTERPRETATIE VOORTS NOG WORDT BEOOGD EEN UITSPRAAK TE VERKRIJGEN OVER DE VRAAG WANNEER DE UITOEFENING VAN EEN MERKRECHT MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ONVERENIGBAAR EN KRACHTENS ARTIKEL 86 VAN HET VERDRAG VERBODEN IS;

15 OVERWEGENDE DAT BLIJKENS DE TEKST VAN DEZE BEPALING DE ELEMENTEN VAN HET DAARIN VERBODEN FEIT DE VOLGENDE ZIJN : HET BESTAAN VAN EEN MACHTSPOSITIE, HET MISBRUIK DAARVAN EN DE MOGELIJKHEID DAT DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG WORDT BEINVLOED;

16 DAT ALLEREERST MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE HOUDER VAN EEN MERK GEEN "MACHTSPOSITIE" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 INNEEMT UIT HOOFDE VAN HET ENKELE FEIT DAT HIJ IN STAAT IS DERDEN TE VERBIEDEN VAN HETZELFDE MERK VOORZIENE PRODUKTEN OP HET GEBIED VAN EEN LID-STAAT AF TE ZETTEN;

DAT, NU GENOEMD ARTIKEL EIST DAT DE DAARIN BEDOELDE POSITIE EEN "WEZENLIJK DEEL" VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT BESTRIJKT, VOORTS NOG WORDT VERLANGD DAT BEDOELDE HOUDER IN STAAT IS DE HANDHAVING VAN EEN EFFECTIEVE MEDEDINGING OP EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE DESBETREFFENDE MARKT TE BELEMMEREN, ZULKS GELET MET NAME OP DE EVENTUELE AANWEZIGHEID EN DE POSITIE VAN PRODUCENTEN OF HANDELAREN DIE SOORTGELIJKE OF SUBSTITUTIEPRODUKTEN AFZETTEN;

17 DAT, VOOR WAT HET MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE BETREFT , WELISWAAR HET NIVEAU VAN DE PRIJS VAN EEN PRODUKT NOG NIET NOODZAKELIJKERWIJS EEN ZODANIG MISBRUIK BEHOEFT TE VERRADEN, DOCH EEN BIJZONDERE, ZAKELIJK NIET GERECHTVAARDIGDE, HOOGTE NIETTEMIN EEN BESLISSENDE AANWIJZING KAN VORMEN;

Beslissing inzake de kosten

18 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN DIE HUN OPMERKINGEN IN DE ONDERHAVIGE INSTANTIE HEBBEN VOORGEDRAGEN NIET TERUGVORDERBAAR ZIJN EN, DAAR DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING HET KARAKTER DRAAGT VAN EEN INCIDENT VOOR DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE, DE KOSTENBESLISSING AAN DEZE RECHTER STAAT;

Visa

GEZIEN DE STUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE MONDELINGE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING EN VAN DE COMMISSIE DER EUROPEESE GEMEENSCHAPPEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN MET NAME DE ARTIKELEN 36, 85, 86 EN 177;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

Dictum

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE OP DE DOOR DE RECHTBANK TE MILAAN BIJ HAAR BESCHIKKING VAN 12 JUNI 1970 AAN HET HOF VOORGELEGDE VRAGEN,

VERKLAART VOOR RECHT :

1 . A ) INDIEN MET EEN BEROEP OP HET MERKRECHT DE INVOER WORDT VERHINDERD VAN UIT VERSCHILLENDE LID-STATEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN WELKE HETZELFDE MERK DRAGEN, DAN IS ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG VAN TOEPASSING, WANNEER DE MERKGERECHTIGDEN DAT MERK, OF HET RECHT OP GEBRUIK DAARVAN, HEBBEN VERKREGEN INGEVOLGE HETZIJ TUSSEN HENZELF, HETZIJ MET DERDEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN;

B ) WANNEER BOVENGENOEMDE OVEREENKOMSTEN V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG TOT STAND KWAMEN, IS HET NODIG - EN VOLDOENDE - DAT ZIJ HUN WERKING NOG NA BEDOELD TIJDSTIP UITOEFENEN;

2 . A ) DE HOUDER VAN EEN MERK NEEMT GEEN MACHTSPOSITIE IN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 86 VAN HET VERDRAG UIT HOOFDE VAN HET ENKELE FEIT DAT HIJ DERDEN KAN VERBIEDEN VAN HETZELFDE MERK VOORZIENE PRODUKTEN OP HET GEBIED VAN EEN LID-STAAT AF TE ZETTEN . HIJ MOET BOVENDIEN IN STAAT ZIJN DE HANDHAVING VAN EEN EFFECTIEVE MEDEDINGING OP EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE DESBETREFFENDE MARKT TE BELEMMEREN;

B ) WELISWAAR BEHOEFT HET NIVEAU VAN DE PRIJS VAN EEN PRODUKT NOG NIET NOODZAKELIJKERWIJS MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE IN DE ZIN VAN VOORNOEMD ARTIKEL TE VERRADEN, DOCH EEN BIJZONDERE, ZAKELIJK NIET GERECHTVAARDIGDE, HOOGTE KAN NIETTEMIN EEN BESLISSENDE AANWIJZING VORMEN .