2008R0690 — SV — 01.04.2011 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 690/2008

av den 4 juli 2008

om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

(omarbetning)

(EGT L 193, 22.7.2008, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 823/2009 av den 9 september 2009

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Kommissionens förordning (EU) nr 17/2010 av den 8 januari 2010

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Kommissionens förordning (EU) nr 361/2010 av den 27 april 2010

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 436/2011 av den 5 maj 2011

  L 118

2

6.5.2011
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 690/2008

av den 4 juli 2008

om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen

(omarbetning)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen ( 1 ), särskilt artikel 2.1 h första stycket,

med beaktande av de önskemål som inkommit från Irland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Malta, Österrike, Portugal, Slovenien samt Slovakien, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2001/32/EG av den 8 maj 2001 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG ( 2 ) har ändrats väsentligt flera gånger. Med anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Enligt direktiv 2000/29/EG är det möjligt att ge områden som utsätts för särskilda växtskyddsrisker status som skyddade zoner, vilket innebär att de får ett särskilt skydd på villkor som är förenliga med bestämmelserna om den inre marknaden. Sådana zoner fastställdes i kommissionens direktiv 2001/32/EG.

(3)

Vissa medlemsstater eller vissa områden i medlemsstaterna är erkända som skyddade zoner med avseende på vissa skadegörare. I vissa fall har ett tillfälligt erkännande beviljats då det inte hade lämnats nödvändiga uppgifter om att skadegöraren i fråga inte förekom i den berörda medlemsstaten eller det berörda området eller då insatserna för att utrota skadegöraren inte slutförts. I de fall där de berörda medlemsstaterna har lämnat de nödvändiga uppgifterna bör de berörda områdena erkännas som permanent skyddade zoner. Det tillfälliga erkännandet bör undantagsvis förlängas under ytterligare en begränsad period, för att de berörda medlemsstaterna ska få den tid som behövs för att lämna in uppgifter om att skadegöraren i fråga inte förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota skadegöraren. I annat fall bör de skyddade zonerna inte få behålla sin status eftersom skadegörare nu förekommer där.

(4)

Cypern var tillfälligt erkänt som skyddad zon med avseende på Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner och Leptinotarsa decemlineata Say till och med den 31 mars 2008. Det framgår av uppgifter som Cypern lämnat sedan det tillfälliga erkännandet beviljades att dessa skadegörare inte förekommer på Cypern. Cypern bör därför erkännas som permanent skyddad zon med avseende på dessa skadegörare.

(5)

Vissa områden i Spanien är erkända som skyddade zoner med avseende på Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). Det framgår av uppgifter som Spanien lämnat att skadegöraren nu förekommer i dessa områden. De bör därför inte längre vara erkända som skyddade zoner med avseende på den skadegöraren.

(6)

Vissa områden i Italien, Österrike, Slovenien och Slovakien samt hela territoriet när det gäller Irland och Litauen var tillfälligt erkända som skyddade zoner med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. till och med den 31 mars 2008.

(7)

Det framgår av uppgifter som Irland, Litauen och Slovakien lämnat att det tillfälliga erkännandet av skyddade zoner i dessa länder med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. undantagsvis bör förlängas med två år, för att de berörda medlemsstaterna ska få den tid som behövs för att lämna in uppgifter om att skadegöraren inte förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota skadegöraren.

(8)

Det framgår av uppgifter som Italien och Slovenien lämnat att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu förekommer i vissa områden som tidigare tillfälligt var erkända som skyddade zoner med avseende på den skadegöraren till och med den 31 mars 2008. Dessa områden bör därför inte längre vara erkända som skyddade zoner med avseende på den skadegöraren.

(9)

Det framgår av uppgifter som Österrike lämnat att det på grund av ogynnsamma omständigheter under 2007 skedde flera utbrott av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i vissa delar av det österrikiska territoriet som tillfälligt var erkända som skyddade zoner med avseende på den skadegöraren. Det tillfälliga erkännandet av skyddade zoner i vissa områden med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bör därför förlängas med ett år för att Österrike ska få den tid som behövs för att kontrollera att landets utrotningsåtgärder under 2007 är effektiva och för att lämna in uppgifter som visar att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. inte längre förekommer eller, om så krävs, fullfölja insatserna för att utrota skadegöraren under 2008.

(10)

Malta var tillfälligt erkänt som skyddad zon med avseende på Citrus tristeza-virus (europeiska stammar) till och med den 31 mars 2008. Det framgår av uppgifter som Malta lämnat att insatserna för att utrota skadegöraren lyckats. Malta bör därför erkännas som permanent skyddad zon med avseende på den skadegöraren.

(11)

Portugals territorium är erkänt som skyddad zon med avseende på Citrus tristeza-virus (europeiska stammar). Det framgår av uppgifter som Portugal lämnat att skadegöraren nu förekommer på en del av dess territorium. Den delen av Portugals territorium bör därför inte längre vara erkänt som skyddad zon med avseende på den skadegöraren.

(12)

Det är därför nödvändigt att ändra den nuvarande indelningen av skyddade zoner.

(13)

Tidigare har skyddade zoner erkänts och ändrats genom direktiv. För att medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna i tid och samtidigt bör skyddade zoner erkännas genom förordning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

(15)

Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De områden i gemenskapen som förtecknas i bilaga 1 erkänns som skyddade zoner i den mening som avses i artikel 2.1 h första stycket i direktiv 2000/29/EG beträffande de skadegörare som i bilaga 1 till denna förordning anges bredvid namnet på respektive område.

Artikel 2

Direktiv 2001/32/EG, ändrat genom de rättsakter som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IOmråden i gemenskapen som erkänns som skyddade zoner samt de skadegörare som respektive erkännande avser

Skadegörare

Skyddad zon

a)  Insekter, kvalster och nematoder, i samtliga utvecklingsstadier

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grekland, Spanien (Andalusien, Katalonien, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer)

Irland, Portugal (Azorerna, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes), Finland, Sverige, Förenade kungariket

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

3.1  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cypern

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irland, Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irland, Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettland, Slovenien, Slovakien, Finland

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Portugal (Azorerna)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irland, Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Frankrike (Korsika), Förenade kungariket

9.  Ips cembrae Heer

Irland, Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irland, Grekland ►M4  (till och med den 31 mars 2014) ◄ , Förenade kungariket

11.  Ips sexdentatus Börner

Irland, Cypern , Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)

12.  Ips typographus Heer

Irland, Förenade kungariket

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irland, Spanien (Ibiza och Menorca), Cypern , Malta, Portugal (Azorerna och Madeira), Finland (Åland, Tavastland, Kymmene, Birkaland, Satakunda, Åbo, Nyland), Sverige (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Skåne), Förenade kungariket

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irland, Förenade kungariket (Nordirland)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Spanien (Granada och Málaga), Portugal (Alentejo, Algarve och Madeira)

b)  Bakterier

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grekland, Spanien, Portugal

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estland, Spanien ►M4  (utom den autonoma regionen Kastilien-León) ◄ , Frankrike (Korsika), Italien (Abruzzerna, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Friuli-Venezia Giulia, Latium, Ligurien, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen), Lettland, Portugal, Finland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna),

—  ►M2  och, ►M3  till och med den 31 mars 2012 ◄ , Irland, Italien (Apulien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), Lombardiet (utom provinsen Mantua), Venetien (utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, samt området söder om väg A4 i provinsen Verona)), Litauen, Slovenien (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjska), Slovakien (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov)), ◄

►M1  

— och, till och med den 31 mars 2009, Österrike (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen (administrativa distriktet Lienz), Steiermark, Wien),

 ◄

c)  Svampar

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Tjeckien, Irland ►M1  Grekland (Kreta och Lesbos) ◄ , Sverige och Förenade kungariket (utom Isle of Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grekland

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irland, Förenade kungariket (Nordirland)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irland, Förenade kungariket (Nordirland)

d)  Virus och virusliknande organismer

1.  Beet necrotic yellow vein virus

Irland, Frankrike (Bretagne), Portugal (Azorerna), Finland, Förenade kungariket (Nordirland)

2.  Bronsfläcksjuka på tomat

Finland, Sverige

3.  Citrus tristeza virus (europeiska stammar)

Grekland ►M4  (utom prefekturen Argolida) ◄ , Frankrike (Korsika), Malta, Portugal (utom Madeira)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Tjeckien, Frankrike (Alsace, Champagne-Ardenne och Lorraine), Italien ((Basilicata) och (Sardinien, till och med den 31 mars 2014))

▼B
BILAGA II

DEL AUpphävt direktiv och dess ändringar

(som avses i artikel 2)

Direktiv 2001/32/EG

(EGT L 127, 9.5.2001, s. 38)

 

Direktiv 2002/29/EG

(EGT L 77, 20.3.2002, s. 26)

 

Direktiv 2003/21/EG

(EUT L 78, 25.3.2003, s. 8)

 

Direktiv 2003/46/EG

(EUT L 138, 5.6.2003, s. 45)

 

Anslutningsakten från 2003

(EUT L 236, 23.9.2003)

Art. 20 och bilaga II, s. 443

Direktiv 2004/32/EG

(EUT L 85, 23.3.2004, s. 24)

 

Beslut 2004/522/EG

(EUT L 228, 29.6.2004, s. 18)

 

Direktiv 2005/18/EG

(EUT L 57, 3.3.2005, s. 25)

 

Direktiv 2006/36/EG

(EUT L 88, 25.3.2006, s. 13)

 

Direktiv 2007/40/EG

(EUT L 169, 29.6.2007, s. 49)

 

DEL BTidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

(som avses i artikel 2)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

2001/32/EG

21 maj 2001

22 maj 2001

2002/29/EG

31 mars 2002

1 april 2002

2003/21/EG

31 mars 2003

1 april 2003

2003/46/EG

15 juni 2003

16 juni 2003

2004/32/EG

20 april 2004

21 april 2004

2005/18/EG

14 maj 2005

15 maj 2005

2006/36/EG

30 april 2006

1 maj 2006

2007/40/EG

31 oktober 2007

1 november 2007
BILAGA IIIJämförelsetabell

Direktiv 2001/32/EG

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 3.1

Artikel 5.2

Artikel 3.2

Artikel 6

Bilaga, a.1, 2 och 3

Bilaga I, a.1, 2 och 3

Bilaga, a.3.1

Bilaga I, a.3.1

Bilaga, a.4–15

Bilaga I, a.4–15

Bilaga, a.16

Bilaga, b.1

Bilaga I, b.1

Bilaga, b.2 första strecksatsen

Bilaga I, b.2 första strecksatsen

Bilaga I, b.2 andra strecksatsen

Bilaga, b.2 andra strecksatsen

Bilaga I, b.2 tredje strecksatsen

Bilaga, c.01

Bilaga I, c.01

Bilaga, c.1–3

Bilaga I, c.1–3

Bilaga, d.1–4

Bilaga I, d.1–4

Bilaga II

Bilaga III( 1 ) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/64/EG (EUT L 168, 28.6.2008, s. 31).

( 2 ) EGT L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/40/EG (EUT L 169, 29.6.2007, s. 49).